Het Nederlandse Supplement van

 

juli/aug 2003

Is Zelfs Het Evangelie veRONTREINIGD?

 

De verontreiniging door de mens blijft niet beperkt tot zijn milieu; hij heeft evenzeer zijn verstand, zeden en geest verontreinigd. Zelfs. het evangelie is niet ontkomen aan de verontreinigende bemoeienis van de mens. Nauwelijks was door Jezus Christus van Nazareth het goede nieuws van Gods plan voor de mens bekend gemaakt, of de mens misbruikte, verdraaide, belasterde, ontkende en misvormde deze boodschap. Laten wij de verontreiniging verwijderen en het ware evangelie in al zijn oorspronkelijke schoonheid herstellen. Laten wij terugkeren naar het geloof dat eens aan de heiligen gegeven is.

Er is nu behoefte aan een urgent an-ti-verontreinigingsprogramma voor het evangelie van Jezus Christus.

Dit evangelie is het goede nieuws -De blijde boodschap -- van het compagnonschap van de mens met God in een koninkrijk, de goede regering van God.

Het woord ,,evangelie" in uw bijbel komt van het Griekse euaggelion. Het betekent het ,,goede nieuws" of de ,,blijde boodschap" dat er op een dag een goede en vruchtbare regering --het Koninkrijk Gods -- ingesteld zal worden.

 

Het verontreinigde evangelie

Het evangelie is binnen de benauwende muren van 's werelds kathedralen terechtgekomen. Deze begrafenisachtige, holle ruimten, met hun muren en vloeren vol crypten die de beenderen van reeds lang overledenen bevatten, hebben het levende evangelie van Jezus Christus besmet.

Elk evangelie dat aan deze valkuilen ontkomt, wordt maar al te gemakkelijk gevangen en tot onderdeel gemaakt van een overdreven carnavaleske vertoning.

Transpirerende predikers bulderen met schorre stem, velen van hen kramen met een geaffecteerde ,,tong"-val onsamenhangende dingen uit, terwijl ze proberen elkaar te overschreeuwen in opwekkingssamenkomsten en gebedsgenezingvoorstellingen. Zij maken het ware evangelie tot een aanfluiting.

Tussen deze twee uitersten ligt het brede scala van het doorsnee-christendom. Het kerkendom heeft wat het dacht dat het evangelie was, dicht naar zich toegetrokken -- en is teleurgesteld. Hun ,,evangelie" heeft niets beters tot stand gebracht. Alles bleef hetzelfde of ging zelfs slechter. De wereld in zijn geheel werd er niet beter op ondanks hun enorme inspanningen bij missie- of zendingswerk. Alle dingen bleven zoals ze van het begin af waren ge-weest. Het leek alsof God hulp nodig had; derhalve besloot men deze hulp aan Hem te geven. Men vond het ,,sociale evangelie" uit om de trouweloosheid van God goed te maken.

De geschiedenis bewijst dat de mens een ongelukkige stakker is. Er bestond weinig hoop dat er iets positiefs aan zijn situatie gedaan kon worden, totdat Christus de grondbeginselen van het christendom vastlegde. Alle bekeerlingen dachten: ,,Dit is de oplossing". Maar hoe ijverig ze ook hun ,,christelijke" principes toepasten, mislukking bleef de mensheid plagen. De meeste ,,christenen" dachten dat het beloofde, volmaakte Koninkrijk in de kerk zelf opgericht zou worden of dat het ,,in hun eigen harten" te vinden zou zijn.

Toen geen van deze ideeën juist bleek, gingen zij zich concentreren op een sociale interpretatie van het christelijke geloof Hun eigen interpretatie van het ware evangelie bracht hen ertoe in de samenleving zelf naar verbetering van haar kwa-len te zoeken.

Zoals verontreinigers het ecologische evenwicht verstoren, zo ondermijnen de evangelie-verontreinigers het evangelie en verstikken het tenslotte volledig.

Wij zijn herhaaldelijk gewaarschuwd, dat daartoe een poging zou worden gedaan. Men heeft het ware evangelie uit het oog verloren en afgewezen, omdat Satan gemakkelijk het verstand van ongelovigen afsluit, zodat ze niet werkelijk de heerlijkheid zien in het evangelie dat door Jezus Christus is gebracht (2 Cor. 4:3-4).

 

De waarschuwing van Christus

Christus begon zijn bediening met: “…… het evangelie Gods te prediken" (Markus 1:14). De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament spreken letterlijk tientallen keren over dat Koninkrijk Gods.

De boodschap van Christus - zijn evangelie ging over de stichting van Gods Koninkrijk en Hij besefte dat zeer weinigen werkelijk ,,de boodschap zouden begrijpen". Hij wist dat deze door de mensen vervormd en verdraaid zou worden. Hij wist dat veel mensen, hoewel zij zijn goddelijkheid aanvaardden, zijn dood begrepen, zijn opstanding erkenden, toch geheel en al de plank mis zouden slaan wat betreft begrip voor hetgeen Hij predikte: hoe men toegang kan verkrijgen tot het Koninkrijk. Hij betreurde dit tekort aan inzicht bij gelovige mensen toen Hij zei: ,, Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan" (Matth. 7:21). Hij zei dit aan het begin van zijn prediking.

Vlak voor zijn dood wees Hij er nog steeds op dat schijnbaar gelovige mensen zouden erkennen, dat Hij de Christus was, maar juist deze gelovigheid zouden gebruiken om velen te verleiden - om een an-der evangelie te prediken (Matth. 24:5).

 

De waarschuwingen van de apostelen

Ook Paulus wist dat er mensen zouden ko-men die het evangelie van Christus zouden verdraaien en hij berispte hen zeer ernstig, zeggend dat zij ,,vervloekt" waren (Gal. 1:7-9).

Paulus geloofde wat Christus gezegd had. Hij verwachtte de verdraaiing, verbastering en verontreiniging van het evangelie (2 Cor. 11:3-4). Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas schreven allen in krachtige termen over de verontreiniging die voortdurend dé waarheid van het evangelie aantastte. Judas 3 en 4 bepleit dat het noodzakelijk is krachtig te strijden tegen de verbasterende invloed van een vals evangelie en een valse prediking. Judas wist dat goddeloze, losbandige, wellustige mensen de waarheid al bezoedeld hadden. Ook wij hoeven alleen maar een oppervlakkig onderzoek in te stellen om de verlaging en ontheiliging van het evangelie van Jezus Christus - het evangelie van Gods Koninkrijk op te merken.

De hedendaagse stadsbewoner heeft bijna vergeten hoe het is om in een schone wereld te leven. Hij is gewend aan de merkwaardige geur van zijn drinkwater en verwacht dat het smaakt als verdund bleekwater. Hij verwacht niet ver te kunnen zien omdat de smog ,,altijd" aanwezig is. Hij haalt oppervlakkig adem en hoopt dat hij in de statistieken geen geval van longemfyseem zal worden. Zo is het ook met het verontreinigde evangelie. Het is al zo lang verdraaid, dat men het in die vorm als waar beschouwt.

 

Het evangelie is het goede nieuws dat uiteindelijk een werkelijk goede regering opgericht zal worden die de aarde en haar inwoners van het kwaad zal bevrijden Christus zal het hoofd van die regering

 

De oorzaak

Verontreiniging is bijna geheel te wijten aan hebzucht -het zoeken naar bevrediging van het ego op een snelle en gemakkelijke manier. Er moet winst gemaakt worden ongeacht wat het kost aan het milieu. Ons systeem staat gelijk aan zelfmoord. Gezamenlijk aanvaarden wij, bijna graag, een vroege, martelende dood als het systeem voorlopig maar voortgaat het geld te laten rollen en dingen, vrije tijd, gemakken en ,,vooruitgang" te verschaffen. ,, Zij", de deskundigen - wie ,,zij" ook mo-gen zijn -- beloven dat het allemaal wel op zijn pootjes terecht zal komen. ,,Zij" zullen op een dag alle antwoorden gevonden hebben. ,,Onze ideaalstaat is veilig gesteld" -- vertrouw maar op hen. Niet wetend wat wij anders moeten doen, vertrouwen wij op deze deskundigen van eigen snit.

Gewoonlijk vertrouwt de mens op deskundigen. Hij gaat naar een arts als hij ziek is, naar een advocaat als er wettelijke problemen zijn, naar een makelaar als hij onroerend goed nodig heeft, naar een leraar als hij onwetend is, naar een predikant als hij in geestelijke moeilijkheden verkeert. Tussen de mens en zijn deskundige adviseur moddert hij gewoonlijk voort, zelfs als het advies verkeerd en duur is. Bij de meeste van dergelijke problemen heeft een verkeerd advies tot op zekere hoogte alleen maar materiële schade tot gevolg. Maar een verkeerd advies van een predikant kan van eeuwig belang zijn; ieder van ons moet dus grondig op de hoogte zijn van de feiten waar het om draait. Dat vereist zelf in de bijbel lezen. Uw redding, uw onsterfelijkheid, uw inzicht in het evangelie, kan aan niemand anders worden toevertrouwd. Het evangelie van Jezus Christus is reëel en betekenisvol. Het spreekt in krachtige termen over een weg, een systeem, dat de mens, als hij het kan onderschrijven en ernaar wil leven, tot een meer volmaakte levenswijze zal voeren, een bepaalde discipline bijbrengt en hem een regering zal geven die goede, behoorlijke wensen in vervulling zal doen gaan.

 

Wat evangelisten zeggen

Wereldberoemde predikers volstaan met te zeggen: ,,Het evangelie is het goede nieuws dat op Goede Vrijdag Christus gestorven is voor onze zonden en dat Hij op Paasmorgen uit de dood opstond, en dat God bereid is ons onze zonden te vergeven, en ons nieuw leven, vrede en vreugde te schenken".

Maar al te veel predikers - en hun volgelingen - zeggen dat dit het evangelie is.

De ,,deskundigen" hebben het bij het verkeerde eind.

Wij ontkrachten niet het offer van Christus of zijn opstanding. Beide zijn van wezenlijk belang voor onze redding. Zonder deze daden zouden wij geen enkele hoop hebben. De bereidheid van Christus om te sterven geeft op indringende wijze de opperste genade en het zeer grote medelijden weer van onze altijd barmhartige Verlosser. Hij kocht ons terug van de zonde en de zelfvernietiging. Zijn opstanding opent de weg naar onsterfelijkheid.

Deze daden op zich verklaren niet de uiteindelijke bestemming van de mens. Het evangelie is bedoeld om ons deze be-stemming duidelijk te maken. Wij kunnen het doel van deze grote uiting van Gods liefde leren kennen.

Gods Woord maakt het duidelijk.

De sluier van geheimzinnigheid kan weggetrokken worden.

Laten wij het onderzoeken. Laten wij zien dat wij het te weten komen.

Laten wij de verontreiniging wegfilteren en ontdekken wat het goede nieuws werkelijk is.

Het Nederlandse Supplement van The Good News

 

Slecht nieuws

De berichten die de mens ooit over zichzelf geschreven heeft bevatten bijna allemaal slecht nieuws. Hij laat een lijst van wellust, rebellie, oorlog, verkrachting en beroving na.

Hij jaagt bezeten op liefde, maar de liefde ontgaat hem. Hij kijkt gretig uit naar vreugde, maar wordt omringd door wan-hoop. Hij streeft naar vrede, maar er breekt weer een oorlog uit.

Hij is er van tijd tot tijd in geslaagd zichzelf wijs te maken dat hij uiteindelijk de ideaalstaat binnen zijn bereik had. De volgende dag bewijst altijd dat hij het mis had.

Het is volkomen waar dat wij alleen maar in staat zijn onze weg uit dit huidige systeem te vinden door Jezus Christus. Het is en blijft een feit, dat wij in een systeem zitten waaruit wij pogen te ontsnappen. Als wij dit systeem verlaten, zullen we ons naar een ander systeem begeven. Wat is dit andere systeem?

 

Christus predikt het evangelie

Merk op dat Christus niet over zijn eigen leven predikte. Hij predikte zijn leven niet - Hij leefde het.

De predikers van nu preken maar al te vaak over het leven en de dood -- de per-soon -- van Christus en nemen aan dat dat het evangelie is.

De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament zijn zonder meer de ,, evangeliën" genoemd. Die boeken werden pas zeer lang na de wederopstanding van Christus zo genoemd. Ze werden zelfs pas ongeveer dertig tot vijftig jaar na zijn hemelvaart geschreven. Deze vier boeken handelen over het leven van Christus. Ze bevatten ook zijn boodschap. Beide thema's zijn belangrijk. Maar we moeten er zeker van zijn dat we niet van het verhaal over het leven van Christus een ,, evangelie" maken, als het de evangelieboodschap die Hij predikte verduistert en bedekt. Hij predikte over het Koninkrijk. Dat is het evangelie -- het goede nieuws.

In feite en naar waarheid gaat het evangelie van Jezus Christus over geboren worden als kinderen Gods in het Koninkrijk -het Koninkrijk Gods - en derhalve dus over een regering bestaande uit kinderen Gods die zoonschap hebben verworven in Gods gezin. Een koninkrijk kan niet bestaan zonder regering. Een regering is een integraal bestanddeel van alle koninkrijken. Het evangelie is dus het goede nieuws dat er tenslotte, uiteindelijk, een werkelijk goede regering ingesteld zal worden die de aarde en haar bewoners van het kwaad zal verlossen. Christus zal aan het hoofd van deze regering staan bijgestaan door Gods kinderen. Satan en zijn kwaad zullen gedurende duizend jaar verbannen worden. Heel de mensheid zal tenslotte goedheid en echte vrede ervaren (Openb. 20:4-8; Rom. 11:32; 1 Cor. 15:22-24).

Christus' leven, dood en wederopstanding zijn voor ons beslist van wezenlijk belang om redding, het Koninkrijk en het zoonschap te verwerven, maar het goede nieuws voor de mens -- wat de toekomst voor hem in petto heeft -- gaat verder Het slaat bijna onmiddellijk ongeveer 2000 jaar over, beschrijft in beeldende taal Christus' duizendjarige heerschappij en daagt op stout moedige wijze de verbeeldingskracht van de mens uit zich voor te stellen dat diezelfde regering er in de eeuwigheid zal zijn.

Het evangelie -- het goede nieuws -handelt over hoe de mens dat Koninkrijk kan binnengaan en met God kan zijn en Hem zal zien zoal hij is (1 Joh. 3:2). Het evangelie handelt over hoe de mens lid kan worden van Gods gezin.

Christus legt uit dat dat binnen gaan in het Koninkrijk van het allerhoogste belang is. Ons wordt rechtstreeks gezegd dat dit ons voornaamste doel moet zijn (Matth. 6:33).

Elk koninkrijk moet uit vier bestanddelen bestaan: 1) een koning, 2 grondgebied, 3) inwoners of onderdanen en 4) wetten. Als een van der essentiële punten ontbreekt, is het eenvoudig geen Koninkrijk.

 

De koning is aangesteld

In de nacht dat Jezus werd geboren kwam er een engel die zei: ,,Ik verkondig u grote blijdschap... U heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here.. "(Lukas 2:l0-11). Bedenk wel dat ,,Heer" betekent ,, iemand die eigenaar of bezitter is, iemand die heerst, een vorst, prins, opperhoofd". Christus is absoluut Koning.

De engel herhaalde wat al eeuwen in de Schrift stond. Jesaja 9:5 zegt dat de heerschappij op de schouders van dit kind zou rusten. Hij is verantwoordelijk voor het regeren. Vers 6 gaat verder en zegt dat dit dan opgerichte Koninkrijk tot in eeuwigheid zal duren.

Over welke onderdanen en wel gebied zal dit Koninkrijk heerser De ,,koningen der aarde" zullen onderworpen zijn aan Christus, ( Koning der koningen (Openb. 1:5) De regering van God zal ,,over de heidenen" of volkeren heersen (Openb. 2:26) .Openb. 5:10 zegt dit nog nadrukkelijker als er gezegd wordt dat deze regering zal: “.... . heersen op de aarde".

Hoe staat het met het vierde wezenlijk belangrijke bestanddeel van elk koninkrijk? We hebben al in Jesaja 9:6 gezien dat ,,recht" en ,,gerechtigheid" eeuwig zullen bestaan. Deze bestuurlijke elementen vereisen wetgeving. Paulus begreep dit: ,, Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed" (Rom. 7:12). Hij wist ,,dat de wet geestelijk is" en derhalve eeuwig (Rom. 7:14). Zonder wet-ten zou er anarchie zijn, wat wetteloosheid betekent. Maar het Koninkrijk is een ordelijk geheel, dat geregeerd wordt door de wet van God. Paulus zegt ons ook dat aan het goede nieuws, de blijde boodschap, het evangelie ,,gehoor gegeven" moet worden (Rom. 10:16-17). Het is de wet die in elk geval bepaalt wat gehoorzaamheid is. 1 Petrus 4:17 legt er wederom de nadruk op dat het evangelie een wettelijke boodschap is die gehoorzaamheid vereist.

 

Eeuwenoude rebellie

Het goede nieuws is dat God weer zijn heerschappij zal uitoefenen over de opstandige mensheid (Jesaja 52:8-10).

Satan is met de waanzin van opstandigheid en wetteloosheid begonnen (Ezech. 28:15-16). God heeft toegelaten dat hij de aarde in zijn greep houdt, totdat uiteindelijk Christus als Koning terugkeert om de duivel te onttronen. Satan heeft de gehele mensheid zijn onwettige, opstandige levenswijze opgedrongen. Hij begon met Eva en Adam te verleiden tot het verzaken van de geboden --de theocratische regering waaronder ze tot dan toe leefden -- van de eeuwige God. God vaardigde geboden -- wetten -uit en verwachtte gehoorzaamheid (Gen. 2:16-17; 3:17). Deze eerste mensen kwamen in opstand en heel de mensheid heeft hun wetteloosheid gevolgd.

Ook Israël werd God ontrouw (1 Sam. 8:6-8). Zij wezen God af, evenals de hele wereld heeft gedaan. Satan heeft hen allen bedrogen (Openb. 12:9). Allen hebben de wet geschonden en hebben derhalve niet de heerlijkheid bereikt die God voor de mensheid heeft bestemd (Rom. 3:23).

 

Herstel van Gods regering

De profeten van het Oude Testament wis-ten dat God zijn rechtvaardige regering weer op deze aarde zou vestigen (Zach. 14:9). De regering van God --het Koninkrijk Gods - zal een einde maken aan de verschrikkelijke nood waaronder de mensheid gebukt gaat. Handelingen 3:19-21 vertelt ons nadrukkelijk dat de terugkeer van Christus zal uitmonden in een tijd van verademing, waarin alle dingen wederopgericht zullen worden. De profeten hebben ons verteld over het verloren gaan van Gods regering op aarde. Zij keken uit naar de terugkeer van de Messias -- de Heerser, die het Koninkrijk zal oprichten, dat zal heersen over alle koningen en volkeren.

Daniël 7:14 spreekt over de Christus die uiteindelijk zijn Koninkrijk vestigt: ,, En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natien en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is."

 

Een verontreinigd evangelie

Wij hebben het verontreinigde evangelie in Gods Woord gewassen.

Wat zijn het plan en de bedoeling van God schitterend.

Wat een zekerheid dat aan de behoeften van de mens voldaan zal worden.

Een volmaakt functionerende regering zal bereikt worden.

De speurtocht zal eindelijk voltooid zijn.

De aarde en al haar bewoners zullen eindelijk schoon gewassen worden en van alle vervuilers gereinigd - door het ware evangelie. Volmaakte vrede zal het resultaat zijn. Liefde zal in al haar schitterende schoonheid voor iedereen beschikbaar zijn door middel van een rechtvaardige regering.

Er zal geen oorlog meer zijn met alle bijbehorende ellende en lijden (Jes. 2:4, Micha 4:1-4).

 

 

Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord.

V: Was Jezus Christus in zijn vorige bestaan de God van het Oude Testament?

A: In het Nieuwe Testament wordt Jezus Christus in Zijn pre existentie het Woord van God genoemd. Dat is te lezen in Johannes 1:1-2 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Hier staat m.a.w. dat het Woord (Woordvoerder) alle dingen geschapen heeft. Het Woord wordt verder in vers 14 geïndentificeerd als Jezus Christus. Zie vers 14: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Jezus Christus heeft zelf ook aangegeven dat Hij bij de Vader was en een heerlijkheid had, eer de wereld was. Johannes 17:5 En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

Niet alleen Johannes geeft aan dat Jezus Christus de Schepper was van het Oude Testament, ook Paulus wees hierop: Kolossenzen 1:13-17 Hij (God de Vader) heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

In Micha 5:2 staat de voorspelling dat Jezus Christus in Bethlehem geboren zou worden maar wat daarna volgt, wordt niet vaak aangehaald, nl dat Hij eeuwig heeft bestaan: Micha 5:2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Jezus zei dat niemand God de Vader heeft gezien noch Zijn stem gehoord. Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

In Joh 5:37-48 37 staat: En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit Zijn stem gehoord of Zijn gedaante gezien, 38 en Zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Joh 6:46 Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien.

Als niemand de Vader heeft gezien behalve Jezus Christus en de engelen, dan is de God die tot Mozes mee sprak niet de Vader!

Ex 3:14-16 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. 15 Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. 16 ¶ Ga heen, vergader de oudsten van Israel en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan).

Ook de God die Mozes later in Zijn glorie verschenen is en met hen meeging (Ex 33:13:23, Num 12:6-8) moet iemand anders zijn geweest dan God de Vader.

Paulus geeft bevestiging hiervan in 1 Cor 10:1-4: ¶ Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.

Wilt u meer weten over God en Zijn Zoon, over Zijn koninkrijk die spoedig hier op aarde zal worden opgericht? Vraagt de volgende brochures aan.

Vraag voor meer informatie de volgende brochures aan:

Who is God? Het Evangelie van Gods Koninkrijk.

de Good News Postbus 93 2800 AB GOUDA

Of via onze website: www.ucg-holland.nl

Het Nederlandse Supplement van The Good News

© United Church of God – Holland Bankrekeningnummer: 53.83.60.747 tnv UCG-Holland te Gouda