Het Nederlandse Supplement van

 

 

 

juli / augustus 2006


 


Het ongelooflijke potentieel van de mens!


Heeft u zich ooit afgevraagd waarom God de mens heeft geschapen en waarom de mens gemaakt is naar Gods beeld en gelijkenis? Ligt daarachter een verborgen reden die tot nu toe een mysterie is gebleven? Waarom moest Jezus als mens geboren worden? Wat is het verband tussen dit alles en het goede nieuws dat Jezus Christus kwam brengen? De waarheid hierover is zo fascinerend en bijna ongelofelijk als deze u wordt verteld!

 

 

Is de mens louter per toeval ontstaan of is de mens bestemd volgens goddelijk besluit om een glorieuze ongelooflijke toekomst tegemoet te gaan?

Het feit dat God de mens anders geschapen heeft dan de dieren geeft al heel duidelijk weer wat God van plan is.

In Genesis 1:21-27 staat namelijk dat alle dieren naar hun aard werden geschapen. De mens echter is niet naar de aard der mensen geschapen, maar naar Gods beeld geschapen: Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag. En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Er is dus een groot verschil tussen mensen en dieren. Hoewel ze beiden uit stof zijn geformeerd is de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen om heerschappij te hebben over de aarde en over alle dieren. De mens is het enige wezen op aarde met intelligentie en vermogen tot nadenken, redeneren, overleggen, ontwerpen, plannen maken en met het vermogen deze plannen tot stand te brengen. Dit vermogen wordt aan de hersenen verleend door middel van de menselijke geest.

 

Waarom heeft God de mens geschapen

De mens werd geschapen om een relatie met Zijn schepper te hebben. Daarom werd de mens in de vorm en de gestalte van Zijn Schepper gemaakt waarbij het contact en de relatie mogelijk wordt gemaakt door de in hem aanwezige menselijke geest.

Maar de schepping van de mens was niet voltooid. In mentaal en vooral geestelijk opzicht mist de mens een ingredint dat hem in staat stelt rechtvaardig goddelijk karakter te ontwikkelen. Dit extra ingredint is de Geest van God die zich met de geest van de mens verbindt en hem aldus als Gods kind verwekt en Gods natuur zodoende inplant.

God wou altijd al wezens creren met goddelijk volmaakt karakter. Een karakter met liefde voor de naaste die altijd rechtvaardig handelt binnen de wetten Gods. Alleen God de Vader en het Woord (dat later Christus werd zie Johannes 1:1-18) hadden dit volmaakt karakter.

Voordat God de mens schiep had God engelen geschapen maar een derde deel van de engelen volgde Satan in zijn rebellie tegen God en heeft gezondigd. Ze zijn toen gevallen en zijn verdorven en verdraaid geworden. God ging echter door met Zijn plan om heilig goddelijk karakter te ontwikkelen en besloot de mens eerst uit stof te creren zodat hij gekneed en geboetseerd zou kunnen worden tot dat heilige karakter dat God in hen wil inplanten. Daartoe moest God eerst Zijn heilige natuur aan de mens toevoegen via Gods Heilige Geest.

Dit proces wordt opgestart nadat God de mens roept (Johannes 6:44-47) en hen tot berouw en bekering leidt. Na berouw en bekering volgt de doop en de handoplegging, waarna, conform de belofte van God de Vader, de bekeerde mens Gods Heilige Geest ontvangt (Handelingen 1: 4-5; 2:38-40). Gods natuur komt in de mens door inwoning van de Geest van de Vader en van Christus (vraag ons gratis engelstalige boekje aan: (Transforming your life).

Als Gods natuur eenmaal in de mens Zijn intrede heeft gemaakt, begint de mens goddelijk karakter te ontwikkelen en de werken van het vlees door Gods Geest te doden: Romeinen 8:13-16 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

De mens moet zich evenwel laten leiden door Gods Geest om kinderen Gods te zijn en wie Gods Geest niet heeft is niet van Christus: Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe (Romeinen 8:9).

God vermenigvuldigt Zichzelf

Het feit dat God mensen naar Zijn beeld heeft geschapen en vervolgens Zijn natuur met hen deelt, heeft als achterliggende gedachte dat God Zichzelf aan het vermenigvuldigen is! God wil kinderen krijgen met dezelfde eigenschappen zoals Hij heeft: met Zijn natuur, Zijn Geest, Zijn karakter. Ja, net zoals wij mensen gelijksoortige kinderen van vlees en bloed voortbrengen, wil God godgelijke kinderen uit Geest voortbrengen.

 

 

Het ongelooflijke potentieel

Alleen de mens bezit dit ongelooflijke potentieel om gelijksoortige kinderen Gods te worden. In Hebreen 1:6 12 staat: Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;

maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.

Jezus Christus heeft alles geschapen in Zijn vroegere goddelijk bestaan als het Woord (Johannes 1: 3,14; Colossenzen 1:14-17,). Na Zijn opstanding kreeg Hij weer de goddelijke heerlijkheid die Hij vroeger had bij God (Hebreen 1:9, Johannes 17:5; Lucas 9:26; 1 Titus 3:19) en wij zullen worden zoals Hij is (1 Johannes 3:1-2).

Alleen de mens is instaat (met Gods hulp) Gods koninkrijk binnen te gaan, na een transformatie te hebben ondergaan tot een geestelijk, onsterfelijk, goddelijk wezen. In dit koninkrijk kunnen geen mensen van vlees en bloed binnengaan (1 Corinthirs 15:50). De mens moet namelijk opnieuw geboren worden uit de Geest (Johannes 3: 4-7). Nadat het volmaakte en rechtvaardige karakter eenmaal in de mens tot stand is gekomen, volgt het ongelooflijke potentieel van de mens: de mens wordt geboren in het heilige GEZIN van God. Dit gezin of koninkrijk bestaat uit louter eeuwig levende geestelijke wezens met een goddelijke natuur en goddelijke eigenschappen. Thans maken alleen God de Vader en Jezus Christus deel uit van dit koninkrijk. Na de eerste opstanding bij de terugkomst van Jezus Christus zullen al Gods kinderen, die geleid werden door Gods Heilige Geest en goddelijk karakter hebben ontwikkeld, dit koninkrijk binnengaan.

God zal dan Zijn regering op aarde installeren. Aan het hoofd van deze regering, of koninkrijk, op aarde staat Jezus Christus als Koning der koningen. Zijn heiligen die met Gods natuur in het koninkrijk zijn geboren, zullen samen met Christus regeren tot in eeuwigheid (Daniel 7:18).

Waarom Christus mens moest worden

Aangezien alleen de mens het potentieel heeft om veranderd te worden tot eeuwig levende goddelijke kinderen was het voor Jezus Christus heel belangrijk om hen te redden van de zonden en te verlossen uit de macht van Satan. De mens is na de zondeval van Adam in de greep van Satan geraakt en slaaf van de zonde geworden: Daarom, gelijk door een mens (Adam) de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de(eeuwige) dood, zo is ook de (eeuwige) dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12).

Christus werd door God de Vader naar de aarde gestuurd om werken van de Duivel te verbreken en Gods potentile kinderen van de eeuwige dood te verlossen: Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou (1Johannes 3:8).

In Romeinen 6:23 staat dat het loon, dat de zonde geeft, is de (eeuwige) dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Door deze daad van Jezus Christus worden wij om niet gerechtvaardigd.

Romeinen 3: 23-24 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Romeinen 5: 17-19 Want, indien door de overtreding van de ene (Adam) de (eeuwige) dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door n daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door n daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van n zeer velen rechtvaardigen worden.

Niet alleen om hen te verlossen is Christus mens geworden maar ook om in alles gelijk te worden met alle kinderen Gods om zodoende hun zonde te kunnen verzoenen:

Hebreen 1:14-18 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij (Jezus) op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.

Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis.

Jezus Christus moest mens worden om de mensen uit de handen van Satan te redden en om op gelijke wijze deel te hebben aan vlees en bloed zodat Hij dood kon gaan in hun plaats en zij om niet aanspraak kunnen maken op de gaven der gerechtigheid Gods: verheerlijking in Gods Koninkrijk.

Aangezien Christus geen zonde heeft begaan, kon ook Hij op Zijn beurt aanspraak maken op de toegang tot Gods Koninkrijk en veranderd worden tot een Goddelijke Zoon in heerlijkheid.

 

Het Goede Nieuws en Evangelie

Het evangelie is het Griekse woord voor het goede nieuws. Christusprediking betrof het goede nieuws over de komst van Gods koninkrijk: En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matthes 24:14).

Het evangelie van het koninkrijk is met andere woorden het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk van Gods Gezin dat Christus van de Vader kwam brengen. Dit goede Nieuws heeft alles te maken de geboorte van Gods kinderen in het koninkrijk en het plan van God om zich te vermenigvuldigen en vele kinderen tot heerlijkheid te brengen. Het goede nieuws behelst het feit dat Christus de mens heeft verlost van de eeuwige dood en de toegang tot Gods Koninkrijk mogelijk heeft gemaakt, waardoor zij die door God geroepen en uitverkoren zijn en met Gods hulp overwonnen hebben, tot Gods heerlijkheid kunnen ingaan als eeuwig levende kinderen Gods.

Daarom wordt het evangelie van Gods Koninkrijk ook het evangelie van heerlijkheid genoemd (1Titus 1:11). Paulus schreef het volgende over deze heerlijkheid: Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid (2 Titus 2:10).

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid (Colossenzen 3:4).

 

De komst van Gods Koninkrijk

Wanneer is de komst van Gods koninkrijk en waar zal het plaatsvinden?

In Danil staat hoe het Koninkrijk wordt opgericht op aarde:

Daniel 7:13-14 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon (Christus); Hij begaf zich tot de Oude van dagen (God de Vader), en men leidde Hem voor Deze; en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natin en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

Vers 18: daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

Vers 27: En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

 

 

Meerdere opstandingen

De natuurlijke mens is geen god in zichzelf, maar alleen sterfelijk vlees en bloed met hersenen die door de menselijke geest van intellect worden voorzien. De Bijbel geeft duidelijk aan dat de mens een geest heeft die wij de menselijke geest noemen (1 Corinthirs 2:11, Romeinen 8:16). De natuurlijke mens heeft geen onsterfelijke ziel. De mens kan volledig ophouden te bestaan zoals aangegeven wordt in Matthes 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Wie in de hel belandt krijgt als straf de eeuwige dood: een toestand alsof men nooit heeft bestaan. Men houdt eenvoudigweg op te bestaan. Men blijft dan als het ware voor altijd dood. Dood is een toestand zonder bewustzijn: Prediker 9:10: want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat.

Hel is geen eeuwig leven vol pijniging zoals velen beweren, maar de eeuwige dood: een totale vernietiging. Christusoffer was juist om de mens te verlossen van deze eeuwige dood, deze totale vernietiging. Dat gebeurt via de opstanding der doden. 1 Corinthirs 15:21 Want, dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een mens (Jezus).

In de Bijbel worden er meerdere opstandingen beschreven.

Het Koninkrijk Gods op aarde gaat van start met de eerste opstanding bij de terugkomst van Christus op aarde. Deze eerste opstanding vindt plaats bij de laatste bazuin (1 Corinthirs 15:35-58) en dat betreft de opstanding van de eerstelingen, de heiligen der Allerhoogste (Openbaring 20:1-6).

Deze zijn het die bij de terugkomst van Christus met Gods Heilige Geest overwonnen hebben. Zowel zij die op dat moment in leven zijn, als zij die in Christus ontslapen zijn, krijgen op dat moment een verheerlijkt lichaam. Over hen heeft de tweede dood (eeuwige dood) geen macht.

Na deze opstanding zullen de verheerlijkte eerstelingen samen met Christus (om te beginnen) voor 1000 jaar op aarde regeren.

Merk ook op (vers 5 van Openbaring 20) dat pas na die 1000 jaar de overige doden opgewekt zullen worden.

Gedurende deze 1000-jarige regering die ook wel het Millennium wordt genoemd, vindt de wederopbouw plaats van vele dingen. De woestijnen worden waterbronnen en de steppen zullen bloeien. Oorlogen zullen verbannen worden (Jesaja 2:4; Micha 4:3). De ogen der blinden en oren der doven zullen ontsloten worden. De stommen zullen jubelen en de lammen zullen springen als herten (Jesaja 34:1-10). De volken op aarde zullen onderworpen worden aan het rechtvaardige gezag van Christus en Zijn heiligen. Zelfs de natuur van de dieren zal een verandering ondergaan (Jesaja 11:6-9; Jesaja 65: 20-25).

Na het Millennium vindt de volgende opstanding plaats, de opstanding van de overige doden. Zij worden weer tot leven opgewekt als mensen van vlees en bloed. Deze periode wordt genoemd het oordeel van de Grote Witte Troon:

En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken

(Openbaring 20: 11-12).

Alle overige mensen die ooit hebben geleefd, zullen tot een sterfelijk bestaan van vlees en bloed worden opgewekt en krijgen in deze opstanding hun kans om door Gods Geest verwekt te worden tot kinderen Gods. Dit gebeurt via het proces van berouw, bekering, doop door onderdompeling (de doop is een watergraf, zie Romeinen 6:4), handoplegging en onderwijs, want de (bijbel)boeken (Biblios) werden geopend om hen aangaande Gods wegen te instrueren.

Ezechil 37:1-14 toont eveneens deze periode, waarbij de dorre beenderen van het huis Israls weer tot fysiek leven worden opgewekt (vers 6).

Merk op dat naast de menselijk geest in vers 5, ook Gods Geest aan hen wordt geschonken in vers 14. Met andere woorden na de dood krijgt volgens Openbaring 20:11 iedereen een kans Gods natuur te berven niet alleen Isral. Iedereen krijgt de gelegenheid om met Gods Geest Gods wegen te bewandelen en rechtvaardig karakter te ontwikkelen. Betreffende dit oordeel van de Grote Witte Troon zei Jezus:De mannen van Ninev zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier (Math 12:41-42, Lucas 11:31-32). Er zullen straffen zijn. Zij die weinig gezondigd hebben zullen minder worden opgelegd. Lees ook Lukas 10:12,14 en Lukas 12:47-48.

Zij die in deze fase niet van deze gelegenheid gebruikmaken en die pertinent blijven weigeren om God te gehoorzamen zullen niet in het boek des levens worden opgenomen.

Voor hen wacht hetgeen beschreven staat in Openbaring 20: 13-15: En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Dit is de tweede dood ofwel de eeuwige dood.

 

Nieuwe hemel en nieuwe aarde

God de Vader is van plan daarna het hele universum te vernieuwen met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde om tenslotte naar deze aarde te komen om Zijn troon op de nieuwe aarde te vestigen. God gaat wonen temidden van Zijn gezin bestaande dan uit miljarden goddelijke kinderen (Openbaring 21:3).

Mensen zijn op aarde om een geweldige reden: namelijk het ongelooflijke potentieel om uit God geboren te worden tot onsterfelijke kinderen Gods. Het uiteindelijke doel van de mens is geboren te worden in het heilige gezin van God dat het koninkrijk van God zal vormen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp vraagt u dan kosteloos de volgende boekjes aan:

- Wat is uw bestemming?

- Gods Plan volgens Zijn heilige dagen.

- Het Evangelie van het koninkrijk.