Nederlands Supplement van

maart -april 2002

uitgave 3

WERELDWIJD GROEIT HET WERK VAN GOD !

De opdracht aan de Kerk van God om de wereld te waarschuwen voor de komende calamiteiten is het afgelopen in een stroomversnelling gekomen. . Het werk van de United Church of God, met het hoofdkwartier in de Verenigde Staten, groeit gestaag wereldwijd en wij kunnen ons verheugen in zowel financiële als geestelijke zegeningen.

Het afgelopen jaar werden er 608.000 boekjes verspreid en het tweemaandelijkse blad The Good News bereikte een oplage van meer dan 470.000 per uitgave. (Totale oplage 2,4 miljoen exemplaren) Het aantal brieven dat beantwoord moest worden steeg zelfs het afgelopen jaar met 53% naar bijna 400.000.

De aanvragen via internet hadden zelfs een explosieve groei en wel met 186% in vergelijk met het jaar 2000. Het aantal mensen dat een donatie geven en medewerkers die maandelijks een bijdrage aan de kerk geven steeg het afgelopen jaar met respectievelijk 30 en 44 %. Dit zijn natuurlijk bemoedigende cijfers en indien God het wenst hopen wij ook dit jaar een sterke groei te verwezenlijken.

Wereldwijd werden er meer dan 200 mensen gedoopt en tot slot verstuurde de kerk meer dan 149.000 lessen van de Bible Study Course.De kerk voert op deze wijze de opdracht uit van Jezus Christus zoals geboden in Mattheüs 24:14. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn.

 

Leest u daarom ook het bijgevoegde Engelstalige blad The Good News met vele

interessante artikelen en profetische, heldere, beschrijvingen die u kunnen helpen om de bijbel en Gods plan met de mensheid beter te

begrijpen.

 

NEDERLAND IN BIJBELSE PROFETIE

Onlangs heeft de United Church of God de brochure "THE UNITED STATES & BRITAIN IN BIBLE PROPHECY" gepubliceerd, dat een uitleg geeft over één van de grootste geheimen aller tijden. Het beschrijft in detail waar de 10 verloren stammen van Israël zijn gebleven. Deze stammen zijn rond 732 voor Chr van het toneel verdwenen nadat ze gedeporteerd werden en nooit naar het land Israël zijn teruggekeerd. Zij zijn hun identiteit als Gods volk verloren, maar bestaan ze heden ten dage nog en behoort Nederland ook tot één van de verloren stammen?

U kent beslist het bijbelse verhaal hoe God aan Abraham beloofde dat zijn nakomelingen zouden zijn als het zand van de zee en als de sterren aan de hemel. Dus een groot volk, een menigte van machtige rijke naties. Naast deze fysieke belofte aan Abraham, herhaald aan zijn zonen Izaak en Jakob, werd ook een geestelijke belofte gedaan, de belofte van een Messias. Deze belofte is vervuld bij de geboorte van Jezus Christus, geboren uit de stam Juda, één van de zonen van Jakob.

Hoe zit het dan met de fysieke beloften, zult u zich misschien afvragen, de beloften van rijke machtige naties die de poorten van de vijanden zouden bezitten, dus wereldomvattende, kolonialiserende rijken, gedomineerd door de afstammelingen van Abraham, Izaak en Jakob.

Het is niet de huidige staat Israël. De huidige Joden zijn de nakomelingen van het huis Juda, bestaande uit een aantal zonen van Jakob, met name Juda, Benjamin en Levi. Zij zijn geen wereldom

- 1 -

vattende grootmacht en ze zijn dit ook nooit geweest. Waar zijn dan Efraïm, Menasse, Ruben, Dan, Zebulon en de overige nakomelingen van Jakob gebleven? Deze volkeren zijn niet verdwenen. Ze zijn er nog steeds. Het merendeel van deze volkeren is echter haar eigen oorsprong vergeten.

De reeds eerder aangehaalde brochure “The United States and Britain in prophecy” bewijst duidelijk dat de volken van Noordwest Europa, Engeland en Amerika de afstammelingen zijn van de zonen van Jakob. Zij zijn inderdaad ook de kolonialiserende grootmachten geweest, die het grootse deel van de wereld in bezit hebben gehad. In deze brochure wordt aangetoond dat de naam en het eerstgeboorterecht van Israël werd doorgegeven aan Efraïm en Menasse, zonen van Jozef, beide geadopteerd en gezegend door Jakob op een zeer speciale wijze. Leest u het verslag zelf nog eens in Genesis 48.

Er is nogal wat gespeculeerd wat er met de andere stammen van het huis Israël is gebeurd. Het is duidelijk waar sommige stammen zijn terechtgekomen. De gewoonte van b.v. de stam van Dan was om alle plaatsen en rivieren waar zij langs trokken tijdens hun migratie uit Klein Azië naar henzelf te vernoemen. Zo ontstonden de namen als Donau, Dantzig, Danmark en vele andere bewijsbare namen tot aan Ierland toe.

Hoe zit het dan met Nederland? Welke van de zonen van Jakob is onze verre voorouder? We weten nog wel dat we van de Batavieren afstammen, maar verder terug reikt onze kennis niet. Dit artikel geeft onvoldoende ruimte om de bewijsvoering volledig uit te werken, maar de Bijbel geeft aanwijzingen dat de oorspronkelijke Nederlanders afstammen van Zebulon.

Wie was Zebulon?

Lea was Jakob’s eerste vrouw. Zij baarde hem zes zonen en één dochter. Zebulon was Lea’s jongste zoon.

GEN 30:19,20 Wederom werd Lea zwanger en baarde Jakob een zesde zoon. Toen zeide Lea: God heeft mij een schoon geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij mij wonen, omdat ik hem zes zonen gebaard heb; en zij gaf hem de naam Zebulon.

Lea hoopte dat nu ze Jakob zes zonen had geschonken, dat hij nu wel bij haar zou komen wonen. Vandaar de naam Zebulon.

In de Bijbel lezen we niets bijzonders over Zebulon. In tegenstelling tot zijn broers deed hij niets in het oog lopends. Kan hetzelfde gezegd worden over de Nederlanders? In vergelijking tot andere wereldmachten – en Nederland was zeker een wereldmacht in de 17e eeuw – hebben wij bijna altijd een vredelievende rol gespeeld. Is het toeval dat ons land werd aangewezen voor het internationale Gerechtshof in Den Haag? Nederland kent eigenlijk alleen maar verdedigingsoorlogen. Onze voorouders sloegen de invallers terug en vaak hard ook: De Romeinen bij de Bataafse opstand onder Claudius Civilus, de Vikingen door de Friezen, de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog en het hevige, maar helaas nutteloze verzet van het Nederlandse leger in de meidagen 1940. Veel Engelandvaarders (zie het boek en de film “Soldaat van Oranje”) hebben vanuit Engeland de strijd aangebonden tegen de Duitse overheersing. Behalve tijdens de afschuwelijke slavenhandel en de kolonisatie van Nederlands Indië (wat nu Indonesië heet) zijn de Nederlanders de meest vreedzame kolonisten geweest van alle westerlingen. De Nederlanders worden dan ook over het algemeen gekarakteriseerd als een vredelievend en verdraagzaam volk.

De naam Zebulon

Zebulon is samengesteld uit drie Hebreeuwse medeklinkers: Z: Zain: betekent omhoog brengen, opvijzelen,

B: Beïth: Woning, thuis, binnenhuis,

L: Lamed: Beweging, aandrijven, in gang zetten door kracht of impuls. Hieruit is meer af te leiden dan “woning”. Helene van Woelderen schreef in haar boek over Zebulon (“Wonderlijke parallel”) dat de combinatie van de drie betekenissen prachtig past in de functionaliteit van het meest typisch Hollands gebouw: de molen.

Z: Water werd omhoog gebracht c.q. weggepompt.

B: Vooral windmolens (niet de huidige turbines) werden bewoond door de molenaar en zijn familie.

L: Molen: wordt in gang gezet door wind.

De zegeningen van Zebulon

Jakob sprak de volgende zegening uit over Zebulon:

Gen 49:13 Zebulon zal wonen aan het strand der wijde zee, ja, hij zal wonen aan het strand bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gekeerd zijn. Statenvertaling: Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde zal zijn naar Sidon.

In het oude Israël lag Zebulon niet aan de zee en dit betekent dat deze zegeningen voor een toekomstige tijd moeten zijn, nadat Zebulon Palestina had verlaten.

Ieder van de twaalf stammen had ook een symbool of banier gekregen. De banier van Zebulon was altijd een schip. De afbeeldingen geven altijd een typische vissersboot met een zeil. Geen galei, geen roeiboot. Het verhaal van Nederland is het verhaal van de zee. De passie voor de zee dreef hen niet om hun naaste provincies te veroveren

- 2 -

maar verre handelsposten op te zetten. Grote delen van Duitsland (Westfalen) wilde zich bij de machtige Republiek aansluiten, maar de 7 Verenigde Provinciën weigerden dit. Zij gingen liever de zee op en vestigden zich in New Amsterdam, Kaapstad, Japan, Formosa, Brazilië, Ceylon, Malakka, plaatsen aan de kust van India, Indonesië, de Antillen en vele andere handelsposten over de gehele wereld. Inderdaad, de Nederlanders zijn een groot kolonialiserend volk geweest, dat werkelijk gezegend is door haar vloot.

Zijn zijde zal naar Sidon zijn wordt soms vertaald met “aan zijn beide flanken zal hij vis vangen” of “zijn benen gebruiken als hulp bij het vissen”. Weet u dat in de 16e, 17e eeuw 20% van de Nederlandse bevolking direct betrokken was bij de visserij? Daarnaast was een groot deel van de bevolking betrokken bij de scheepsbouw en de handel via zeevaart. Het is duidelijk dat Nederlands zegeningen via het water, de zee, zijn verkregen.

Ook Mozes had nog een profetische voorspelling voor het volk Zebulon:

Deut 33:18-19 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij Issakar, over uw tenten. Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten van het strand.

De Nederlanders werden rijk door de overzeese handel. In de laatste eeuwen werden de Nederlanders beroemd vanwege drie andere bekwaamheden en zegeningen, die allen te maken hebben met water en zand:

De Nederlandse zijn werelds beste dijkenbouwers en baggeraars;

  • De polders: Waar ter wereld melkt de boer zijn koeien op ingepolderd land? Waar is het bodem zo rijk, zodat het grote oogsten aardappelen en bieten voortbrengt op de rijke kleigronden? De polders zijn met name de grote opzuigers van de overvloed der wateren.
  • Daarnaast heeft Nederland diverse enorme gasbellen onder haar oppervlakte.

“Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten”. Denk eens aan alle Nederlandse emigranten en ontwikkelingswerkers, die geschoolde kennis exporteerden. Denk eens aan Nederlandse organisaties als Greenpeace en Artsen zonder grenzen.

Deborah zingt in Richteren 5:14 en uit Zebulon dragers van de werversstaf;

Een andere vertaling zegt: “Die de pen der schrijvers hanteren”. Dit houdt in dat de Nederlanders gezegend zijn ten aanzien van schrijvers en het geschrift. Dit is zeker waar. De Nederlanders zijn de uitvinders van de boekdrukkunst. De Nederlandse abdijen in de middeleeuwen waren bekend om hun schoonschrift. Ons land muntte uit in cartografie. In Nederland woonden vele wetenschappers en filosofen, zoals Erasmus en Spinoza. Holland was altijd een toevluchtsoord voor de vrijheid van het gedrukte woord.

De nakomelingen van Zebulon kunnen niemand anders zijn dan de Nederlanders en onze natie is enorm gezegend door God in alle mogelijke opzichten. Laten wij er van genieten en God daarvoor danken, zolang Hij ons nog toestaat te genieten van deze onvoorwaardelijke zegeningen, zoals gegeven aan onze voorvader Abraham.

Onze brochure is niet het enige boek op dit gebied. Er zijn tientallen boeken geschreven over de zogenaamde “verloren tien stammen van het huis Israël”, die deze stammen verbinden met de volkeren tijdens de volksverhuizing in vooral de 3e en 4e eeuw van onze jaartelling.

Het is verbazingwekkend dat de moderne geschiedschrijving en archeologie de vele en makkelijk toegankelijke feiten negeren. We kunnen enkel gissen naar de motieven van de moderne historici. Wij dienen ons niet af te keren van de feiten. Het zou duidelijk moeten zijn voor ons.

De Bijbel liegt niet en de schrijvers van de Bijbel hebben geen leuk klinkende verhaaltjes verzonnen. De Bijbel is Gods Woord en de zegening aan Jakob’s zonen – zoals die van Zebulon in dit artikel – kunnen worden aangetoond in de wereld van vandaag.

Het is van het grootste belang dat wij de identiteit van de verschillende volkeren begrijpen zodat wij aan de hand hiervan de profetieën beter kunnen uitleggen en een dieper inzicht krijgen wat de volkeren te wachten staat in de snel naderende eindtijd, culminerend in de terugkomst van Jezus Christus.

Vraagt u ook onze gratis brochure aan over dit belangrijke onderwerp. The United States and Britain in Bible Prophecy. Uw aanvragen kunt u sturen naar: UNITED CHURCH OF GOD Postbus 93 2800 AB GOUDA.

 

VRAGEN &ANTWOORDEN

 

V: Is Jezus Christus op een Goede Vrijdag gekruisigd? Heeft Hij het teken voor Zijn Messisaschap waargemaakt? Daartoe zou hij net als Jona 3 dagen en 3 nachten in het graf verblijven maar van vrijdagavond toy zondagmorgen tel ik maar 1 dag en 2 nachten. Kunt u dat verklaren?   

A: De traditie van een kruisiging op vrijdag en een opstanding op zondag gaat volledig voorbij aan de 3 dagen en 3 nachten die Christus volgens eigen voorspelling in het graf zou blijven. In Matteüs 12:38-40 zegt Christus tegen de Farizeeën wat het teken en bewijs van Zijn Messiasschap is:”Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten”. De uitdrukking 3 dagen en 3 nachten wordt in Johannes 2:19-21 gelijkgesteld aan drie volle dagen: “Breek deze tempel af en in zal ik Hem doen herrijzen”. Deze twee uitdrukkingen laten geen twijfel bestaan over de totale tijdsduur van 72 uur. Drie dagen en drie nachten ieder van 12 uur worden gelijkgesteld aan 3 volle dagen van 24 uur. Christus stierf omstreeks 3 uur ’s middags (het negende uur volgens Hebreeuwse tijdsrekening). Die dag was een voorbereidingsdag van een grote sabbat. De verwarring ten aanzien van vrijdag ontstaat doordat men automatisch aan de vrijdag denkt als het gaat om een voor-

bereidingsdag (Johannes 19:31).

De lichamen mochten niet aan het kruis hangen bij het begin van die sabbatdag: “want de dag van die sabbat was groot”. De lichamen moesten vóór het begin van die sabbat m.a.w. vóór zonsondergang begraven worden. De traditie van de kruisiging op vrijdag vindt hierin zijn oorsprong. Wat men echter vergeet of niet weet is dat ná het Pascha, (de dag waarop de lammeren geslacht werden) de feestdag van ongezuurde broden begon met een heilige sabbatdag, welke groter was dan de normale wekelijkse sabbatdagen. Deze

jaarlijkse feestdagen of sabbatdagen kunnen op een willekeurige dag van de week vallen. In het jaar dat Christus stierf (31 na Chr.) viel de voorbereidingsdag (Pascha) op een woensdag en de grote sabbat/feestdag van het ongezuurde broden feest viel op een  donderdag! In de week dat Christus stierf waren er dus twee sabbatdagen: de grote sabbat op donderdag en de wekelijkse sabbat op zaterdag. Ook de bijbel geeft aan dat er twee sabbatten waren gedurende de drie dagen dat Christus in het graf was.

Marcus 16:1 zegt dat na de sabbat de vrouwen specerijen kochten om Jezus te zalven. Dit kan niet na de wekelijkse sabbat gebeurd zijn omdat Matteüs 28:6 zegt dat vroeg vóór zonsopgang op de eerste dag van de week (zondag dag na de wekelijkse sabbat) de vrouwen zagen dat Christus reeds verrezen was. Ze hebben specerijen gekocht op een vrijdag na de jaarlijkse sabbat dat op een donderdag viel. Volgens Lucas 23:56 hebben de vrouwen nadat ze de specerijen gekocht en voorbereid hadden volgens het gebod op een sabbatdag gerust. M.a.w. de specerijen werden gekocht en voorbereid op een vrijdag, vervolgens hebben zij rust gehouden op de wekelijkse sabbat (zaterdag). Heel vroeg in de ochtend op de volgende dag (zondag) was het graf leeg. Tellen we van woensdagavond tot zaterdag zonsondergang dan zijn er in totaal 3 dagen en 3 nachten. Christus stierf op een woensdag en bleef 3 volle dagen en nachten in het graf zoals Hij gezegd had. Hij was opgestaan op een zaterdag tegen de avond. Hij vervulde hiermee het enige teken dat Hij aan de Farizeeën en schriftgeleerden had gegeven om Zijn identiteit als Messias en Verlosser te bewijzen.

Wilt u meer weten over Gods jaarlijkse sabbatten en feestdagen en op welke dagen deze vallen?

Vraag onze gratis Engelse publicatie aan over Gods grote plan met de mensheid.

God’s Holy Day Plan

Ons adres;

UNITED CHURCH OF GOD Postbus 93 2800AB GOUDA

Vraagt u ook onze nieuwe Nederlandstalige boekjes aan vol met adequate informatie over zeer belangrijke onderwerpen:

De Bijbelse RustdagZaterdagof Zondag?

Het Evangelie van het Koninkrijk

Wat is uw bestemming?

De United Church of God Holland biedt deze interessante Nederlandstalige boekjes gratis aan.

Ons adres:

UNITED CHURCH OF GOD Postbus 93 2800AB GOUDA Bankrekening: 53.83.60.747 E-mail: info@ucg-holland.nl Web: www.ucg-holland.nl