Nederlandse Supplement

van de

januari-februari 2002 uitgave 2

De afgelopen maanden was het weer raak in het Midden-Oosten, bloedvergieten in de vorm van zelfmoordaanslagen en de bodem van het Heilige land is verontreinigd door het vergoten bloed van vele onschuldige mannen,vrouwen en kinderen. Het lijkt erop dat de voornaamste partijen op geen enkele wijze een overeenstemming kunnen bereiken in dit slepende conflict. Ook Amerikaanse druk blijkt niet in staat het vredesproces opnieuw in gang te zetten. Zullen deze omstandigheden ertoe leiden dat een ander machtsblok naar voren komt en misschien een oplossing voor dit conflict weet te bewerkstelligen? Dit artikel in de Good News geeft een heldere beschrijving van wat ons werkelijk te wachten staat in het Midden-Oosten met daaraan gekoppeld het artikel over de “gruwel der verwoesting”.

DE GRUWEL DER VERWOESTING

Een tweede artikel in de Good News handelt over de bekendste profetie van Jezus Christus met betrekking tot de eindtijd. Hij sprak over “de gruwel der verwoesting”in Jeruzalem. Wat betekent dit? In deze profetie kunnen we aan de hand van het verleden de toekomst begrijpen.

In Mattheus 24:15 zegt Jezus Christus: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…. Waar sprak Hij over? De langste en meest gedetailleerde profetie in de bijbel vindt u in Daniël 11 en hierin staat beschreven wat er met alle rijken en naties die controle over het Heilige Land willen uitoefenen gebeurd is of zal gebeuren.

In deze tijd als de wereldgebeurtenissen naar een climax leiden en de vervulling van vele profetieën naderbij komt is het belangrijk dat wij in geloof naar God moeten omzien. Hij kan en wil ons door deze moeilijkste periode in de geschiedenis leiden en Hij laat ons ook niet zonder kennis zodat wij deze gebeurtenissen beter zullen begrijpen.

Leest u deze beide artikelen in de Good News tot een beter begrip van de bijbelse profetieën.

Wereldwijd en zeker ook in Nederland is er een ware Harry Potter rage ontstaan. Het lijkt allemaal zo kinderlijk onschuldig, maar is dit zo? Leest u in de nieuwe Good News de werkelijke achtergrond achter dit Harry Potter fenomeen. Voor nog meer aanvullende informatie kunt u ook de december uitgave van World News & Prophecy aanvragen.

-1 -

Wij zijn verheugd u dit uitgebreide Nederlandse supplement te kunnen aanbieden en wij hopen dat dit een aanvullend instrument is om u als lezer beter te informeren over de toestanden in Nederland en de wereld.
Naast de vertaalde Nederlands boekjes en het Engelstalige tijdschrift de Good News hopen wij een nog meer effectief werk in Nederland te kunnen doen om het Evangelie van het Koninkrijk te prediken en u een dieper inzicht te geven wat God met deze stervende wereld voor heeft.
Het lijkt, zeker ook in Nederland, dat onze maatschappij is dolgedraaid en dat criminaliteit de boventoon voert en dat onrecht overheerst i.p.v. recht. Het laatste jaar zijn er vele voorbeelden geweest van zware criminelen, die afschuwelijke misdaden tegen hun medemens hebben begaan en toch vervroegd, met geld overladen, de gevangenis konden verlaten.

UCG-INFO

In deze rubriek willen wij u informeren over het werk dat UCG (United Church of God) wereldwijd doet en u wat meer achtergrond verschaffen over de Kerk, die de opdracht van Jezus Christus in Mattheus 24: 14 en

29: 19,20 uitvoert.

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wat denkt u van de terreur van bepaalde criminele jeugdgroepen, die op geen enkele wijze wordt aangepakt. Dan hebben wij het nog maar niet over de corruptie, zeker in de bouwwereld, de honderden dagelijkse abortussen, de agrariërs die het bestaan wordt ontnomen, luchtvervuiling, de onbetrouwbare Nederlandse Spoorwegen, de onzekere aandelenmarkt, de dreiging van terreuraanslagen en erger... Mensen voelen zich onveilig en zijn bang voor wat er nog meer komen gaat. Daarom is het van groot belang dat u MOET weten wat God van u verlangt zodat u zich kunt wapenen tegen de verschrikkelijke geprofeteerde eindtijd waarin wij langzamerhand in beland zijn.

Na de 11e september zijn er veel mensen gaan nadenken en het hoofdkantoor van de United Church of God wordt overspoeld met aanvragen voor literatuur en de angstige vraag; WAT MOETEN WIJ DOEN? Wat is de

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 510.000 Engelstalige boekjes gedrukt en de belangstelling voor de boekjes “The Book of Revelation Unveiled en”Why Does God Allow Suffering?” was het grootst.

De oplage van het tweemaandelijkse tijdschrift The Good News bereikte wereldwijd een recordhoogte van meer dan 400 000 exemplaren per uitgave. In Nederland zijn er 718 abonnee's en er zijn het afgelopen jaar verschillende boekjes in de volgende klap die deze wereld te verduren krijgt?
De Bijbel geeft een duidelijk antwoord op al deze vragen en wij willen u graag van dienst zijn om u een HELDER inzicht van de bijbel te geven. "Geeft uw hart aan de Heer" werkt niet, God verlangt meer van ons. Voldoen wij aan zijn Geboden en inzettingen dan zult u een overvloedig en vervuld leven kunnen gaan leiden, zowel geestelijk als fysiek.

Wij, als de United Church of God bieden u deze waarheid GRATIS aan in de vorm van literatuur, bijbellessen en de Good News Magazine.

Wij hopen dat God u inspireert en uw hart opent om alles grondig te gaan bestuderen, aan de hand van uw bijbel, en dat u met enthousiasme wilt gaan deelnemen aan dit grote werk om uw medemens ook deze kostbare waarheid te brengen.
Nederlandse taal gepubliceerd (zie onze website). De distributie voor Nederland van de Good News gebeurde vanuit Engeland, maar met ingang van dit nummer wordt het rechtstreeks vanuit Nederland verzorgd. Indien u reeds langer abonnee bent heeft u ook een nieuwe registratiecode gekregen en bij aanvraag van literatuur e.d. kunt u deze gebruiken.

Wereldwijd bezoeken meer dan 18.000 mensen de diensten van de United Church. Er zijn vele honderden dienaren wereldwijd.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar ons postadres in Gouda of één van onze websites bezoeken.

-2 -

Elke keer wanneer de wereld te maken krijgt met een grote ramp of oorlog, kan men de klok erop gelijk zetten dat de naam Nostradamus binnen afzienbare tijd weer opduikt. De bekendheid rond de zestiende-eeuwse arts en astroloog Michel de Notre-Dame, beter bekend als Nostradamus, kent een ware opleving sinds de elfde september: zijn werken gaan sindsdien als warme broodjes over de toonbank bij boekhandelaren. De reden van deze ‘opleving’ bij de grote menigte ligt met name bij de vele e-mails die circuleerde na 11 september, waarin kwatrijnen werden opgenomen met voorspellingen van de ziener. Een fragment in het Engels:

In the year of the new century and nine months, From the sky will come a great King of Terror… The sky will burn at forty-five degrees. Fire approaches the great new city… In the city of York there will be a great collapse, Two twin brothers torn apart by chaos, While the fortress falls the great leader will succumb. Third big war will begin when the big city is burning.

Een opvallende waarheidsgetrouwe beschrijving van de gebeurtenissen. En angstaanjagend bovendien, aannemende dat de derde wereldoorlog direct zou volgen. Is het verstandig om hier enige notie van te nemen? Nee, deze circulatie van een passage van Nostradamus’ profetie is namelijk dusdanig bewerkt dat van de werkelijke voorspelling weinig meer over is; de werkelijke passage:

At forty-five degrees the sky will burn, Fire to approach the new great city: In an instant a great scattered flame will leap up When one will want to demand of the proof of the Normans.

Bij de werkelijke voorspelling is er dus vrijwel geen overeenkomst met de gebeurtenissen op de elfde september. Hoe zit het eigenlijk met de andere voorspellingen van Nostradamus; zijn deze allen te verwerpen of zijn zijn profetieën overwegend waarheidsgetrouw? Immers, in zijn werken noemt hij de namen van Napoleon, Franco en De Gaulle letterlijk, en met de woorden van Hister en Chyren zou hij respectievelijk Hitler en Chirac bedoelen. Om met het laatste te beginnen, zou Chirac volgens Kwatrijn IV, 34 een oorlog in Italië bij Milaan verliezen, waarbij ‘zijn hele leger te vuur en te zwaard’ wordt vernietigd. Mocht Chirac (wiens naam niet eens in de verste verte lijkt op Chyren) nog eens ruzie krijgen met Berlusconi, kan overwegen worden om terug te komen van het huidige standpunt dat het onzin is.

Wat Hister betreft: in de tijd van Nostradamus verwees die term naar een gebied in de regio van de Donau. En zo ook in Kwatrijn IX, 33, waarin wordt gesproken over Hercules Roi de Rome et d’Annemarc/ de Gaule trois Guion surnomme; afhankelijk van de interpretator zou de aanduiding Hercules dan slaan op Julius Caesar, De Gaulle, of Napoleon. Gaule betekent natuurlijk gewoon Gallië, zeg maar Frankrijk, beschreven in Julius Caesars ‘De bello Gallico’. Het mag nu dus wel duidelijk zijn dat vrijwel geen van de profetieën van Nostradamus enige significantie met zich dragen.

Rest nog enkel de vraag of een mens überhaupt in staat is om juiste profetieën te uiten. Het antwoord is te vinden in de bijbel - 1/3 van de bijbel bestaat uit profetieën, die allen zijn opgetekend door mensen (weliswaar geïnspireerd door God). Een klein deel is hiervan al werkelijk uitgekomen, het overgrote deel zal binnen afzienbare tijd uitkomen. Toch weten wij niet het exacte tijdstip zoals sommige groeperingen claimen. Jezus Christus zegt heel duidelijk in Mattheus 25:13. "Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur"

Vraagt u het nieuwe Engelstalige boekje aan The United States & Britain in Bible Prophecy, als ook u meer wilt weten van de gebeurtenissen die de wereld staan te wachten.

* De gebruikte informatie in het artikel is verstrekt en geciteerd door Prof. Dr. W. Hanegraaff, hoogleraar ‘Geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen’ aan de UvA.

WAT IS UW BESTEMMING?

De grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft bezig gehouden. Waarom ben ik hier? Is er meer? Vraag onze gratis publicatie aan over Gods grote plan met de mensheid. Ons adres;

UNITED CHURCH OF GOD Postbus 93 2800AB GOUDA

-3 -

Hier volgen de antwoorden op vragen welke in een beknopt bestek beantwoord kunnen worden. Wij zullen trachten zoveel mogelijk die vragen te beantwoorden die voor onze lezers interessant zijn.

Wij kregen de vraag van een lezer die zich afvroeg of wij het Evangelie van huis tot huis moeten verspreiden zoals sommige groeperingen dat doen en hij vroeg zich tevens af WAT het evangelie van het Koninkrijk dan inhield.

Wij zullen op het eerste gedeelte van zijn vraag ingaan en het tweede gedeelte Het Evangelie Van Het Koninkrijk kunt uzelf bestuderen aan de hand van onze nieuwe publicatie, die u gratis kunt aanvragen.

Jezus Christus gebood zijn discipelen uitdrukkelijk de blijde boodschap van het Koninkrijk in de gehele wereld te prediken tot een getuigenis voor alle volken VOORDAT het einde van de tegenwoordige eeuw komt. ( Matth 24:14 en Marcus 13:10)

Dit is een goddelijke opdracht, die Jezus Christus aan zijn ware kerk gaf en betekent dat om van huis tot huis te gaan om te mensen te overtuigen dat zij zich moeten bekeren? Volgen wij op deze manier het voorbeeld van de eerste Christenen? Gingen zij van huis tot huis om mensen te bekeren of gingen zij op de hoek van de straat staan met luid geschreeuw en gezang? Handelingen 20:20 wordt gebruikt om dit te rechtvaardigen, maar als we beginnen te lezen in vers 17 blijkt dat dit betekent dat Paulus LEERDE en niet bij elk huis aan de deur klopte om iemand te bekeren.

Paulus leerde de ouderlingen van de gemeente in hun eigen huizen. Hij was niet bezig om mensen die nergens van wisten te bekeren. Slaat u uw bijbel er maar op na.

Een andere tekst die vaak wordt gebruikt om dit principe te rechtvaardigen staat in Handelingen 2:46. ..en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maltijd met blijdschap en eenvoud des harten….. Ziet u wel dat deze mensen allen eendrachtig waren. Zij waren allen van hetzelfde GELOOF. Uit alle naties kwamen ieder jaar veel mensen naar Jeruzalem om Gods feesten te vieren -in dit geval het Pinksterfeest. Omdat ze soms lang moesten reizen werden ze uitgenodigd door hun broeders om bij hun te komen eten. De uitdrukking "het breken van brood "betekent gewoon een maaltijd nuttigen. Men at dus bij bekeerde geloofsgenoten in Jeruzalem, niet bij onbekeerden. Ze gingen niet naar huizen van onbekeerden om daar te preken; nee zij verkondigden de blijde boodschap in de synagogen en in de tempel. Zij gehoorzaamden het DIRECTE BEVEL van Jezus Christus dat Hij bij een eerdere gelegenheid gaf, toen Hij de 70 discipelen uitzond om het evangelie te verkondigen. GAAT NIET VAN HET ENE HUIS NAAR HET ANDERE...( Lucas 10:7) Trouwens interessant om dit hele hoofdstuk te lezen. De apostel Paulus had in Rome zijn eigen gehuurde woning, waar hij allen ontving "die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods" ( Hand 28:30). Paulus ging NIET van huis tot huis om tot onbekeerde mensen te preken. Dat deed hij in de synagoge. Nadat sommige bekeerd waren en leidende functies in Gods kregen, bezocht Paulus hen en gaf hun bij hen thuis onderricht.

Vandaag wordt het evangelie van het Koninkrijk verkondigd door de United Church door middel van radio, televisie en publicaties.

(Zie ook onze andere artikelen over de Kerk). Maar... een ieder staat het vrij om er naar te luisteren of zijn oren dicht te stoppen en het af te wijzen. U kunt ook weigeren om verder onze publicaties en de GOOD NEWS te lezen. Niemand verplicht of dwingt u.

GRATIS wordt het aan iedereen toegezonden die er om vraagt en wij willen u graag behulpzaam zijn om u raad en advies te geven. MAAR NOOIT ZULLEN WIJ ONGEVRAAGD HUIZEN BEZOEKEN OM MENSEN TE BEKEREN. Het is niet onze taak om Gods waarheid aan iemand op te dringen. In Matth 7:6 toont Christus ons dat de waarheid daar TE kostbaar voor is. Dit is het voorbeeld van Jezus Christus, van de twaalf apostelen en van de apostel Paulus. Laten wij hen navolgen.

Vraagt u daarom ons nieuwe Nederlandstalige boekje aan vol met adequate informatie over dit zeer belangrijke onderwerp:

HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK

De belofte van een komend Koninkrijk en hoe u daarin een leidende functie kunt vervullen.

Ons adres:

UNITED CHURCH OF GOD Post bus 93 2800AB GOUDA

-4 -