Het Nederlandse Supplement van

Januari/ februari 2003

 

U kent vast wel de cartoons die de liefde - of een aspect ervan - op een ironische wijze visualiseert. De populariteit van deze cartoons is vrij groot, omdat het toch wel vage begrip moeilijk te vangen is, en het grafisch vormgeven de liefde misschien nog wel het best omschrijft. De hoogste tijd het begrip vanuit de bijbel te ondervangen; niemand schijnt de oorsprong en de werkelijke betekenis te kennen. Toch heeft iedereen het erover en misbruikt haar werkelijke betekenis. Vooral in de engelse taal vliegen de “I love you´s” je om de oren, vooral in de film-en muziekwereld. Want waar gaat het eigenlijk over in al die nummers waarin de liefde wordt bezongen en geprezen, zoals bijvoorbeeld in ‘Love is all around’ en ‘I’ll always love you’? Het antwoord: in geen van deze gevallen wordt de liefde bezongen zoals daar in de bijbel naar verwezen wordt. Hoewel het grootste gebod in de bijbel, heeft men in zijn algemeenheid een foutieve perceptie van liefde. Wat is dan volgens de Bijbel de echte definitie van liefde en liefhebben, en hoe kunnen wij dit - soms moeilijke -gebod toepassen in ons dagelijks leven?

De nadruk van deze editie van ‘The Good News’ ligt op de eindtijd, de periode vlak vóór de Wederkomst van Christus naar deze aarde. Eén belangrijk kenmerk van de eindtijd is dat de liefde van de meesten zal verkillen, omdat de wetsverachting toeneemt

(Matteüs 24:5).

 

Het is niet een logische consequentie zou  je op het eerste gezicht denken, want wat hebben de wet en liefde nou met elkaar te maken? Heel veel. De wereld heeft de oorspronkelijke betekenis van liefde zoals beschreven in de bijbel totaal gecorrumpeerd. De liefde waar God over praat, die God karakteriseert, en waar wij bovenal naar moeten streven, is de ‘agape’-liefde. Dit is de liefde die in dit artikel wordt behandeld.

 

DE PIJLERS VAN LIEFDE

 

Wij staan allen blootgesteld aan de ideeën van deze wereld.

Hoewel de wereldse opvattingen van liefde niet per definitie slecht is, is het niet bijbels en drijft het ons af van de echte waarheid. Vanuit de vele verwijzingen in de Bijbel naar liefde, volgen hier een drietal basiselementen van liefde die wij dienen te begrijpen om een juiste perceptie van liefde te kunnen hebben.

 

1.    Liefde is een gebod. Dat betekent al dat het niet zomaar over je heen komt; we hebben er dus controle over. Dit neemt de eerste foutieve perceptie van de wereldse opvatting weg, namelijk dat mensen er vaak niets aan kunnen doen wanneer ze door liefde  overmand worden.  In Galaten 5:14 staat bijvoorbeeld: Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. ‘Gij zult’ duidt op een gebod, niet iets wat buiten jouw macht om over je heen komt - de link tussen wet en liefhebben is in dit vers ook gelijk gemaakt.

 

2.      Liefde gaat uit van een actieprincipe, in plaats van een passieve houding. Dat verwerpt de tweede en meest principiële wereldse opvatting; liefde is niet een gevoel of emotie wat je bij iets krijgt. Het is een logische gevolg van punt 1, want hoe kunnen wij als mensen gedwongen worden een bepaald gevoel te hebben - een gevoel kan niet zondermeer opgelegd worden. Dit principe komt in veel bijbelverzen tot uiting. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 5:3, waar staat geschreven: Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

 

3.  Wat het actieprincipe van liefde dan precies inhoudt: het is simpelweg het principe van geven. Dit gaat gedeeltelijk in tegen het wereldse principe van de liefde; liefde is geven en nemen. Dat is dus niet juist; liefde is alleen geven. Als je aan de ‘andere kant’ staat; de ontvangende kant, dan neem je niet, maar krijg je. Het grootste voorbeeld van het geven aan de ene kant door God en het ontvangen van mensen, is te vinden in Jezus’ kruisiging; in Johannes 3: 16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Het is de grootste uiting van liefde (geven) mogelijk; het opofferen ten bate van anderen.

De uitgangspunten van de Bijbelse betekenis van liefde hebben we nu dus ondervangen, maar hoe zit het met de handeling, het werkwoord ‘liefhebben’?

 

LIEFHEBBEN GEDEFINIEERD

 

In Matteüs 5:44 geeft Jezus een praktische definitie voor liefhebben: Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

In andere vertalingen is deze definitie uitgesplitst in drie aspecten: zegen (1) zij, die u vervloeken, doe goed (2) tegen zij die u haten, en bidt voor (3) wie u vervolgen. Zegenen betekent letterlijk: “goede dingen spreken”. We kunnen nu dus de simpele drievoudige formule construeren; liefhebben houdt in:

-     goed spreken tegen mensen en over andere mensen;

-     goed doen tegen mensen, en voor mensen;

-     bidden voor mensen.

Hierin komen dus geen gevoelens of emoties in voor! Maar liefde heeft wel veel met houding te maken. Hoewel de eerste twee aspecten van liefde gedaan kunnen worden met desondanks een verkeerde houding, ondervangt het derde aspect dit met vooral een interne juiste houding ten opzichte van andere mensen. Daar liefde zelf geen emotie is, vereist het wel om het juiste gevoel/emotie te hebben bij het liefhebben van andere mensen. Dat staat ook goed verwoord in Matteüs 22:37: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. (…dit is het grote en eerste gebod). Dus het actieprincipe van liefhebben dient vooral gemeend te worden gedaan (met het juiste gevoel), en bewust. Als zelfstandig naamwoord houdt liefde dan in: de bereidheid te bidden voor de behoeften en welzijn van andere mensen, een houding van oprechte bezorgdheid, en een verlangen hen te helpen en dienen, en dat zij zich ten volste kunnen ontwikkelen voor de almachtige God.

 

DE MOEILIJKHEID VAN HET GEBOD

 

Waar ligt nu de moeilijkheid van het gebod? Jezus geeft het verderop in het hetzelfde hoofdstuk aan: door juist de vijanden te noemen. Met andere woorden, het is gemakkelijk om aardig te zijn voor je vrienden, maar het is niet zo vanzelfsprekend om goed te spreken en te doen en te bidden voor je vijanden. In vers 47 zegt Jezus hierover: … en indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk? Denk eens na hoe u reageert op die vervelende buurman, of die irritante collega op het werk, of de medestudent door wie u steeds wordt getreiterd, of sommige medeweggebruikers die denken dat de hele weg voor hen is. Dan wordt de theorie wel even lastig om in de praktijk te brengen, niet? Toch verlangt God dit van ons. Maar zoals we ook al eerder gelezen hebben in 1 Johannes 5:3, zijn God’s geboden niet zwaar.

We dienen dit gewoonweg in ons dagelijks leven toe te passen. Probeer het eens. Wij garanderen succes, al was het alleen al voor uw persoonlijke gemoedsrust.

 

 

Hoe kunnen we dat dan toepassen in ons dagelijks leven? Voor enige praktische tips zouden wij graag een stukje aanhalen uit het boek ‘Nacht und Nebel’, geschreven door Floris B. Bakels; een persoon die zelf de concentratiekampen heeft overleefd. Hij beschrijft in vijf stappen hoe u van elke vijand kunt houden:

 

1. “Bedenk dat deze vijand eens is geboren als baby uit een moeder. Dat hij een vader en moeder had, die hem vermoedelijk liefhadden. Deze gedachte alleen neemt al vele scherpe kanten weg.

2. Vervolgens moet je beseffen niet te weten welke levensomstandigheden ertoe hebben geleid dat je tegenstander slecht is geworden. Misschien zou je zelf ook slecht zijn geworden in die omstandigheden.

3. Ten derde – en dat is zeer belangrijk – moet je inzien dat de betrokkene niet voor zijn plezier vijand is, een slecht karakter heeft. Hij kan er onmogelijk gelukkig mee zijn. Hij is ongelukkig en verdient medelijden.

4. Ten vierde is hij natuurlijk bezeten. Een demon heeft zich van hem meester weten te maken. Voor hem is dit verschrikkelijk, veel verschrikkelijker dan voor jou. Je moet hem zien als een man die verlost moet worden. Niet hij, maar zijn demon moet worden gehaat.

5.    Vervolgens pas zelfkritiek. De vijand is slecht. Ben ik zelf wel zo goed? Ik geloof niet dat iemand ja zal antwoorden. Doet hij dat, dan is hij niet goed wijs. Niemand is goed. Wij bidden dan ook: ‘Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Wij zijn ook zelf slecht. Wie zal bepalen of onze vijand nog slechter is? Hoe slecht zouden wij zelf zijn geworden in zijn omstandigheden, met zijn verleden, zijn karakterstructuur, zijn opvoeding, zijn lichamelijke en psychische gesteldheid? Wie zijn wij, dat wij een ander niet alleen oordelen maar zelfs veroordelen? Oordeelt niet opdat gij niet wordt geoordeeld.

 

Als je dit alles hebt overwogen, ziet de vijand er heel anders uit. Hij behoort nu geen vijand meer te zijn. Veeleer is hij nu een stakker geworden; je bent trouwens ook zelf een stakker. Nu moet je proberen een stap verder te gaan. Je moet de voormalige vijand helpen, daarbij tevens bedenkend: wat ik hem doe, doe ik Christus. Je moet proberen hem te verlossen van den Boze zoals je God vraagt jou te verlossen van den Boze. Misschien accepteert hij dat niet. Het kan zijn dat hij verschrikkelijk begint te schelden. Dat is geen reden je mond maar te houden. Je weet nooit of hij niet achteraf, misschien pas jaren later, tot een goed inzicht komt. Je mag nooit nalaten proberen iets goed voor een medemens te doen omdat het toch niet zal helpen. Dat kun je nooit zeggen. Het is namelijk zo, dat je pogingen tot hulp aan een medemens worden ondersteund met goddelijke kracht. Misschien word je namelijk wel gebruikt als een instrument! Als dit alles in praktijk werd gebracht, zou dat een totale mondiale revolutie betekenen.”

 

  De heer Bakels schets mogelijk een voor u zeer vergaande vorm van liefde en vergeving. Wij denken toch dat het voor iedereen toepasbaar kan zijn in ons streven lief te hebben. In deze eindtijden van verkilling van de liefde is het dus van het grootste belang dat wij Zijn geboden onderhouden en deze niet verachten.

  Vraag het boekje ‘The ten commandments’ gratis aan, om tot een beter begrip van Zijn geboden te komen en zo een diepere liefde te ontwikkelen.

 Onze gratis brochures zijn te verkrijgen via:  

UNITED CHURCH OF GOD

Postbus 93

2800 AB GOUDA

 

Of via onze website : www.ucg-holland.nl


 

Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord. Heeft u vragen schrijft ons.

V: Wat bedoelt de Bijbel met “Het einde van de wereld”? Zal de wereld in de toekomst totaal vernietigd worden?

 A:Veel mensen menen te lezen in de Bijbel dat het einde van de wereld nabij is en de wereld algeheel vernietigd zal worden. Ook de oorspronkelijke discipelen vroegen zich dit af. Nadat zij Jezus hadden horen spreken in de Tempel te Jeruzalem, gingen de discipelen Petrus, Jacobus Johannes en Adreas naar Christus en vroegen Hem: “ Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?”
 (Mattheus 24:3).
In de rest van dit hoofdstuk verklaart Christus de gebeurtenissen die naar het einde leiden. Maar wat bedoelde Christus specifiek met “de voleinding der wereld”?
Bedoelde Jezus de letterlijke vernietiging van de fysieke aarde? Zal de aarde exploderen en cosmisch stof worden? Of betekent het dat de planeet door een nucleaire slachting tot zijn einde zal komen? Velen hebben zich dit afgevraagd. Het Goede Nieuws is dat geen van de bovenstaande gissingen juist is. De Bijbel onthult dat deze aarde zal overleven en gedijen!
Het griekse woord dat met wereld is vertaald is “aion”. Het betelkent niet de wereld in de zin van de fysieke aardbol! Een betere vertaling is “tijdperk”.
Wat betekent dan het einde van het tijdperk?

Merk op dat de terugkeer van Christus en het einde van het tijdperk samenvallen, immers er staat in Mattheus 24:3: “Wat is het teken van uw (Christus) komst en van de voleinding der wereld (tijdperk)”. Weinig mensen weten dat de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde is om Zijn regering te vestigen over de gehele wereld. Wanneer Hij terugkeert zal Hij alle bestaande regeringen van de mens vervangen door een perfect, goddelijk systeem (Daniel 2:44, Jesaja  2:2-4)! Dit zal een einde maken aan het tijdperk van de menselijke regering en een nieuw tijdperk inluiden. God heeft de mensen 6000 jaar toegewezen om hun eigen regeringen, godsdiensten en onderwijsinstellingen te verwezenlijken en een civilisatie op te bouwen die losstaat van Gods geopenbaarde levenswijze.  
Zoals de geschiedenis aantoont heeft de mens gefaald bij het beheersen of oplossen van zijn problemen. Naarmate deze periode van 6000 jaar ten einde loopt, zullen deze problemen groter en groter worden, totdat de mensheid zichzelf bedreigt met vernietiging en totale ondergang. Wanneer dit beslissende punt wordt bereikt, zal Christus plotseling ingrijpen om de mensen zo voor hun eigen nucleaire dwaasheid te behoeden!
In Mattheus 24:21-22 staat: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort”.  In  Openbaringen 11:15 wordt Chritus tot Koning uitgeroepen:
“Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”.
1 Thessalonicenzen 4:16: ”want de Here zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daana zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Here wezen”. Jezus Christus zal derhalve niet terugkeren om de fysieke aarde te vernietigen, maar om een einde te maken aan deze “tegenwoordige boze wereld [ Grieks: aion]” (Galaten 1:4) en een tijdperk van ongekende vrede voorspoed en harmonie te brengen.
Jesaja 40:10-11: “Zie de Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.  Hij zal als herder zijn kudden weiden, in zijn armen de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden”.
Jesaja 2:4-5: “En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren”. De mens en de aarde zullen behouden worden dank zij Christus terugkomst  en Hij zal Zijn Koninkrijk op aarde vestigen tot in alle eeuwigheid.


Wilt u meer weten over  de bestemming van de mens en de aarde?

 

Vraagt de volgende

brochures gratis aan:

 

Wat is uw bestemming?

 

 Het Evangelie van het Koninkrijk

 

 

The Good News

Postbus 93

2800 AB Gouda,

Nederland

 

  www.ucg-holland.nl

Email: info@ucg-holland.nl

Wilt u dit werk steunen?  
Dat kan door uw giften over te maken op bankrekening:
53.83.60.747 te  name van UCG HOLLAND te Gouda

 

© United Church of God – Holland

 

Het Nederlandse Supplement van The Good News