Het Nederlandse Supplement van

 

GOOD NEWS

 

 

Januari / februari 2007

 

Het Nieuwe Verbond


Wat wordt exact bedoeld met het Nieuwe Verbond? Hoe nieuw is dit nieuwe verbond? Is het totaal iets nieuws
en betekent dit dat alles in het Oude Verbond afgeschaft is? Waarom sluit God een verbond met mensen?

 

 

 

Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord van het Nieuwe Verbond in het bloed van Christus en dat dit Nieuwe Verbond een beter verbond is.Maar waarom is het een beter verbond en waarom sluit God verbonden met mensen af? Wat is het doel ervan?

De hele Bijbel is eigenlijk opgebouwd uit een reeks goddelijke verbonden met mensen. God sloot verbonden met Noach, Abraham, Isaak en Jacob. God sloot het zogenaamde Oude Verbond met Mozes en het volk IsraŽl en een apart verbond met David. Als laatste kwam met Jezus Christus het Nieuwe Verbond.

Deze goddelijke verbonden zijn als het ware overeenkomsten tussen God en mensen. Ze onthullen relaties die God wil aangaan met mensen. Deze verbonden onthullen Zijn beloftes. Ze bepalen ook de voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen om deze beloftes te ontvangen. Gods verbonden vormen de basis van Zijn goddelijke plan om gestalte te geven aan de denkwijze van alle mensen en om aan te geven hoe ze zich zouden moeten gedragen.

God heeft een specifiek doel met Zijn plan. Het definitieve resultaat van Zijn plan is een goddelijke familie van zonen en dochters die allen hetzelfde karakter delen dat in Jezus Christus evident was toen Hij als mens hier op aarde was.

Dat karakter kan alleen worden geformeerd via een interactief proces dat plaatsvindt tussen God en ieder individu. Het is een persoonlijk proces dat door God persoonlijk wordt begeleid.

Om het voor ons mogelijk te maken dat goddelijke karakter te ontwikkelen geeft God ons keuzevrijheid. Door ons vrij te laten kiezen staat Hij ons toe te leren uit eigen ervaringen dat we met onze beperkte mogelijkheden niet alle schadelijke gevolgen kunnen voorzien die veroorzaakt kunnen worden door onze verkeerde keuzes. Slechts door op Zijn leiding te vertrouwen kunnen we leren om het maken van verkeerde keuzes te vermijden.

Het maken van verkeerde keuzes begon al bij onze allereerste voorouders, Adam en Eva. Zij moesten kiezen tussen twee cruciale alternatieven. Ze konden God toestaan hun denken en manier van leven volledig te leiden of ze konden, ingegeven door Satan,experimenteren en zelf uit eigen ervaring trachten uit te vinden wat de beste levensweg is.

Zij verkozen om uit eigen ervaring te leren in plaats van volledig hun vertrouwen op Gods instructies, hulp en leiding te zetten. Ze waren hun Maker ongehoorzaam en de hele mensheid na hen heeft hetzelfde pad gevolgd en oogstte dezelfde droevige resultaten.

Gods verbonden openbaren Zijn plan om dat levensgevaarlijke patroon van schadelijke keuzes terug te draaien.

In die verbonden belooft God Zijn goddelijke hulp en zegen aan hen die zich met ganser hart tot Hem wenden voor de hulp en leiding die zij behoeven.

Sommige van de zegeningen die Hij geeft voor aanvaarding van Zijn hulp en leiding zijn geestelijk van aard en bieden eeuwige zaligheid. Andere zijn fysiek van aard en bestemd om ons in dit tijdelijke fysieke leven te zegenen.

 

Onvolledig geschapen

Gods meest recente en belangrijkste verbond dat in de Bijbel wordt geopenbaard is gebaseerd op Zijn belofte ĖZijn standvastige toewijding- om een nieuw hart in hen te creŽren die zichonvoorwaardelijk tot Hem wenden voor hulp.

Waarom is goddelijke interventie essentieel voor het kunnen ontvangen van een verandering van hart? Het is werkelijk heel eenvoudig. Wij zijn onvolledig geschapen.

God heeft ons weliswaar geschapen met een verbazingwekkend vermogen om creatief te denken- met een intellectuele capaciteit die ver boven de creativiteit van alle andere fysieke wezens uitstijgt. Dit unieke talent dat Hij aan ons gaf om te kunnen ontwerpen en produceren wat wij uitdenken, is gemodelleerd - op een beperkte schaal-naar Zijn eigen wonderbaarlijk creatieve vermogen (Genesis 1:27).

Nochtans ontbreekt er een aspect in ons denken, een missend element dat toegevoegd dient worden, zodat we naar behoren onze gedachten en handelingen kunnen beheersen. Alleen God kan dit ontbrekende element toevoegen en God is geŽngageerd om in ons deze extra toegevoegde waarde te scheppen.

Hij belooft om ons zowel het vermogen als de kracht te schenken om op de juiste wijze te kunnen beheersen hoe wij denken, voelen en ons gedragen, mits wij oprecht en vrijwillig verkiezen Hem onze volledige medewerking te verlenen. Wij hebben deze toegevoegde capaciteit ontzettend nodig. Het droevige verslag van de menselijke geschiedenis toont aan dat wij niet voortdurend de juiste keuzes kunnen maken of voortdurend de juiste houding kunnen handhaven.

In plaats daarvan spint ieder van ons zijn eigen web van ideeŽn en gedragingen tot een tegenstrijdige mengeling van goed en kwaad. Niet alles wat we doen of denken is verkeerd, maar geen van beiden is voortdurend goed. Net als Adam en Eva oogsten we wat we zaaien: de vrucht van goed en kwaad.

Of ons leven slechts fysiek en tijdelijk of voor eeuwig zal zijn hangt volledig af van het feit of wij onze Schepper toestaan om onze harten en ons verstand te veranderen.

Conform hetgeen Hij de mensen van het oude IsraŽl vertelde: ďIk neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangenÖĒ
(Deuteronomium 30:19-20, nadruk toegevoegd).

Vanaf het begin heeft God gewild dat mensen de weg zouden bewandelen die tot het eeuwige leven leidt. Deze weg van liefde wordt samengevat in Zijn universele wetten die Gods natuur openbaren. Gods wetten c.q. de tien geboden bestonden al vůůr Mozes ze op schrift vastlegde. Zonde is wetteloosheid en wetsovertreding (1 Johannes 3:4) en waar geen wet is, is ook geen overtreding (Romeinen 4:15). Lang voor Mozes de wet optekende heeft KaÔn gezondigd door zijn broer Abel te vermoorden (Genesis 4:7-8) en waren de mensen van Sodom ďzeer slecht en zondig tegenover de Here waardoor de stad met vuur uit de hemel werd verdelgd (Genesis 13:13; Genesis 19). Als de wet vůůr Mozes niet van kracht was, hadden zij ook niet gezondigd.

Toch heeft slechts ťťn persoon ooit aan Gods stem volledig gehoor gegeven en die weg volkomen gevolgd: Jezus Christus. Van de overigen van ons hebben allen gefaald en zijn tekort geschoten.

Bij Zijn kruisiging heeft Jezus Christus door Zijn dood het Nieuwe Verbond in vervulling doen gaan. Daarom nam Jezus op de avond alvorens Hij werd gekruisigd ďevenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker [figuurlijk gesproken, redactie GN] is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u uitgegoten wordtĒ (Lucas 22:20).

In dat verbond verzamelde God al de details van Zijn verlossingsplan. Om van dat magnifieke plan te profiteren is het van wezenlijk belang dat we het Nieuwe Verbond dat Christus ten uitvoer bracht feilloos begrijpen. Het doel van dit supplement is juist om dat cruciale correcte begrip te verschaffen, bestudeert u dit daarom alstublieft grondig, door ook alle bijbelteksten op te slaan.

 

Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HERE ben, en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekerenĒ (Jeremia 24:7).

 

 
 

 

 


ď

 

 

 

 

 

Grondslag van het evangelie

Wat was het centrale gedachte in het Evangelie van Jezus Christus? Het was gecentreerd rond de belofte van Gods plan om de harten en de gedachtegangen van mensen te veranderen. De verkondiging van die boodschap is voortgezet door de Kerk die Hij gesticht heeft (MattheŁs 16:18). Het volledige effect van die boodschap zal niet gevoeld worden door alle volken tot nadat Hij terug is gekeerd. Uiteindelijk zal het resultaat van Zijn directe leiding zijn dat ďde aarde vol zal zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekkenĒ (Jesaja 11:9). Zijn eerste komst naar aarde was slechts het begin van Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het omzetten van de geestelijke natuur van de mens.

Via speciale verbonden gemaakt met Noach, Abraham, Mozes en David begon God al heel lang geleden belangrijke details van Zijn plan te onthullen om voor Zichzelf een blijvende heilige natie te creŽren van wezens net als Hijzelf(Leviticus 26:12; HebreeŽn 8:10). God is Zichzelf als het ware aan het vermenigvuldigen!

Het beloofde Nieuwe Verbond, de grondslag van het evangelie van Christus, is het summum van dat openbaringsproces.

Via het schrijven van de profeet Jeremia vatte God samen wat Hij van plan was te bereiken door Jezus Christus: ďIk zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijkenĒ (Jeremia 32:40). De ceremoniŽle symbolieken die ingevoerd werden met het SinaÔ Verbond toen oude IsraŽl een natie werd, lieten slechts zijdelings de impact van die belofte doorschemeren. De tempeldienst van het oude IsraŽl voorzag in het offer van Christus met symbolische rituelen en ceremonies.

Die rituelen symboliseerden voor de mensen die toen leefden dat er een blijvend permanente oplossing nodig was voor de vleselijke zwakheden van de mens. Maar die rituelen leverden die oplossing zelf niet. De reden was namelijk dat er: ďgaven en offers gebracht (werden) die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengenĒ (HebreeŽn9:9, NBV).
Er was dus
iets beters nodig!

 

Geen rechtvaardig hart

Aangezien het volk van IsraŽl Gods Heilige Geest niet had ontvangen, waren zij niet in staat Gods leer van ganser harte toe te passen zoals het een waar heilig volk betaamt. Mozes zei tot hen: ďDoch de HERE heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen ...Ē (Deuteronomium 29:4).

Maar God had reeds een buitengewoon helder plan om hen dat nieuwe hart te geven. Zelfs toen God tot Mozes sprak, drukte God Zijn sterke verlangen uit naar de tijd wanneer deze transformatie kon plaatsvinden. Hij riep uit tot Mozes: ďOch, dat zij zulk een hart hadden, om Mij te vrezen, en al Mijn geboden te allen dage te onderhouden; opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!Ē (Deuteronomium 5:29).

Maar de tijd was nog niet rijp daarvoor. Het offer van Christus voor de vergeving van de zonden was nog niet beschikbaar. Bijgevolg beschrijft de geschiedenis van IsraŽl hen als mensen die rechtvaardige wetten hadden maar rechtvaardige harten ontbraken. Net als de meeste mensen om ons heen hadden zij niet het vermogen om werkelijk te leven naar de instructies die God geopenbaard had in Zijn geschriften. Iets was missende.

Om die reden staat er: ďGod berispt zijn volk(merk op dat God Zijn volk berispte. De fout lag bij hen en niet bij Gods wetten) met de woorden: ďDe dag zal komen -spreekt de Heer- dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van IsraŽl en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokkenĖspreekt de Heer. maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van IsraŽl zal sluiten, spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijnĒ
( HebreeŽn 8: 8-10, NBV).

 

Belofte van een nieuw hart

De meeste mensen nemen aan dat het Nieuwe Verbond Gods wetten welke onder het Oude Verbond zijn geopenbaard af heeft geschaft.

Merk op dat in deze belofte van God geen enkele indicatie is gegeven over het afschaffen of het negeren van Gods wetten, welke allemaal gebaseerd zijn op naastenliefde. In tegendeel, ze zijn bestemd om geschreven te worden in de harten en het verstand van de ontvangers van het beloofde Nieuwe Verbond, om deel te worden van hun eigen wezen!

God heeft Zich volledig ingezet om de harten van alle mensen te veranderen die vrijwillig gekozen hebben om God te dienen.

Aangezien er bij God geen aanzien des persoons is (Romeinen 2:11), heeft Hij deze belofte ook uitgebreid naar alle volken en naties.

Zoals Paulus ook aangaf: ďen de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend wordenĒ (Galaten 3:8).

Vanaf het begin was Gods plan erop gericht om alle mensen een kans te geven om zich te bekeren - een ommekeer van het doen van dingen op hun eigen manier naar een oprechte omarming van Gods wegen - en hun hart te laten veranderen zodat ze zouden kunnen leven zoals Hij voorzien had.

God moest ergens beginnen. Hij begon dus met de gelovige Abraham en zijn afstammelingen via zijn kleinzoon Jakob.

God veranderde Jakobs naam in IsraŽl. Uit zijn twaalf zonen kwamen de stammen van de oude natie van IsraŽl. Aan deze fysieke afstammelingen van Jakob begon God essentiŽle details te openbaren van Zijn plan om een heilige natie voor Zich te vormen.

 

Twee verbonden

Twee verbonden zijn het middelpunt van discussies in het Nieuwe Testament: het SinaÔ verbond met Mozes als bemiddelaar en het Nieuwe Verbond met Jezus Christus als bemiddelaar. Beide zijn gebaseerd op Gods eerdere verbond met Abraham dat de belofte inhield van het beŽrven voor altoos van een wereldwijd koninkrijk door Abrahams speciale Afstammeling, Jezus Christus. (Romeinen 4:13; Galaten 3:16).

Het SinaÔ verbond richtte alleen het tijdelijke nationale koninkrijk van IsraŽl op.

Het Nieuwe verbond omvat de belofte dat de Messias, Jezus Christus, een eeuwig koninkrijk gaat oprichten, dat over de gehele aarde gaat regeren (Jesaja 9:7; MattheŁs 25:34; Lukas 22:29-30; Openbaring 11:15).
Jezus heeft het komende koninkrijk en de vereiste bekering om daaraan deel te kunnen nemen tot het centrale thema van Zijn evangelie gemaakt (Marcus 1:14-15).

Om zich te kwalificeren als erfgenaam voor dit koninkrijk dient men te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in Gods verbonden. Alleen Jezus Christus heeft perfect aan deze voorwaarden voldaan.

Daarom is Hij als enige gekwalificeerd erfgenaam van al de beloftes gedaan aan Abraham. En alleen via Hem kunnen andere mensen, inclusief Abraham, die namelijk ook via het bloed van Christus is verlost, delen in die beloofde erfenis van heerlijkheid en eeuwig leven.

Zoals Paulus uitlegde: ďIndien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamenĒ (Galaten 3:29).

Petrus beaamde deze centrale rol van Christus, zeggende:Ē En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden wordenĒ (Handelingen 4:12).

Dat is de reden waarom de rol van Jezus Christus zo onmisbaar is in Gods verbonden.

Die verbonden bevatten de belofte van zaligmaking die alleen Hij als de Messias in vervulling kan laten gaan.

Elk verbond wijst specifiek naar aspecten van Gods ultieme oplossing voor het probleem van de zonde en het kwaad. Het Nieuwe Verbond behandelt specifiek het hartaspect van deze oplossing.

Het Oude Verbond was net als al de overige verbonden gebaseerd op Gods wetten en gehoorzaamheid aan God. Deze wetten, zoals de 10 geboden, zijn wetten van liefde tot God en liefde tot de naaste. Ze onthullen Gods eeuwige karakter en Gods denkwijze. Als een verbond of overeenkomst komt te vervallen betekent dit niet dat Gods universele wetten of karakter daarmee komen te vervallen. Evenmin als een op het Burgerlijk Wetboek gebaseerde overeenkomst die verlopen is het Burgerlijk Wetboek kan doen vervallen.

Zo heeft met de komst en het offer van Jezus Christus het Oude Verbond plaatsgemaakt voor het Nieuwe Verbond. De heilige wetten van God (Romeinen 7:12)zijn echter nog steeds van kracht.

Dezelfde wetten van liefde worden door Gods Heilige Geest in onze harten geschreven. Jezus zei zelf: ďdenk niet dat Ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden (af te schaffen), maar om ze te vervullen (MattheŁs 5:17-21).

 

Het ontbrekende element

Het ontbrekende element dat door Jezus Christus vervuld is, is om de gave van Gods Heilige Geest beschikbaar te stellen. Door inwoning van Gods Heilige Geest komt Christus in ons Zijn leven leiden. Zo verkrijgen we een godvrezend hart om naar Gods wetten te leren leven en te verkiezen om Zijn wil te doen.

Gods Geest wordt verleend aan een ieder die God roept en die berouw toont en zich bekeert van zijn wegen om door God geleid te worden. Met de doop door onderdompeling in de naam van Christus toont men aan de eigen ik te willen begraven in een watergraf en uit het water komende als een nieuw schepsel in Jezus Christus de rest van hun leven te willen leiden in gerechtigheid conform Gods wil. Na handenoplegging door een dienaar van God die aantoonbaar bewezen heeft te leven volgens de christelijke levensstijl verkrijgt de gedoopte persoon de belofte van Gods Heilige Geest. Gods Heilige Geest is een onderpand waarmee God, Die niet liegt, aangeeft Zijn belofte van eeuwig leven zal houden indien de betreffende persoon zich houdt aan de voorwaarden van dit Nieuwe Verbond welke bekrachtigd is met het onschatbare bloed van Christus Jezus (2 Kor. 1:22; 5:5).

 

Vernieuwing van letter naar geest.

Het Oude Verbond was vooral gericht op de fysieke natie van IsraŽl om het volk Gods wegen bij te brengen en het voor te bereiden op de komst van Christus. Het Oude Verbond was vooral uiterlijk en fysiek van aard. Gehoorzaamheid ging gepaard met zegeningen en ongehoorzaamheid met vervloekingen (Deuteronomium 28).

Pas na het offer van Christus en de instelling van het Nieuwe Verbond ging God over tot geestelijke verlossing van de mens die innerlijk slaaf was van de verderfelijke natuur van Satan.

Dezelfde wetten van liefde van het Oude Verbond worden na berouw en bekering in de harten geschreven. Terwijl het Oude Verbond uiterlijk gericht was, is het Nieuwe Verbond gericht op de innerlijke verandering van het menselijke hart, karakter en natuur.

Gods wetten zijn niet afgeschaft maar kregen een geestelijke dimensie. De toepassing ervan is niet meer naar de letter maar naar de geest. Het fysieke offeren van lammeren ter verzoening van de zonde is vervangen door het eenmalige en permanente offer van Christus. Alle ceremoniŽle wetten van spijzen en dranken en onderscheiden wassingen zijn vervangen door het bloed van Christus die ons verstand reinigt van dode werken (HebreeŽn 9:10, 14-15).

Sommige wetten kregen een nog diepere toepassing in de geestelijke zin. Van overspel is bijvoorbeeld in het Nieuwe Verbond al sprake als een mens in zijn gedachte of hart een andere vrouw of man begeert (MattheŁs 5:27). De besnijdenis is nu van het hart (geestelijk) en dus niet meer fysiek (Galaten 5:2-6).

Het Nieuwe Verbond is een vernieuwing van het Oude Verbond van de letter naar de geest met de toevoeging van het ontbrekende element van Gods Heilige Geest. Het Nieuwe Verbond verschaft een betere persoonlijke relatie met God. Men zou kunnen zeggen dat het Nieuwe Verbond een kwalitatieve verbeteringvan het Oude Verbond is voor wat betreft de beloftes die het omvat (HebreeŽn 8:6-7).

Het Nieuwe Verbond biedt ook de sleutel tot het oplossen van het probleem van de zonde namelijk de hulp die wij door Jezus Christus ontvangen. Jezus was niet alleen geboren om vergeving van zonden uit het verleden mogelijk te maken, maar ook ons te helpen de bolwerken van zonde te slechten, de verschanste gewoonten die zo moeilijk zijn om die uit ons leven te bannen. Hij is onze genadevolle Hogepriester in hemel (HebreeŽn 2:1718; 8:12; 9:1114; 10:1923), Bemiddelaar bij de Vader voor ons (Romeinen 8:34).

Voordelen van het Nieuwe Verbond
In conclusie kunnen we de volgende voordelen van het Nieuwe Verbond ten opzichte van het Oude Verbond stellen:

      Het geeft geestelijke verlossing uit de macht van Satan.

      Het geeft werkelijke vergeving en reiniging van zonden en dode werken door het bloed van Christus (HebreeŽn 9:11-14).

      Het ontbrekende element van Gods Heilige Geest is toegevoegd waardoor we een levende geloof, Gods natuur en karaktervia Christusíinwoning verkrijgen.

      Wij kunnen een verwekte kind van God worden met een ongelofelijke potentieel.

      Het bevat Gods belofte van eeuwig leven.

      Wij verkrijgen een nieuw Godvrezend hart met daarin Gods wetten gegraveerd.

      Wij verkrijgen toegang tot de troon van God de Vader door middel van het bloed van Christus (HebreeŽn 10: 19-25).

      Het biedt garanties van Gods kracht, hulp, leiding, indien we ons bekeren en onze zonden belijden.

      Wij worden erfgenamen samen met Abraham en Christus van Gods koninkrijk.

Het Nieuwe Verbond is dus Gods oplossing voor al onze problemen. Het bevat Gods plan om vele zonen tot heerlijkheid te brengen (HebreeŽn 2:9-10).

Wie zich niet bekeert en zich niet laat dopen in de enige Naam waardoor wij behouden worden mist de kans om het ontbrekende element van Gods Heilige Geest te verkrijgen. Men mist daarnaast ook de kans om een persoonlijke relatie met God de Vader en Jezus Christus aan te gaan en het verkrijgen van de eeuwige beloftes van eeuwig leven van dit Nieuwe Verbond, waarvoor de Heilige Geest het onderpand is.

 

†† Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vraag dan de volgende boekjes aan:

               Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen.

               Wat is uw bestemming?

               De weg naar eeuwig leven

               Het evangelie van het koninkrijk.