Het Nederlandse Supplement van

 

GOOD NEWS

 

november/december 2006


Gij zult geen Idols aanbidden


Mogen wij vanuit de tien geboden idolen hebben
? Mogen wij bewondering hebben voor iemand of is dat niet geoorloofd? Hoe ver gaat dit gebod eigenlijk en waarom? Wat is het uiteindelijke resultaat als we dit gebod opvolgen?

 

 

Waarschijnlijk heeft u wel eens naar het programma Idols of X factor gekeken? Een afvalrace waar honderden al dan niet begaafde zangtalenten op afkomen en die uiteindelijk een nieuw idool moet opleveren. De kijkers bepalen louter op basis van hun persoonlijke voor- en afkeur wie afvallen en wie zij als hun nieuwe idool in de armen willen sluiten.

Is er iets waarvoor of iemand voor wie u veel respect heeft? Voor wie heeft u bewondering? Misschien heeft u voor niemand bewondering. Sommige mensen gaan door het leven zonder iemand voor wi ze bewondering hebben. Sommigen laten zich willoos door het leven meesleuren, terwijl anderen wel voorbeelden hebben die ze proberen na te volgen. Door wat of door wie wordt uw leven benvloed? Sommigen worden volledig in beslag genomen door hun werk. In plaats van dat werk een deel is van hun leven is hun leven een deel van hun werk.

Een andere vraag die u zich kunt stellen is: wat heeft in uw leven uw volledige aandacht? Met andere woorden, wat zijn de doelen die u najaagt? Verlangt u naar een makkelijk, stressvrij leven of veel geld, macht of aanzien? Probeert u koste wat het kost er jong uit te blijven zien? Probeert u wanhopig bij de groep te horen door het navolgen van de laatste mode en trends? Zijn dit uw dromen en ambities die bepalen wat u in uw leven nastreeft?

 

Wanneer u iemand bewondert en respecteert gaat u dit gedrag kopiren. Maar is dit wel zo verstandig? Lees 2 Kor. 10:12 Maar zij meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf, zonder het zelf te begrijpen. Als wij iemand bewonderen of respecteren hebben we de neiging deze persoon als perfect te beschouwen en zullen zijn of haar gedrag gaan imiteren. Het probleem daarmee is dat we verblind zijn voor de foute gedragingen van deze persoon en het gedrag en de gewoonten van deze persoon klakkeloos en kritiekloos nabootsen. En als onze held een keer duidelijk in de fout gaat zijn we radeloos; ons grote voorbeeld is opeens van zijn of haar voetstuk gevallen. Of nog erger, we vergoelijken de misstap en accepteren de karakterfouten van ons idool, met als gevolg dat we het zelf ook niet meer zo nauw nemen met onze eigen normen en waarden!


 

Het eerste gebod

Dit alles staat haaks op het allereerste gebod dat God aan zijn volk gaf: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Exodus 20:3). Dit gebod heeft een veel bredere strekking dan alleen een persn verafgoden; de interpretatie luidt dat alles wat u belangrijker vindt dan uw relatie met God - of het nu uw werk is, een hobby, de vereniging of wat dan ook - een vorm van afgoderij betreft waar u zich van dient te bekeren.

 

Jezus Christus had vele volgelingen. Ook tegenwoordig beweren vele mensen Hem te volgen. Maar hoevelen volgden Christus daadwerkelijk in de beslissingen die Hij nam en de werken die Hij verrichtte? Wie volgt u? Doet u wat God u in Zijn Woord opdraagt? In Markus 7:6 en 7 staat klare taal: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. En in Matthes. 7:21: Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

 

In Matthes. 6:9 staat: Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt. Jezus wijst ons de weg naar de Vader. God de Vader draagt ons in Lukas 9:35 bovendien op naar Jezus te luisteren En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem. Jezus kwam om ons de wil van de Vader te tonen. Daarom zei Hij in Johannes 14:9 Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Begrijpt u de boodschap die Christus gaf? Jezus aanbidt de Vader! Hij gaf ons het voorbeeld. Zijn voorbeeld was en is perfect omdat Zijn wil dezelfde is als die van de Vader.

 

Wie is het volgen waard?

Jezus gehoorzaamde God de Vader. Hoe is uw relatie met God de Vader? Jezus instrueert ons in Matthes 5:48: Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Hiernaar moeten wij ook leven. God de Vader en Jezus Christus behoren onze idolen te zijn! En hun levenswijzen moeten wij gaan kopiren. Paulus schreef voortdurend over het navolgen van het voorbeeld van Christus, zoals in Filippenzen 2:5: Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En in 1 Petrus 2:21: Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Waarom? Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. (Efeze 1:4 Statenvert.)

 

In de hele Bijbel wordt uitgelegd hoe we moeten leven, en wat God van ons verwacht. Efezirs hoofdstuk 4:17-32 gaat hier uitvoerig op in Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

 

Deze passage is een goede plaats om te beginnen met het gehoorzamen en vereren van God en een leven te gaan leiden zoals Hij weet dat het beste voor u is. Met deze levenswijze heeft u God lief en uw naaste als uzelf en zo vervult u het grootste gebod van Matthes 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Liefhebben is een werkwoord en dat betekent aktie!


Niet op eigen kracht

Stel u eens voor hoeveel beter de wereld eruit zou zien als iedereen zou leven volgens Gods Woord! Als u God gehoorzaamt door Jezus Christus na te volgen in Zijn levenswandel, dan heeft u God de Vader lief met uw hart n uw ziel; uw naaste heeft u lief als uzelf door met uw verstand christelijke leefregels in praktijk te brengen.

Gaan leven volgens Gods instructies en Hem aanvaarden als uw grote voorbeeld, uw idool, is een onmogelijke opgave als u dit op eigen kracht zou moeten doen. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet (Romeinen 8:7). Daarom komt God u te hulp met Zijn Geest (lees Johannes 14:15-26). Na berouw en bekering en de doop door volledige onderdompeling belooft God u Zijn Heilige Geest. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. (Romeinen 6:4) en Efezirs 3:16 Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens.

 

De tegenstander

Maar er is ng een obstakel op onze weg naar een goddelijke levenswandel en dat is Satan de duivel! Zijn enige doel is de mens af te houden van het vervullen van zijn goddelijke bestemming. 1 Petrus 5:8 is heel duidelijk over Satan: Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Satan wordt de god van deze wereld genoemd (1 Johannes 5:19) en hij wordt door God verantwoordelijk gehouden voor al de misleiding, verleiding en bedrog waarmee hij het de mensen zo moeilijk mogelijk maakt om godvruchtig te leven. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld (1 Johannes 2:16). . En [het is] de satan, die de gehele wereld verleidt

(Openbaring 12:9).

 

Satan dwarsboomt hen die God willen gehoorzamen op alle mogelijke manieren met maar n doel voor ogen: hen afhouden van groeien in de genade en kennis van Jezus Christus onze Heer zoals te lezen staat in 2 Petrus 3:18. Dit is de voortdurende strijd die u en ik moeten leveren tegen de kwade invloeden van Satan de duivel zoals in de brief aan de Efezirs te lezen staat: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Efezirs. 6:12).

 

Omdat wij allen bloot staan aan de invloed van Satan moeten we God dagelijks eren en prijzen en Zijn aangezicht zoeken in bijbelstudie en gebed. gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart (Jeremia 29:13). Daarnaast moet u op liefdevolle en begripvolle wijze omgaan met uw medemensen die God niet kennen (1 Thessalonicenzen 4:6) en er wereldse idolen op nahouden (in dit verband is het interessant op te merken dat idol in het engels ook afgod betekent). En zo moeten we geestelijk groeien en onze eigen menselijke natuur overwinnen en worden zoals onze Meester Jezus Christus zoals te lezen staat in 1 Petrus 1:15: Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel.

 

De Vader en Christus als voorbeelden

Wij moeten heilig, rechtvaardig karakter ontwikkelen precies zoals Jezus en God de Vader heilig en rechtvaardig karakter hebben. Dan zullen we eeuwig leven berven en voor altijd met God samen mogen leven. Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage (Johannes 6:40). De wereld met haar begeerlijkheid en misleidende helden is een slechte leermeester voor ons. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Johannes 2:17). En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Romeinen 12:2). Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten (Galaten 6:8).

Gods Woord windt er geen doekjes om en spreekt heldere taal! Houdt u verre van deze misleide samenleving met al haar verleidingen en verkeerde voorbeelden! Deze wereld brengt u slechts tijdelijk, voorbijgaand genot en laat een leeg gevoel achter. Deze maatschappij maakt slechts misbruik van de geweldige talenten die mensen van God hebben gekregen om deze vervolgens in te zetten voor het verspreiden van een decadente en perverse moraal die ver af staat van de gezonde bijbelse leer.

Richt u dus volledig op God en Jezus Christus als uw grote Voorbeelden en groei in genade en kennis van onze Here Jezus Christus. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 5 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6 uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7 uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9 Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. 10 Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val 11 en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus (2 Petrus 1:3-11).

 

Eeuwig leven als resultaat

Als u God de Vader en Jezus Christus als uw Idool kiest, dan wacht u een ontzagwekkende beloning! Eeuwig leven in perfecte harmonie met God onze Vader en Zijn Zoon Jezus Christus! En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En vers 7 Wie overwint, zal deze dingen berven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp vraagt u dan kosteloos de volgende boekjes aan:

- The Ten Commandments

- Transforming your Life, The process of Conversion.

- De weg naar Eeuwig Leven

 

Er is ook een nieuw boekje in de nederlandse taal verschenen: Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen.

Wat is Gods plan met de mensheid? Waar heeft God Zijn plan bekendgemaakt? Het plan van God is een geheimenis dat volgens Paulus (Kolossenzen 1:26) eeuwenlang en geslachtenlang verborgen is geweest en geopenbaard wordt aan Zijn heiligen. De mens heeft een ongelooflijk potentieel, namelijk de hoop der heerlijkheid om in Christus geestelijk volmaakt te worden. Mensen zijn bestemd goddelijke natuur te berven en geboren te worden in Gods gezin en volmaakte kinderen van God te worden net als Christus (1 Johannes 3:1-2).

Ja, God is Zichzelf aan het vermenigvuldigen!

Dit plan vinden we terug in Gods Heilige Feestdagen. Daar heeft Hij eeuwenlang dit plan verborgen gehouden. Zijn feestdagen zijn anders dan de wereldse feestdagen, want Zijn feestdagen bevatten Gods verlossingsplan met de mensheid.
Indien u Gods plan wilt begrijpen, dan moet u dit boekje absoluut bestellen. Het wordt u, net als al onze overige literatuur, geheel gratis toegestuurd. Vergewist u zich van het ongelooflijke potentieel van de mens en Gods plan en doel met de mensheid.

 

Bestellingen kunt u plaatsen via onze website of door een briefkaart te sturen naar:

The Good News, Postbus 93, 2800 AB, Gouda

U kunt ook alle eerder verschenen Supplementen teruglezen op onze website. Ga naar www.ucg-holland.nl en kies onder het keuzemenu, links op de pagina, de optie Nederlandse Supplementen. 


Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord.


V: Waarom vieren sommige Christenen geen Kerst? Is Jezus Christus niet op 25 december geboren? Zou Hij zelf niet 25 december vieren als Hij teruggekeerd is op aarde?

 

A: Er zijn inderdaad tal van Christenen die 25 december vaarwel hebben gezegd en het absoluut niet meer vieren! Kerst is van oudsher een heidense feestdag en heeft niets met de geboortedag van Jezus Christus te maken. Het is een topfeest wat commercie betreft vol met kerstbomen, lichtjes en kerstballen, rendieren en de Kerstman die helemaal niets met de geboorte van Jezus Christus gemeen hebben.

Kerstmis is een traditie en eigenlijk het grootste bedrog dat aan de mensheid is voorgespiegeld.

Tradities en gewoontes die op leugens zijn gebaseerd worden als waarheid aangenomen, maar kunnen enorme schade aanrichten. De werkelijke schade van deze traditie zit in het feit dat mensen die erin geloven afgehouden worden van de kennis van het ware plan van God, dat in de ware feestdagen van God zit opgesloten.

Laten we de feiten onder ogen zien. Kerstmis wordt nergens in de Bijbel genoemd. De Bijbel laat zien dat Jezus werd geboren in een stal en dat er herders s nachts in het veld waren, maar nergens leest men dat dit op 25 december plaatsvond. Ook lezen we niet dat de apostelen ten tijde van Christus 33 jaar op aarde zijn verjaardag vierde op die dag noch in de jaren daarna. We lezen ook niet dat God en Jezus Christus van ons verwachten dat we het vieren. Natuurlijk niet, Jezus Christus kon onmogelijk op 25 december geboren zijn, want in die tijd van Zijn geboorte waren er herders s nachts in het veld bij hun schapen en rond 25 december is het darvoor simpelweg TE KOUD. Er ligt in de wintermaanden vaak sneeuw op de velden rond Jeruzalem en omstreken. Zie bijvoorbeeld het documentaire: Jeruzalem, de verbondstad van Lance Lambert en merk op aan de hoeveelheid sneeuw die er ligt, hoe koud het kan zijn in Jeruzalem (en Bethlehem) gedurende de wintermaanden. De schapen werden in de wintermaanden dan ook in de stallen gehouden. Op Internet kunt u veel vinden over de oorsprong van Kerstmis en Kerstbomen. De heidense oorsprong ervan wordt niet ontkend! Op www.EO.nl treft u aan onder de oorsprong van Kerst het volgende .. tot het Christendom bekeerde Romeinen namen ook cultuurverschijnselen mee de kerk in, waaronder het vieren van verjaardagen.
In 221 kwam Julius Africanus op het idee om ook de geboortedag van Jezus te vieren. En omdat op 25 december (de verjaardag van) de Romeinse God Mitras gevierd werd, vond Julius het een goed idee om op diezelfde datum als tegenpool de Christelijke god te herdenken. 336 jaar na Jezus geboorte werd Kerst voor het eerst gevierd, en wel op 25 december, in Rome, als vervanging voor de zonnewendefeesten. De tijd rondom de kortste dag komt in veel religies en culturen terug. Zo vierden de Germanen rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of Joelfeesten waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag Jul. Veel symboliek en gebruiken rondom Kerst vinden dan ook hun oorsprong niet in het christendom, maar in heidense culturen. Het zijn dagen van Mithras, de geboortedag van de onoverwinnelijke zonnegod (Dies Natalis Solis Invicti). Christenen die de waarheid liefhebben en dit doorhebben, hebben het er toch moeilijk mee om met deze traditie te breken. Je hele leven ben je ermee grootgebracht en je hele omgeving is erdoor benvloed. Mensen komen vragen stellen waarom je niet meer meedoet aan Kerstmis en het Kerstdiner en waarom je geen (heidense) kerstboom in huis hebt staan? Wat vindt Jezus Christus zelf over Kerst en het vieren hiervan? Zal Hij eenmaal gekeerd deze dag tot een nationale feestdag verheffen?

God wil niet dat we Hem vereren met heidense gebruiken van andere goden Deuteronomium 12:30-32: Neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de HERE, uw God, dienen; want al wat de HERE een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; . Al wat Ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.

In Marcus 7:7-9 zegt Christus het volgende: Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen (Kerst, idee van Julius Africanus) zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering (traditie) in stand te houden. Zo zijn in het zogenaamde traditionele christendom ook bijna al Gods feestdagen van Leviticus 23 vervangen door tradities.

Als Jezus als Koning teruggekeerd is naar aarde gaat iedereen Gods Feestdagen die God geboden heeft, vieren: Zacharia 14:16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Christus gaat geen leugen vieren, maar Gods feestdagen

Wilt u meer weten? Vraag dan de volgende boekjes aan:

-Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen

- Holidays or Holy Days: Does it matter which day we keep?