Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Hoe wij worden verleid

Wat is naast onze vleselijke lusten nog meer verantwoordelijk voor de verleiding van zonde?

.... "Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? " (Handelingen 5:3).

"Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg" (Markus 4:15).

"Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna." (1 Timoteüs 5:15)

 De Bijbel verwijst soms naar Satan als "de beproever" (Mattheüs 4:3). Hij is een meester om ons toe te laten geven aan onze zwakheden en egoïstische wensen (Efeze 2:1-3) op te brengen.

Paulus waarschuwde Christenen, die zich bekeerd hebben van de invloed van Satan, zich er niet opnieuw aan over te geven. Hij wist dit een reëel gevaar was (2 Corinthiërs 11:3). Hij schreef, "Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem (Timoteüs) om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. "(1 Thessalonissenzen 3:5).

Wat is één van de primaire methoden van Satan om mensen tot zonde te verleiden?

"Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken"(2 Corinthiërs 11:13-15).

Weinig mensen begrijpen de omvang van de invloed van Satan over de godsdienstige instellingen in de wereld en haar praktijken. Satan is erin geslaagd mensen iedere religieuze voorkeur te bieden die je maar kan bedenken. Religieuze verwarring is het resultaat. Alleen door zorgvuldig de Bijbel te bestuderen en op te volgen (2 Timoteüs 3:13-17) kunnen wij gevrijwaard blijven van het moeras van godsdienstige verwarring en teleurstelling. (lees vooral  de "Rol van de Duivel in Godsdienst," verderop in deze les).

Vanwege deze wijdverspreide godsdienstige misleiding is het essentieel dat wij voor de hulp van God bidden om Zijn Woord correct te begrijpen en ons bekeren van onze overtredingen. Wanneer wij ons leven wensen te veranderen, en van ganser harte ons willen overgeven aan God, heeft hij beloofd om ons te verhoren en te antwoorden. " Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden "(Mattheüs 7:7-8), "en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht" (1 Johannes 3:22) .

God gebruikte de profeet Nathan om Koning David te berispen voor het begaan van overspel met Batseba nadat hij geregeld had dat haar echtgenoot in een veldslag gedood moest worden (2 Samuel 12:7-9). David erkende nederig zijn zonden en bekeerde zich voor God in gebed. Lees en denk na over het gebed van David van berouw zoals opgetekend in Psalm 51:1-3, 6-10. God gebruikt  David's berouwvolle gebed als voorbeeld van de houding die wij zouden moeten hebben wanneer we Hem om vergeving vragen.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.