Het Nederlandse Supplement van

September/Oktober 2002

Het Bazuinenfeest: Onderdeel van Gods plan!

Sommige mensen weten dat er in de Bijbel specifieke dagen voor religieuze viering vermeld worden. Maar slechts weinigen kunnen enige ervan noemen, of de betekenis ervan verklaren. Dit supplement richt zich op het eerste najaarsfeest dat in de Bijbel wordt genoemd: het Bazuinenfeest.

In het supplement van mei/juni jl. is geschreven over het Pinksterfeest. Gods Feestdagen eindigen niet met het Pinksterfeest. In het najaar worden enkele zeer belangrijke Feesten van God gevierd. De namen van deze feestdagen zullen u waarschijnlijk niet direct bekend in de oren klinken. Het eerste najaarsfeest is het Bazuinenfeest wat dit jaar gevierd werd op 7 september jl. Deze feestdag wordt gevolgd door de Grote Verzoendag op 16 september, het Loofhuttenfeest op 21 tot en met 27 september en de afsluiting—de Laatste Grote Dag—op 28 september 2002. Vele Christenen die zich bewust zijn van bovengenoemde feesten, geloven meestal dat ze alleen bestemd waren voor het oude Israël en dat er een eind aan kwam na de kruisiging van Jezus Christus. De Bijbel toont echter onomstotelijk aan dat Jezus Gods heilige dagen vierde, en dat Zijn discipelen nog tientallen jaren na Zijn dood, begrafenis en opstanding Zijn voorbeeld daarin volgden.

Gods plan geopenbaard

God wil dat wij de heilige dagen in acht nemen. Leest u een overzicht van alle feestdagen in het boek Leviticus, hoofdstuk 23. Waarom? Door het houden van deze dagen openbaart God Zijn grote plan voor de toekomst van de mensheid. De bijbelse heilige dagen, of fees-ten, vallen in drie seizoenen van het jaar: de vroege voorjaarsoogst, de late voorjaarsoogst en de vroege najaarsoogst in het land van het Israël van de Bijbel. De thema’s die door deze dagen worden uitgebeeld, zijn een afspiegeling van Gods geestelijke oogst van de mensheid tot eeuwig leven, waarover door Jezus Christus werd gesproken in Johannes 4: 35-38. De Bijbel zegt dat God uiteindelijk iedereen zal leren deze dagen te houden (Zacharia 14:16). Zoals gezegd gaat dit supplement in op één van deze feestdagen: het Bazuinenfeest.

Feest van de toekomst

Het Bazuinenfeest verwijst naar een culminatie van het huidige tijdperk van de mens en het begin van een onvoorstelbaar tijdperk waarin God een meer rechtstreekse invloed zal hebben op de wereldgebeurtenissen. De voorgaande feesten vertegenwoordigen persoonlijke as-pecten van Gods werk in mensen die Hij roept en verkiest. Maar het Bazuinenfeest kondigt aan hoe God op wereldomvattende schaal tussenbeide komt in de zaken van de mensheid. Deze heilige dag verbeeldt een dramatisch keerpunt in de wereldsgeschiedenis. Zoals gezegd geeft dit bijzondere feest ook het begin aan van het der-de, laatste feestseizoen..

Wederkomst van Christus

Christenen wereldwijd geloven dat de betekenis van het Bazuinenfeest niets minder is dan de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde, om het Koninkrijk van God te vestigen. Het boek Openbaring openbaart een reeks wereldschokkende gebeurtenissen, voorgesteld door engelen die op zeven achtereenvolgende bazuinen blazen. Het blazen van de laatste bazuin, door de zevende engel, betekent dat de “koninkriken der wereld zijn geworden van onze Heere en van ZiChristus” (Openbaring 11:15, Statenvertaling).

De wederkomst van Jezus Christus is als laatste en belangrijkste gebeurtenis verbonden met het blazen op de profetische bazuinen. Van al de profetieën in de Bijbel brengt deze zeker het meest opwindende nieuws voor deze uitgeputte, met zonden beladen wereld. Het Bazuinenfeest brengt ook de toekomstige vervulling van de vele oudtestamentische profetieën die spreken over een als koning komende Messias, die zal heersen met macht en autoriteit. Het concept van een zegevierende Messias was onmiddellijk na Jezus’ opstanding in de gedachten van de apostelen. Toen Hij in die dagen aan hen verscheen,

stelden zij vragen zoals: “Here, herstelt Gij in deze tid het koningschap voor Israël?” (Handelingen 1:6). Nog tijdens Zin leven op aarde had Jezus gesproken over verschillen tussen Zin eerste en tweede komst. Toen Pontius Pilatus, de gouverneur van Judea, Jezus vlak voor de kruisiging ondervroeg, stelde Jezus duidelijk dat Hij niet was gekomen om in die tijd te heersen. n Koninkrijk is niet van deze wereld,” vertelde Jezus deze overheidsfunctionaris.

“Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is Min Koninkrijk niet van hier.”Vervolgens vroeg Pilatus: “Zijt Gij dus toch een koning?” Jezus antwoordde: “Gi zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen” (Johannes 18: 36-37). Na de opstanding van Christus verwachtten de apostelen de vervulling van Jezus’ beloften. Zij waren zich bewust van Messiaanse profetieën zoals van Jesaja, die een tijd beschrijven gedurende welk “de heerschappij rust op Zin schouder” en “groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede” Jesaja 9:5-6). In antwoord op de vraag van de apostelen, of Hij spoedig het Koninkrijk zou vestigen, vertelde Jezus hun dat het niet hun zaak was “de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft” (Handelingen 1:7), maar dat zij zich moesten richten op de verspreiding

van het evangelie—het goede nieuws—in de gehele wereld.

Later beseften de apostelen dat de tweede komst van Christus niet noodzakelijkerwijs nabij was. Talrijke schriftgedeelten beschrijven hoe de heiligen met verlangen uitzagen naar Christus’ wederkomst.

Wat betekent de bazuin? De opwinding over de indrukwekkende gebeurtenissen die door deze heilige dag worden verbeeld, wordt weergegeven in de symboliek van dit feest. Het oude Israël vierde het met een “rustdag … aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst”(Leviticus 23:24). Wat is de betekenis van de dramatische klanken die de viering van deze dag vergezellen? Laten we, om de symboliek van bazuinen beter te begrijpen, eens zien hoe dit instrument in de Bijbel gebruikt werd. God gaf het oude Israël instructie in het gepast gebruik van bazuinen belangrijke boodschappen over te brengen. Het blazen van één bazuin betekende een bijeenkomst van de leiders van Israël. Twee bazuinen werden geblazen om een vergadering van geheel het volk bijeen te roepen (Numeri 10:3-4). God gebruikte ook een bazuin

om Zin ontmoeting met Israël aan te kondigen, toen Hij nederdaalde

op de berg Sinaï (Exodus 19:16). Bazuinen konden ook een waarschuwing

laten klinken. In Numeri 10:9 wordt gesteld: “wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen.”In dit geval lieten de bazuinen een waarschuwing klinken van dreigend gevaar en op handen zijnde strijd. Bazuinen konden ook een feestelijk

geluid voortbrengen: “Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwe maansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven

… zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen” (Numeri 10:10). Aangezien zij geluid over grote afstanden

konden overbrengen, waren bazuinen uitstekende instrumenten om de aandacht te trekken.

In verband met deze feestdag wordt in Psalm 81:4 een dringende oproep gedaan: “Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op de volle maan, op volle maan voor onze feestdag.” Uitbreiding van betekenis Door de schrijvers van het Nieuwe Testament werd er nog meer geopenbaard over de betekenis

van het blazen van de bazuinen: “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht” (1 Thessalonicenzen 4:16-17).

Paulus sprak ook over de dag waarop de eerstelingen, gesymboliseerd door Pinksteren, zullen worden opgewekt tot eeuwig leven. In 1 Korinthiërs 15:52 zegt hij dat dit zal gebeuren “in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

De apostel Johannes bracht het blazen van de bazuin in verband met Christus’ wederkomst, toen hij schreef: “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid”(Openbaring 11:15). Deze passages zijn een indrukwekkende getuigenis van de betekenis van het Bazuinenfeest.

Hoewel het Bazuinenfeest in het Nieuwe Testament niet met name wordt genoemd, hebben we geen reden aan te nemen dat deze heilige dag niet gevierd behoort te worden. Integendeel, de vroege Kerk gebruikte de Hebreeuwse Schrift als basis voor hun leerstellingen (2 Timotheüs 3:16). Evenals bij de Tien geboden (Jakobus 2: 10-11), is elk van Gods feesten nauw verbonden met de andere. Door ze alle te houden kunnen wij Gods opmerkelijke plan voor de mensheid gaan begrijpen, zoals het zich ontvouwt. Men behoort niet sommige van Zijn heilige dagen te negeren en andere in acht te nemen.

Jezus’ onderricht

Tegen het einde van Zijn fysieke leven onderwees Jezus de apostelen in Mattheüs 24:3 :”Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen Zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?”

Jezus begon uitleg te geven over de gebeurtenissen die zouden leiden tot Zijn wederkomst. Jezus verklaarde een profetie die “verborgen en verzegeld”was geweest sinds Daniëls tijd (Daniël 12:9). In Mattheüs 24 gaf Jezus Zijn discipelen een beschrijving van religieuze misleiding, oorlogen, hongersnoden, ziekten aardbevingen en andere rampen (vers 4-13). Hij kenschetste de tijd van Zijn tergkeer als een tijdperk van haat en wetteloosheid.

In het boek Openbaringen openbaarde Jezus Christus later veel meer details over deze belangrijke periode. In dit boek herhaalde Christus via de apostel Johannes dezelfde gebeurtenissen die Hij tientallen jaren eerder voor Zijn discipelen had beschreven. Nu gebruikte Christus echter de symboliek van een reeks zegels die Hij één voor één zou openen (Openbaring 6).

Hierna, bij het begin van “de gramschap Gods” over de ongehoorzame naties, profeteerde Jezus zeven plagen die zouden komen over een zondigende wereld, waarbij elke plaag aangekondigd wordt door een bazuingeschal (Openbaring 8-9). Dit leidt tot het bazuingeschal van de zevende engel en de wederkomst van Jezus Christus, om de heerschappij over de regeringen van de aarde op Zich te nemen (Openbaring 11:15).

Over ditzelfde scenario zegt Mattheüs 24: “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon der mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere” (vers 29-31).

Jezus’ onderricht

Ongelooflijk genoeg zullen de volken der aarde, als Jezus Christus terugkeert naar de Olijfberg bij Jeruzalem, zich verzamelen om tegen Hem te strijden (Zacharia 14: 1-4 en Openbaring 19:19). Waarom zou iemand willen strijden tegen de Messias? De legers zullen trachten Christus te vernietigen omdat Satan de gehele wereld heeft misleid (Openbaring 12:9). De invloed van de duivel zal de naties ertoe inspireren om tegen Christus bij Zijn wederkomst te strijden.

Het Bazuinenfeest betekent ook een opstanding uit de doden. De apostel Paulus sprak over deze gebeurtenis via de verzen, die reeds eerder in dit artikel zijn weergegeven: 1 Korinthiërs 15: 21-23 en 1 Thessalonicenzen 4: 16-17. Openbaring 20:5 beschrijft dit als de “eerste opstanding”. Deze verandering tot eeuwig leven was de hoop van de eerste Christenen en blijft de vurige hoop van degenen die inzicht hebben in Gods plan.

Hoewel er tragische gebeurtenissen in het verschiet liggen, zien we dat het goede nieuws is dat God zal ingrijpen om de mensheid te redden en te brengen tot Zijn levenswijze.

Jezus Christus zal terugkeren om Gods heerschappij te vestigen en Zijn volmaakte regering op aarde te brengen. Dit is de geweldige, inspirerende betekenis van het Bazuinenfeest.

Jezus leerde ons te bidden “Uw koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10). Er is dringend behoefte aan de beantwoording van dat gebed.

Vrij overgenomen uit het boekje “Gods plan volgens Zijn heilige dagen” van United Church of God, 1996.

 

Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord. Heeft u vragen schrijft ons.

V: U zegt dat Gods Feestdagen niet afgeschaft zijn omdat ze profetische waarden hebben die nog in vervulling moeten gaan! Kunt u dat uitleggen?

A: Een overzicht van Gods Feestdagen is te vinden in Leviticus 23: 1-44. In verzen 31 en 41 geeft God aan deze feesten altoosdurend zijn en voor God nog altijd van kracht zijn. Deze dagen hebben betekenis. Wat niet veel mensen weten is dat deze dagen het verlossingsplan van God weergeven:

Pascha ( Pesach): Christus offer als het Lam Gods.

Ongezuurde broden feest: Na berouw en bekering en aanname van Christus offer, het willen leiden van een ongezuurd Christelijk leven.

Pinksteren. Feest der Eerstelingen. Ontvangst van Gods Heilige Geest door de eerstelingen, ter voorbereiding van het oogst van de Eerstelingen.

Bazuinendag: Dag van bazuingeschal. Christus terugkomst bij het laatste bazuin.

Verzoendag: Satan wordt verwijderd zodat verzoening kan komen tussen God en mensen.(Opbaring 20:2)

Het Loofhuttenfeest: Het millennium 1000 jarig rijk van Jezus Christus als Koning der Koningen waarbij een grote oogst van mensen wordt binnengehaald.

Laatste Grote Dag: Oordeel van de grote witte troon:Alle overige doden krijgen een kans op bekering.

Is het toeval dat Christus op 14 van de eerste maand voor onze zonden gekruisigd werd, nota bene op precies dezelfde dag waarop het Pascha lam geslacht moest worden? Ongeveer 3450 jaar geleden heeft God aan Mozes instructies gegeven hoe en wanneer het Pascha lam geslacht moest worden. Het moest een gaaf mannelijk stuk kleinvee zijn (Exodus 12:5). Het werd geslacht op 14de Nisan, het begin der maanden (Exodus 12: vers 1 en 6).

Het bloed van het Pascha lam diende als teken aan de huizen der Israeliten. Huizen met het bloed werd voorbijgegaan. Het hebreeuwse woord “Pesach” betekent letterlijk voorbijgaan. Deze gebeurtenis is pas bij de dood van de Messias ca 1500 jaren later in vervulling gegaan. Christus, ons paaslam is geslacht en Zijn bloed is nu een teken voor ons, waardoor wij eeuwigleven kunnen bekomen (1 Kor 5:7-8).

Is het toeval dat de komst van Gods Heilige Geest op de Eerstelingen precies op een Pinksterdag heeft plaatsgevonden?

In Godsplan zijn het de eerstelingen die met Christus zullen gaan regeren (Openbaring 14:4-5). Een andere naam voor Pinksteren is het feest der weken ook wel feest der Eerstelingen (Numeri 28:26).

De volgende feestdag is de Bazuinendag, een dag van bazuingeschal. Deze dag is nog niet in vervulling gegaan. Dat moet nog plaatsvinden!

Is het toeval dat Christus terugkomt bij de laatste bazuin en dat deze feestdag ook zo heet?

1 Tessalonicenzen 4:16: Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. 1 Korintiërs 15: 51: allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Deze dag gaat pas in vervulling bij Christus terugkomst. Wie deze dagen vieren krijgen inzicht in het plan van God en zullen net als de apostelen indertijd Pinksteren gevierd hebben, de vervulling van deze dagen meemaken. Christus komst is nabij. Vergewis u van deze waarheid. Feestdagen van God zijn profetisch en geven inzicht in het geweldig grote plan van God. Ze blijven voor altoos van kracht (Zach 14: 16). God laat niets aan toeval over. Hij heeft het van te voren beschikt. Jezus Christus keert naar waarschijnlijkheid op een bazuinendag naar aarde terug.

 

Wilt u meer weten over Gods Feestdagen en de betekenissen ervan? 

Vraagt onze nieuwe brochures aan die in oktober uitkomt:

Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen

The Good News

Postbus 58

2800 AB Gouda,

Nederland

www.ucg-holland.nl

Email: info@ucg-holland.nl

 

Verhuizen laat ons bijtijds weten.

 

© United Church of God – Holland Bankrekeningnummer: 53.83.60.747 tnv UCG-Holland te Gouda