Het Nederlandse Supplement van

 

 

 

 

maart/april 2006

 

 

Waarom Moest Christus Sterven?


De meeste mensen hebben geleerd dat Jezus Christus voor onze zonden stierf. Wat betekent dat nu precies? Was Zijn dood werkelijk nodig om vergeving van zonden mogelijk te maken? Kon God onze zonden niet simpelweg vergeven zonder dat iemand anders ervoor te laten betalen? Waarom is alleen het bloed van Christus in Gods ogen acceptabel als verzoening van zonden? In dit artikel willen we dit uiterst belangrijke offer en stap in Gods plan van verlossing  onderzoeken.

 

 

Was de kruisdood van Jezus Christus werkelijk nodig? Jezus zelf vertelde het verhaal van de schuldeiser die twee schuldenaars had. Dezen waren hem een grote som geld schuldig, maar geen van beiden beschikte over enige middelen om zijn schuld af te lossen. Maar de schuldeiser schonk het hun beiden en schold hun de schuld kwijt (lukas 7: 41-42).

Waarom zou God niet op deze manier zonde kunnen vergeven? Als God werkelijk almachtig is, zou Hij dan niet gewoon kunnen zeggen: “Ik vergeef je”?

Was het werkelijk nodig dat Jezus Christus, Degene die het ganse onmetelijke heelal schiep (Kolossenzen 1:12-18), in feite stierf?

Een liefhebbende en genadevolle God zou toch wel zonde kunnen vergeven zonder dat er eerst zo’n tragische marteldood moest plaatsvinden. Waarom moest God zo veeleisend, zo bestraffnd, zelfs wettisch zijn, zouden sommige mensen misschien kunnen denken. Is Hij niet groothartig genoeg om door de vingers te zien wat we gedaan hebben?

In de gelijkenis van de verloren zoon die in Lukas 15 beschreven staat maakte deze zoon z’n hele erfenis op aan een bandeloos leven.  Toen hij in de diepste armoede tot zichzelf kwam, ging hij naar het huis van zijn vader terug om hulp te zoeken.

En zijn vader “werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten; En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn” (Lukas 15: 20-24). Alles was onmiddellijk vergeven! Waarom kan God onze zonden niet precies eender afschrijven als deze vader van de verloren zoon deed?

 

Niets is Gratis

Men zegt voor niets gaat de zon op en vergeving  kun je niet verdienen, maar voor niets is het evenmin.

In de striktste zin van het woord is niets gratis. We kunnen eenvoudig niet iets voor niets krijgen.

Er moet op de een of andere manier betaald worden voor alles.

Het kan tot ons als een gift komen, maar gratis is het niet.

Het heeft een enorme prijs gekost. Vergeving is daarop geen uitzondering.

Doordat miljoenen mensen geloven dat vergeving voor niets is, zien ze de werkelijke reden voor Christus dood over het hoofd.

 

Zonde is het doel missen, te kort schieten aan de door God gestelde maatstaven .

Wij allen hebben gefaald in dit kader, zoals apostel Paulus het zegt: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).

Als gevolg daarvan zijn wij God iets schuldig en de schuld die ontstaan is,  zal ons het leven kosten, want de straf of  het loon, dat de zonde geeft, is de dood (Romeinen 6:23). Indien wij die schuld zelf betalen, zullen we voor altijd en eeuwig dood blijven.

Gelukkig hoeven we niet de eeuwige dood niet in.

Aangezien Jezus Christus verantwoordelijk is voor het bestaan van ieder menselijk wezen dat ooit op aarde heeft rondgelopen, is zijn leven veel meer waard dan al onze levens samen

 

Hij is degene die Adam creëerde uit stof der aarde. Hij kon de schuld in onze plaats voldoen en weer tot leven worden opgewekt, omdat Hij een leven  zonder zonde leidde.

Hij gaf daarom de losprijs zijn eigen leven, voor ons.

“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus “ (Romeinen 3:23-24).

Vergeving ontvangen wij om niet omdat er niets is wat wij kunnen doen om het te verdienen, maar echt gratis is het niet, omdat Christus de schuld van de zonden in onze plaats heeft betaald met Zijn leven. Maar waarom was het nodig dát iemand ervoor betaalde? Had God de schuld niet kunnen afschrijven zonder dat iemand voor ons stierf?

 

Een aan wetten gebonden Heelal.

De film “De Kronieken van Narnia” beschrijft het verhaal van een magische wereld Narnia die gebonden is aan wetten. Wie zich schuldig maakt aan die wetten moest doodgaan.  In die film zou volgens de profetie bij de komst van vier mensenkinderen, Narnia voor altijd verlost worden uit de grip van een Tovenares die zich de koningin noemt van Narnia. Edmund één van de vier mensenkinderen wordt door  verraad die hij pleegde, ter dood veroordeeld doordat de tovenares zijn bloed eiste, conform de wetten van Narnia. Deze claim liet de tovenares varen nadat  Aslan,  de leeuwenkoning als losprijs zijn leven in de plaats van dat van Edmund aanbood. 

 

Ook God heeft allerlei wetten ingesteld die alles reguleren. Deze wetten zijn onverbiddelijk. De straf of boete volgt automatisch. Zo zijn er fysieke wetten ingesteld die orde garanderen in het Universum. Deze wetten functioneren steeds op dezelfde wijze, zonder onderbreking. Als God niet op die manier werkte: als Zijn wetten die bewegingen en materie in het helaal regelen, ondeugdelijk, onzeker of onbepaald waren, dan zou het hele universum uiteenvallen. Er zou geen geordende Kosmos, geen zonnestelsel en geen menselijk leven bestaan als Gods wetten niet onverbiddelijk waren.

Dan zouden we chaos hebben en God is volgens 1 Corinthiers 14:33 geen God van wanorde.

 Gods geestelijke wetten die de relatie tussen mensen reguleren, zijn niet anders,

Er is slechts één weg die orde, vrede en geluk voortbrengt en die weg wordt door Gods wetten aangegeven.

Wij kunnen op geen enkele andere wijze geheel en voortdurend gelukkig zijn.

Gods levenswijze, de weg die uitloopt op al het goede, is de weg van liefde, de leefwijze van geven, dienen, delen en helpen. Liefde is op de ander gericht: doen voor anderen wat je zelf graag wil dat zij voor jou doen. Deze levenfilosofie komt tot uiting in Gods wetten. Dit is in feite het hele oogmerk

van de Gods wet.(Mattheüs 7:12; 22: 37-40).

Wanneer we Gods wetten breken halen we de doodstraf over onszelf. God komt niet op de een of andere mysterieuze wijze tussenbeide om de straf op wetsovertreding  over ons te brengen iedere keer dat we zondigen. De straf of het loon voor de zonde is automatisch. Als we tegen Gods wil in, de weg opgaan die leidt tot iedere vorm van ellende en misère, dan is dat onze keuze dan zal God ons terwille zijn en ons uiteindelijk ter dood brengen. De duivel zal zeker conform Gods wetten ons leven opeisen.

Want het loon dat de zonde geeft is de dood (Romeinen 3:23).    

 

Sluitende Boekhouding

God heeft besloten in Zijn suprème wijsheid en door Zijn eigen aard dat de boekhouding rond moet zijn: iedere schuld moet voldaan worden.

Om vergeving en ons eeuwig leven voor ons mogelijk te maken, moest iemand de schuld betalen, die we op onszelf geladen hadden. Iemand moest de doodstraf in onze plaats ondergaan.

Hetzelfde geldt bij de gelijkenis van de schuldeiser die de twee schuldenaren alles kwijtschold. Ze gingen vrijuit maar iemand moest betalen! De schuldeiser zelf legde de som van hun schuld bij en dat was een behoorlijk bedrag.

De vader van de verloren zoon vergaf de onverstandigheid van zijn zoon, maar er was geen erfenis meeren de vader moest in diens onderhoud voorzien. Zo eist zonde altijd een prijs. De persoon die vergeeft moet de boekhouding kloppend en sluitend maken.

Zonde is te ernstig om er de schouders over op te halen. De schuld moet afgedaan worden en de boeken moet rond zijn. De vijanden van God letten met argus ogen  hoe God hiermee omgaat. God kan en zal niet sjoemelen met Zijn wetten.

 Om deze schuld te betalen was God bereid toe te staan dat het leven van zijn Zoon werd opgeofferd.

Dat was de enige acceptabele losprijs om onze zonden te verzoenen.  Immers bloed van een mens moest vloeien die kostbaarder moest zijn dan het bloed van alle mensen tezamen. Derhalve is het Woord die alles gemaakt heeft ( Johannes 1:3, 14) mens geworden en onder ons gewoond en heeft zich vrijwillig geofferd, omdat Gods aard en karakter zo consequent is dat er voor Hem geen andere weg zou kunnen zijn om ons genade te schenken.

God had een methode gevonden waarop Hij genade kon schenken aan ieder mens die ooit zou zondigen, zonder zijn heilig, rechtvaardig en volmaakt karakter te compromitteren.

Gods eigen Zoon werd als een Lam geslacht om vergeving van zonden mogelijk te maken.

God heeft dit voornemen om Zijn Zoon te sturen  om voor ons te sterven eeuwen geleden al in Zijn feestdagen  ingebouwd.  De dag waarop Christus werd gekruisigd viel precies op de dag die God instelde namelijk de 14de van eerste maand van Gods Kalender, waarop de Pascha lammeren werden geslacht ( Levitucus 23:5):In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE. En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.

7  Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. Eerst komt het Pascha op de 14de en daarna de volgende dag is een heilige hoogtij dag een hoge Sabbatdag: de 1ste dag van ongezuurde broden.

Het lammetje moest een één jaar mannelijk zijn uit de schapen of uit de geiten en moest de 10de van de maand al worden geselecteerd.

“Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten” (Exodus 12:3-5).

Dit lammetje diende op de 14de van de eerste maand Nisan  te worden geslacht:

“En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.  Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden” ( Exodus 12: 6-8).

Die nacht van de 14de Nisan ging de verderver de huizen met bloed aan de deurposten voorbij en doodde de eerstelingen van de Egyptenaren. Pascha of Pesach betekent  voorbij passeren.

Dat gaaf mannelijk lammetje stelt Jezus Christus voor als het perfecte zondeloze offer voor onze zonden. Waarom Christus voor ons moest sterven is omdat dat de enige manier was voor God om onze zonden te vergeven. Het Jaarlijkse Pascha in het Oude Testament wijst naar de kruisiging van Christus op 14de, dezelfde kalenderdag .

 

Vergeving is de eerste stap

God weet dat we menselijk zijn, onderhevig aan allerlei trekken en zwakheden van de menselijke natuur. Hij weet dat we niet een-twee-drie volmaakt kunnen worden. Het ontwikkelen van een rechtschapen, goddelijk karakter iseen levenslang project. Hij begrijpt dat we op weg zullen struikelen. Als dat gebeurt, stelt het offer van Christus God de Vader in staat ons Zijn genade te schenken,zodat we weer kunnen opstaan en het opnieuw proberen. Gods genade  ofwel Zijn vergeving is een investering in de toekomstige groei en vooruitgang.

Het is door de opstanding van Christus, niet alleen zijn dood, dat we kunnen hopen op eeuwig leven: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij VEEL meer, nu wij verzoend zijn, BEHOUDEN worden, doordat Hij leeft ( Romeinen 5:10), De levende Christus is het die ons kracht geeft  om naar volmaaktheid te streven en op die manier Zijn vergeving vrucht laat dragen. Het vergoten bloed van  Christus verexcuseert de zonde niet, het geeft ons geen vrijbrief door te gaan in hetzelfde spoor van ongehoorzaamheid aan Gods wetten. God verwacht van ons dat we menselijke zwakheden verwinnen en naar volmaaktheid toe groeien. ( openbaring 2:26; 2 Petrus 3:18).

Christus is niet alleen voor onze vroegere onvolmaaktheden gestorven. Ook stief Hij niet zodat wij in de zonde kunnen voortleven. Hij is gestorven om ons tijd en hulp te geven om te veranderen om te groeien in kennis en genade en Gods heilige karakter aan te leren.

Hij wist dat Hij voor dit doel naar de Aarde kwam, want God de Vader heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Hem gezonden heeft:  “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe“ (Johannes 3: 13-16). 

De dag en het jaar dat Christus stierf

De dag dat Christus stierf was op een 14e van de eerste maand, de Pascha dag waarop de lammeren werden geslacht.  Wat de meeste mensen niet weten is dat de 14e Nisan op verschillende dagen van de week kunnen vallen: Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. In het jaar dat Christus stierf  (31 na Chr.) viel de 14e Nisan op een woensdag en niet op een vrijdag zoals de traditie ons wil doen geloven.

Één dag na de dood van Christus was de 15e een heilige feestdag, de eerste dag van Ongezuurde brodenfeest. Deze dag wordt een Jaarlijkse Sabbatdag of een  grote sabbat genoemd ( Johannes 19:31).

Het feit dat Christus als teken van zijn Messiasschap gaf dat Hij net als Jona drie dagen en drie nachten in het graf zou liggen voordat Hij zou opstaan. (Mattheüs 12: 40), geeft aan dat Hij niet op eeb vrijdag gestorven is maar op een woensdag en verrees uit de doden laat op zaterdag bij zonsondergang. Toen de vrouwen vroeg op de eerste dag van de week kwamen met specerijen was al opgestaan. ( Johannes 20:1).

 

  

 


Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord.


V: Was Jezus Christus in zijn vorige bestaan de God van het Oude Testament?

A: In het Nieuwe Testament wordt Jezus Christus in Zijn pre existentie het Woord van God genoemd. Dat is te lezen in Johannes 1:1-2  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.2  Dit was in den beginne bij God. 3  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Hier staat m.a.w. dat het Woord  (Woordvoerder) alle dingen geschapen heeft.  Het Woord wordt verder in vers 14 geïndentificeerd als Jezus Christus. Zie vers 14:  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Jezus Christus heeft zelf ook aangege-ven dat Hij bij de Vader was en een heerlijkheid had, eer de wereld was.

Johannes 17:5  En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

Niet alleen Johannes geeft aan dat Jezus Christus de Schepper was van het Oude Testament, ook Paulus wees hierop: Kolossenzen 1:13-17  Hij (God de Vader) heeft ons verlost uit de macht der duister-nis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14  in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 15  Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17  en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

In Micha 5:2 staat de voorspelling dat Jezus Christus in Bethlehem geboren zou worden maar wat daarna volgt, wordt niet vaak aangehaald, nl dat Hij eeuwig heeft bestaan: Micha 5:2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Jezus zei dat niemand God de Vader heeft gezien noch Zijn stem gehoord.

Joh 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.       In Joh 5:37-48 37  staat:  En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit Zijn stem gehoord of Zijn gedaante gezien,

38  en Zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet.   Joh 6:46  Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien.

Als niemand de Vader heeft gezien behalve Jezus Christus en de engelen,  dan is de God die tot Mozes mee sprak niet de Vader!

Ex 3:14-16  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

15  Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.

16 ¶ Ga heen, vergader de oudsten van Israel en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan). 

Ook de God die Mozes later in Zijn glorie verschenen is en met hen meeging (Ex 33:13:23,  Num 12:6-8) moet iemand anders zijn geweest dan God de Vader.

Paulus geeft bevestiging hiervan in

1 Cor 10:1-4:  ¶ Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2  allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3  allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4  en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.

Wilt u meer weten over God en Zijn Zoon, over Zijn koninkrijk die spoedig hier op aarde zal worden opgericht? Vraagt de volgende brochures aan.

                                                                                                                                                           


© United Church of God – Holland: Adres: Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel/fax: 084-8704080

Web:  www.ucg-holland.nl. Email: info@ucg-holland.nl. Bankrekeningnummer: 53.83.60.747 tnv UCG-Holland te Gouda


Het Nederlandse Supplement van The Good News.