Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2004

Utopie De Wereld van Morgen een Droom of Werkelijkheid?

Millenia lang is het ultieme goed waar iedereen naar hunkert: het geluk en utopie. Een wereld waar geen leed is, waar iedereen gelukkig is en bevrijd is van alle kwaad en alle vormen van slavernij? Is Utopie werkelijk mogelijk? Of blijft utopie een ongrijpbare idyllische droom? Van waar al dat kwaad, al dat egoïsme in de wereld van vandaag? Zal het kwaad ooit beëindigd worden? Door wie zal dat tot stand komen?

En hoe zal deze Utopische Wereld van Morgen eruit zien?

De huidige maatschappij is verre van idyllisch. Criminaliteit, genocide en terrorisme vieren hoogtij. Drugs, armoede en hongersnood dwingen mensen tot nog meer criminaliteit. Zelfs in de vreedzaamste delen van de aarde is enige vorm van corruptie te vinden of voert harde concurrentie de boventoon. Alles gaat ten koste van een ander. Als je niet presteert dan lig je eruit. Het normale dagelijks leven hier in Nederland is ook geheel inge-bed in deze levenswijze. Een levenswijze waar men strijdt voert om de eerste of de beste te worden. In deze levenswijze gaat het vaak ten koste van een ander. Deze opsomming is kenmerkend voor de hele maatschappij. Het is alsof iets de mens in deze patroon houdt.

The Matrix

In de veel besproken film The Matrix wordt een maatschappij voorgesteld waarin de mens niet langer meer de overheerser is, maar onderworpen is aan de grillen van machines die intelligentie hebben verkregen.

De mens is slechts een krop, gelegen in een schakel van miljoenen rijen en dient puur als batterij voor de overheersende machines, die baat hebben bij de energie die ze van de mens kunnen aftappen. Een nachtmerrie? Wellicht, maar in deze film komen de mensen niet in opstand, omdat ze er niet bewust van zijn – hun bewustzijn leeft in een droom. Ze zijn slaven en hebben dat niet eens door! Ze zijn verblind en leven in een virtuele wereld. Slechts een select groepje verzetsstrijders heeft zich los weten te rukken van deze virtuele wereld die de mensheid verblind heeft om de werkelijkheid te zien. Aan het eind van het eerste deel van The Matrix vindt er een dialoog plaats tussen Agent Smith (een computerprogramma met intelligentie) en Morpheus (een lei-der van de verzetsstrijders). De filosofische en psychologische lading hiervan is treffend: “Wist u dat de eerste Matrix ontworpen werd om een perfecte wereld voor de mens te zijn, waar geen leed zou zijn en iedereen gelukkig is? Het was een mislukking. Niemand wou het programma accepteren en complete oogsten (mensen) zijn verloren gegaan. Voor sommigen van ons is dit falen te wijten aan het ontbreken van een programmataal om uw ideale wereld te beschrijven. Maar ik geloof dat mensen hun realiteit definiëren doormiddel van ellende en lijden. In de ideale wereld droomde je en je primitieve hersenen bleven proberen wakker te worden. Daarom is de Matrix herontworpen tot deze wereld”. Deze opvatting, nota bene van een wezen dat niet eens fysieke vormen aan kan nemen, geeft aan dat mensen eenmaal in een ideale wereld, dit niet zullen accepteren en leed en ellende liever als realiteit zien. Misschien gaat het tegen het menselijk soort in om in een ideale wereld te leven. Iedereen verlangt naar een wereld waarin geluk de boventoon voert, maar eenmaal gevonden zou het toch tevergeefs zijn?

Egoïstische wereldbeelden

Wat is een ideale wereld voor ons eigenlijk? Willen wij onbewust toch geen ideale wereld hebben? Is de wereld al perfect zoals hij nu is? Waarom zijn steeds leed en ellende ons deel?

De oorzaak is onze eigen egoïstische wereldbeelden en het ontbreken van krachten die ons als menselijk soort tegenhoudt de wereld zo in te richten als we zelf willen. De Verlichting is zo’n 'inrichting' van onze wereld dat dateert van een paar eeuwen terug en is nog steeds van kracht! Één van de pioniers hiervan is Bernard Mandeville, de 18e eeuwse filosoof, die stelde, dat de egoïstische ondeugden als luxe, trots, ijdelheid, hebzucht en gierigheid enkel leiden tot goede vruchten! De economisch meest rendabele wereld komt pas tot stand wanneer enkele deugden opzij worden geschoven. Hebzucht bijvoorbeeld, is een motor die de economie goed en overdadig voedt. Tijdgenoot Adam Smith, grondlegger van de klassieke economie, onderbouwde deze observatie met zijn “invisible hand” theorie: als iedereen handelt vanuit eigenbelang zal er altijd een economisch evenwicht zijn, vraag en aanbod stemmen op elkaar af en er ontstaat een marktprijs. En ziehier, het concept van het huidige wereldbeeld is daar. Het is derhalve niet verwonderlijk dat de machines van Matrix op verzet stuitten in een ideale wereld en het beter ging met geluk vanuit het egoï st isc h e wereldbeeld.

Een film die een progressieve altruïstisch beeld probeert te geven isPay it Forward”, waarin een principe leidt tot een mondiale revolutie – welke nota bene door toedoen van een klein jongetje wordt veroorzaakt. Hij vindt een systeem uit als onderdeel van een schoolproject, waarin eenieder drie goede daden moet doen aan anderen die zijzelf niet kunnen bewerkstelligen. De enige tegenprestatie is dat ook zij drie goede daden aan anderen doorgeven, waarmee een domino effect optreedt. Is dit niet een utopie waarnaar iedereen zou verlangen?

Maar belangrijker nog: is deze utopie vatbaar voor leven? De objectieve levensvormen in de Matrix nemen de geschiedenis in ogenschouw en zeggen dat het nooit zal lukken. Dat is ook niet zo verwonderlijk in een wereld waarin een welvarende economie gebaseerd op hebzucht het hoogste goed is. Bovendien is er een nog veel groter obstakel wat geluk door de eeuwen heen in de weg staat, die nog belangrijker is dan welke observatie dan ook of de wetenschappelijke wereld heeft kunnen maken: Iets onzichtbaar zit de mens in de weg, iets wat ons instinctiefs het egoïstisch principe lijkt aan te praten. Wat is het?

Onbewust Slaven

De mens is, zonder dat ze het weet, slaaf van een onzichtbare meester. Ongewild zijn wij allemaal afgestemd op een zender die ons beïnvloedt en bewerkt. Opb 12: 9: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Hoe hij de wereld verleidt staat in Efeze 2:1-2: Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht (Satan), van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Via de lucht is Satan werkzaam bij mensen om houdingen, driftbuien, verlangens van allerlei aard, ijdelheid, begeertes, hebzucht, naijver, afgunst, wedijver en opstand over te brengen. Hij zendt deze uit. Deze wereld is de wereld van Satan. Maar spoedig zal God ingrijpen, de invloed van Satan wegnemen en een wereld creëren waarin Gods standaarden, Zijn superieure wetten, het ultieme goed is. Het naleven van Zijn liefdevolle en altruistische wetten, leidt automatisch tot geluk. Deze utopie is zeer zeker vatbaar voor leven! Een Christen moet na berouw en bekering door Gods heilige Geest op Gods golflengte gaan afstemmen. Met Gods Heilige Geest wordt de menselijke natuur veranderd van een egoïstische aard naar een vredelievende goddelijke natuur. Gods wetten zijn niet afgeschaft zoals men beweert. Ze zullen in onze harten worden geschreven (Hebreeën 8:10). Dat is het nieuwe verbond dat Christus op aarde zal instellen dat geluk, vrede, overvloed en gerechtigheid voor allen zal brengen.

Utopia

Hoe komt deze Utopia tot stand? Jezus Christus keert naar de aarde terug wanneer de wereld op het punt staat zichzelf te vernietigen en al het leven op de planeet zou worden weggevaagd. Hij komt als koning der koningen met alle heerlijkheid en macht van God de Vader (Matth. 24:22,30; Opb. 19:16).
Christus zal een eeuwig koninkrijk oprichten die voor altijd zal zijn en de heiligen des Allerhoogste zullen samen met Christus regeren en alle machten op aarde zullen het dienen en gehoorzamen (Daniël 7:27).
De heiligen van de Allerhoogste zijn kinderen Gods die eeuwig leven hebben verkregen in de eerste opstanding. Satan zal voor 1000 jaar gebonden worden. Zijn verlammende invloed op mensen, waardoor zij in feite onbewust slaven van de zonden waren geworden en in een egoïstische droomwereld zijn beland, wordt hiermee eindelijk weggenomen (Opb. 20:1-60).
Dan zullen de overgebleven volken van jaar tot jaar naar Jeruzalem heentrekken om Gods wegen te leren en Gods ware feestdagen waaronder het loofhuttenfeest te vieren (Zach 14:16-19). Ze zullen inzien dat ze in een droomwereld leefden vol bedrog, waardoor ze in plaats van het ware Christendom en de ware feestdagen Gods ertoe verleid werden te geloven dat Kerstmis, nieuwjaar, Pasen, door Christus zouden zijn ingesteld. Eenmaal op aarde zal Christus Gods weg inclusief Gods feestdagen (Leviticus 23) in ere herstellen. Criminaliteit zal snel verdwijnen daar, Jezus Christus en de heiligen ten allen tijde weten wie een misdaad begaan heeft.
Ook ongeneselijke ziektes ( AIDS, SARS, Kanker, Hartaanvallen) zullen genezen worden. De oorzaak van ziektes, vaak een ongezonde levensstijl en ongezond dieet, zullen verwijderd worden. Dat gebeurt door onderwijs over hygiëne, vereiste hoeveelheid slaap, frisse lucht, zon, lichaamsbeweging en Gods voedingsleer. God heeft ons lichaam ontworpen en heeft in de bijbel aangegeven wat wel en wat niet als voedsel kan worden aangemerkt. (Vraag aan ons Engelse boekje over rein en onrein voedsel). Ook zullen de mensen die ondanks dit onderwijs toch ziektes en kwalen oplopen, vergeven en bovennatuurlijk genezen kunnen worden. Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren…(Jer. 30:17).

De hele aarde zal bevolkt raken. God zal daartoe de weerspatronen, de oceaanstromen, de stroom van poollucht, de straalwinden, de vorm van de gebergten en zelfs de ligging van de continenten op aarde veranderen. Ezech. 36:35-36: En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen. Er zullen fantastische landschappen komen met zuiver water en vruchtbare gronden. Woestijnen zullen groen en vruchtbaar worden; ja, parkachtige landerijen met bomen, struiken met sprankelende beekjes en bronnen.
Bergen worden omlaag gehaald en bewoonbaar gemaakt, zoals staat in Jes 35:5-7: Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Er zal geen armoede meer zijn, geen hongersnoden, beter onderwijs, geen analfabetisme, geen taalbarrières want iedereen zal dezelfde taal spreken, waardoor meer wederzijds begrip en samenwerking onder de volken zullen zijn. Zeph. 3: 9: Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. Zelfs de natuur van de dieren zal vredelievend worden: De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here (Jesaja 65:25).

Kunt u het inzien? Kunt u inzien dat u in deze wereld a.h.w. in een rij ligt met duizenden kroppen van mensen naast u, onbewust aan een infuus, een droombeeld voorgeschoteld krijgend? Kunnen we ons losmaken van de invloed van die de zender, waarvan elk mens op aarde onbewust op af is gestemd? Vanuit slechts onszelf niet, maar de grote God in de hemel zal ons bevrijden en Utopia teweegbrengen. The Good News is een blad dat u daarbij kan helpen inzicht te verkrijgen om het ware plan van God te kennen en te begrijpen. Meer weten? Vraag onze boekjes aan: Bestaat God? Why does God Allow Sufferings en Is There Really a Devil?

September/Oktober 2004

Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord. Heeft u vragen schrijft ons.

V: Bij de terugkomst van Christus vindt de opstanding plaats van de eerstelingen; Wat gebeurt er nu met de overige mensen die gestorven zijn? Zijn zij in de hemel?

A: De bijbel beschrijft meer dan één opstanding! In openbaringen 20:4-6 wordt de eerste opstanding beschreven van de eerstelingen die met Christus 1000 jaren lang gaan regeren: ” ..en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden werden niet we-der levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht ”.. Ze krijgen gelijk eeuwig leven. Als er sprake is van een eerste opstanding dan volgen hierna automatisch tenminste één of meer opstandingen. Op de opstandingen die volgen, heeft de tweede dood (eeuwige dood) wel macht. Ze zullen als sterfelijke mensen opstaan. Het zou overigens unfair zijn van God men-sen te veroordelen, omdat ze de waarheid niet hebben gehoord.

De overige doden zijn niet in de hemel. Deze worden na het duizendjarig rijk van Christus opgewekt in de tweede opstanding. (Openbaringen 20:11-12): ..”En ik zag een witte troon en Hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. Ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend het boek des levens”. Het boek des levens geeft aan dat de kans om eeuwig leven te ontvangen is aanwezig. Ze worden beoordeeld aan de hand van wat er in de boeken staan, overeenkomstig wat zij in dit leven gedaan hebben en wat zij nog zullen doen, nadat zij tot een sterfelijk leven zijn opgewekt. Dit betekent dat men eerst kennis wordt bijgebracht van wat er in de “boeken van de bijbel” staat.

M.a.w. zeworden eerst onderwezen in Gods woord. Hen die Christus niet hebben gekend, krijgen hier de gelegenheid om Hem te leren kennen. Hierna wordt iedereen gedurende een periode van onderwijs de gelegenheid gegeven bijgeschreven te worden in het boek des levens. Jezus sprak over deze tijd in Mattheus 10:15. Hij zei: “Voorwaar ik zeg u, het zal voor het land Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeel dan voor die stad”. (Een stad die geen gehoor gaf aan de woorden van de apostelen). Er is hier dus sprake van een kans tot het verkrijgen van behoud voor allen die dan opgestaan zijn. Waarom niet! God zou niets liever willen zien dan dat ie-der van ons het eeuwig leven zou verkrijgen. Hij is er niet op uit een haastig oordeel over ons te vellen, maar is verlangend dat iedereen Zijn levensprincipes zal aannemen. In Romeinen 2:11 staat “Want er is geen aanzien des persoons bij God”.

Er is echter nog een opstanding: een derde opstanding. Zie Openbaringen 20:13. In deze groep zullen ook hen bevinden die willens en wetens Gods wegen van geven en naastenliefde hebben verworpen, nadat zij “verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest ( Hebreeën 6:4-6). Naar verwachting zullen weinig mensen zijn die God verwerpen na berouw en bekering. “En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs” (Openbaringen 20:14). Alle mensen die na de tweede opstanding in het boek des levens werden bijgeschreven, krijgen het eeuwig leven. Zij die in het poel des vuurs terecht ko-men zullen voor eeuwig ophouden te bestaan; Al hun gedachtenissen zullen vernietigd worden, alsof ze nooit bestaan hebben. Dit is een barmhartige daad van God. Het is heel anders dan eeuwige lijden in de hel te hoeven ondergaan.

Wilt u meer weten over wat er na de dood gebeurt? Vraag de volgende brochures aan:

Heaven and Hell What happens after dead De weg naar eeuwig leven

The Good News

Postbus 58 2800 AB Gouda, Nederland

www.ucg-holland.nl Email: info@ucg-holland.nl

Als u verhuisd bent geef het aan ons door .

Het Nederlandse Supplement van The Good News

© United Church of God – Holland: Adres: Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel/fax: 084-8704080 Web: www.ucg-holland.nl. Email: info@ucg-holland.nl. Bankrekeningnummer: 53.83.60.747 tnv UCG-Holland te Gouda