Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Onze Zondige Aard

Wat leidt ons tot zonde?

"Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen"(Romeinen 8:68, ;vergelijk Titus 1:15; Jesaja 55:7, 8).

Als mensen, verkiezen wij dingen te doen op onze eigen manier. Dientengevolge kunnen wij gemakkelijk, bewust of onbewust, wrok ontwikkelen jegens het gezag van God over ons (Kolossenzen 1:21). Dit geldt vooral wanneer Zijn instructies ons verbieden onze eigen wil te doen. Het wordt dan gemakkelijk voor ons om, meestal onbewust, onze afkeer -onze onderliggende vijandigheid tegen hetgeen wij als onnodige bemoeienis van God beschouwen - om te zetten naar een actieve opstand tegen Zijn geboden.
Wij beginnen eenvoudig sommige van Zijn wetten te negeren of hen te herinterpreteren en aan onze eigen meningen aan te passen. Zo werkt onze zondige natuur, ook wel onze menselijke natuur genoemd. Deze verkeerde houdingen beginnen in onze gedachten.

Wij verdrukken en negerenl boze en ongehoorzame houdingen zodanig dat wij onszelf bedriegen dat zij niet bestaan. Net als Jeremia heeft waagenomen: "Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?" (Jeremia 17:9). Wij bedriegen ons gemakkelijk in het geloven dat wij niets verkeerd doen. Dat is waarom De Bijbel ons vertelt, "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood" (Spreuken 14:12).
Wij verblinden onszelf voor de ernst van onze eigen zonden. Iedereen moet het probleem van een zondige, bedrieglijk verstand onder ogen zien. Er zijn geen uitzonderingen. De weerstand tegen de instructies van de God begint in onze gedachten en houdingen. Wij hebben allen gezondigd. Wij zijn allen schuldig.

Erkende Paulus zijn zondige aard?

"Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. (Romeinen 7:14-17).

Paulus begreep zijn menselijke natuur goed en wist hoe bedrieglijk het zou kunnen zijn. Als jonge Joodse jongen was hij onderwezen om te doen wat juist is. In overeenstemming met zijn vroegere opleiding, was hij uitzonderlijk oprecht. Maar toch toen Christus zijn verstand opende zodat hij kon zien wie hij werkelijk was, erkende hij dat hij zichzelf had misleid over zijn eigen oprechtheid. Hij kon zien dat hij in menig opzicht zondigde, zowel in actie als houding had. Hij concludeerde het volgende::"Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig" (verzen 18-21).

Paulus had niet doelbewust gekozen om te zondigen. Niettemin, kon hij terugkijken op zijn leven en erkennen dat vele dingen die hij had gedaan inderdaad zondig waren, alhoewel hij op dat moment niet had begrepen dat zij verkeerd waren en in stijd met de wil van de God. Bij het beschrijven van zijn blindheid voor zijn eigen zondige acties en zijn zwakheid in het zich verzetten tegen de zonde, beschrijft hij eenieder van ons.

Moeten wij onze zonden erkennen en aanpakken?

 "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons" (1 Johannes 1:8, 10; vergelijk Jacobus 1:13, 15).

Één van onze grote uitdagingen is dat we moeten erkennen dat onze houdingen en acties vaak niet juist zijn in de ogen van de God. Wij kunnen onszelf voorhouden dat onze eigen manieren eerlijk en rechtvaardig zijn. Maar om bekeerd te zijn- ons van ganser harte te bekeren tot God - dienen wij onze eigen motieven zorgvuldig en gewillig te onderzoeken. Wij moeten erkennen dat wij veel te ontvankelijk zijn voor wensen die ons denken aanzetten tot zondige wegen.

Jezus verklaarde dat onze prioriteiten - wat het belangrijkst is voor ons - gewoonlijk ons handelen bepalen. Hij haalde als voorbeeld het gemeenschappelijke probleem van hebzucht aan: "'Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 14 Dit alles hoorden de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij hoonden Hem. 15 En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God" (Lukas 16:13, 1).

Wat wij het meest koesteren bepaalt hoe wij ons gedragen. Wanneer onze normen en waarden onder de maat zijn zoeken wij manieren om onze meningen en gedragingen te rechtvaardigen, en houden onszelf voor de gek
(Jakobus 1:22, 24).

Wat is algemeen voorkomend zelfbedrog?

"Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij: Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden!" Markus 7:6-9; vergelijk Colossenzen 2:8).

Tradities die niet stevig op de principes en de wetten van de God worden gebaseerd, voorzien ons vaak van gemakkelijke verontschuldigingen voor zondige gedragingen. Aangezien bijna iedereen ze praktizeert, redeneren wij, kunnen ze toch niet verkeerd zijn?

Maar vaak zijn zij wel verkeerd. Jezus toonde aan dat gemeenschappelijke godsdienstige tradities, die op het eerste gezicht rechtvaardig lijken, in werkelijkheid zonde kan zijn in een bedekte vorm. "Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering" (Mattheüs 15:4-6).

Één van de redenen waarom Christus stierf was om onze straf te betalen voor het volgen van tradities die in strijd zijn met de Bijbel. Apostel Peter bevestigt dit. "... wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is,  maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. "(1 Peter 1:17-19). Het is belangrijk dat wij onze tradities onderzoeken om er zeker van te zijn dat zij niet in conflict zijn met het Woord van God.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.