Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Wat is Zonde?

Door deze cursus zien wij dat God verklaart wat de zonde is. Maar we zullen zien dat De Bijbel ons een nog ruimere opvatting van zonde geeft dan wij reeds zijn tegengekomen. Zo beginnen wij met deze les door de aspecten van zonde te onderzoeken die meestal in de Bijbel worden bedoeld. Tegelijkertijd zullen wij leren waarom wij zondigen zodat wij de noodzaak van het bekeringsproces beter kunnen begrijpen. Wij zullen daarna de andere aspecten van berouw, doop en bekering behandelen.

Hoe definieert de Bijbel zonde in zijn meest uitgesproken versie?

"Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid " (! Johannes 3:4).

Hier staat dat zonde wetsovertreding is. De wet van de God bepaalt het verschil tussen juist en verkeerd, tussen zonde en oprechtheid. Zoals Paulus verklaarde, "want juist de wet leert ons de zonde kennen" (Romeinen 3:20).

Wat is de kern van de wet van de God?

"En Hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal, de Tien Woorden, die de HERE op de berg tot u gesproken had uit het midden van het vuur op de dag der samenkomst; en de HERE gaf ze mij" (Deuteronomium 10:4).

De geboden van ieder schriftgedeelte en andere wetten zijn gebaseerd op de principes va de Tien Geboden - en de Tien Geboden zijn gebaseerd op de twee grote bestandelen van liefde die God's karakter weerspiegelen (Mattheüs 22:37-40; vergelijk 1 Johannes 4:8, 16; Romeinen 13:9-10).

Zonde gedraagt zich op een manier die geen liefde toont aan God of aan onze naasten. Het brengt zowel anderen als onszelf schade toe. Het is vooral vernietigend voor onze verhoudingen met elkaar en God. (Voor een volledige verklaring van de schade die door het breken van de geboden van God worden veroorzaakt, en de vruchten die wij krijgen door het houden van ervan, kunt u om een gratis exemplaar van het boekje verzoeken de Tien Geboden.)

Wat moeten wij eerst doen als we ons bekeren?

"Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven" (Ezechiël 18:21).

Om ons te bekeren- ons van de zonde af te keren en de vergeving van God en de Heilige Geest te ontvangen - moeten wij ophouden met het overtreden van  Zijn wetten en beginnen met het aanleren van rechtvaardig gedrag door gehoorzaamheid aan deze wetten. "En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid – de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft – hij zal zeker leven, hij zal niet sterven. Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven" (Ezechiel 33:1416).

Hoe wijdverspreid is de zonde?
"gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één" (Romeinen 3:10-12; vergelijk vers 23).

De Bijbel vertelt ons dat wij allen aan de verlangens en het egoïsme van menselijke aard hebben toegegeven en de wetten van God hebben overtreden. Laten we zowel bekijken hoe de Bijbel diverse aspecten van zonde voorstelt en tevens verklaren waarom wij zondigen.

Zijn sommige zonden makkelijker te herkennen dan anderen?

"Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven" (Galaten5:19-21).

Bijna iedereen begrijpt dat buitensporig agressief, vijandig gedrag schadelijk is. Maar niet iedereen ziet duidelijk de bron van dergelijk gedrag. Daarom zijn sommige aspecten van zonde niet zo duidelijk als die Paulus aan Galaten beschreef.

Waar begint de zonde?

"Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen" (Mattheüs 15:18-19).

De zonde begint in ons verstand. Het begint met schadelijke gedachten, wensen en houdingen. Paulus vertelt ons dat  "ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –," (Efeze 2:3; vergelijk Romeinen 1:28-32; Galaten 5:24; Colossenzen 3:59).  

Geeft Jezus duidelijke voorbeelden van dergelijke zonden?

"Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur  (Mattheüs 5:22). "Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij (Markus 7:6). "Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd" (Mattheüs 5:28).

Ongehoorzaamheid aan de wetten van de God begint altijd in ons verstand. Jezus gaf als voorbeeld de zonden van woede, schijnheiligheid en verlangen om dit principe te illustreren. Apostel Peter begreep eveneens dat de zonde het product van een bedorven verstand is. Toen hij Simon de tovenaar berispte, adviseerde Peter hem, "Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden (Handelingen 8:22; vergelijk Psalm 81:11-13).

Is het een zonde om ons geweten te vervuilen?

"En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof" (1 Timoteüs 1:5). "... En al wat niet uit geloof is, is zonde. "(Romeinen 14:23)

Ons geweten is slechts wat wij geloven dat juist of verkeerd is, of dat nu zo is of niet. Wanneer wij handelen in strijd met ons geweten, doen wij iets dat wij niet zouden moeten doen, en maken zo een compromis met hetgeen dat het verkeerd. Paulus zegt dat dat ook zonde is.

Wij beklemtonen dat niemand geboren wordt en automatisch het verschil kent tussen goed en kwaad weet. Zoals wij reeds in deze Bijbelcursus  hebben gezien, komt een inzicht in wat goed en kwaad is voort uit het kennen van de wet van God. Die kennis wordt een deel van ons geweten. Als wij tegengesteld aan die kennis handelen of denken, zondigen wij. Apostel Paulus waarschuwde ook: "Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn (1 Timoteüs 4:1-2). Als wij doorgaan met zondigen terwijl wij beter weten, lopen wij het risico om ons geweten te "beschadigen" zodat wij minder gevoelig worden voor de zonde en zo verharden naar God.

Is het mogelijk onszelf rechtvaardiger te zien dan wij in werkelijkheid zijn?

"Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis" (Lukas 18:9).

In de gelijkenis die met het volgende vers in het Evangelie Lukas begint, beschrijft Jezus twee mensen, van wie beiden zichzelf heel anders zien. Jezus illustreert dat het  gemakkelijk voor iemand is zich als een rechtvaardig te beschouwen wanneer hij dat niet is. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” (Lukas 18:10-13).

De Farizeer, een lid van een geëerbiedigd godsdienstig genootschap, hield zich aan de uiterlijke rituelen van de wet. Hij leek rechtvaardig voor anderen, maar hij miste volledig het algemene doel van zo veel van God's wetten - je naaste liefhebben en respecteren. In zijn hart verachtte hij nog andere mensen. Hij richtte zich op uiterlijke gehoorzaamheid om boven anderen te staan meer dan het cultiveren van echte liefde voor hen. In tegenstelling, kon de tollenaar (belastingscollector), een lid van een veracht beroep dat bekend stond als het bedriegen van mensen, zien dat hij een zondig mens was geweest. Hij kwam berouwvol tot God, vragend naar Zijn milde vergeving, zodat hij met zijn leven opnieuw kon beginnen. Jezus besloot Zijn gelijkenis door te zeggen, Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden"(vers 14). Alleen zij die nederig genoeg zijn om hun zondige houdingen, wensen en motieven te erkennen kunnen waar berouw vinden. Zij die in hun eigen ogen rechtvaardig zijn, blijven geestelijk verblind.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.