O
orzaken van depressie
Waardoor wordt een depres-
sie veroorzaakt. Psycholo-
gen zijn het over de oorzaken niet
eens.
Er worden verschillende oorzaken
genoemd (of een combinatie hier-
van), zoals negatieve of traumati-
sche ervaringen uit de kinderjaren
die niet verwerkt zijn, gebrekkig
zelfbeeld of gering gevoel van ei-
genwaarde, aangeleerde verkeerde
gedragspatronen of lichamelijke
oorzaken.
Depressie wordt soms veroorzaakt
door een centraal tekort aan neuro-
transmissers.
Een huisarts of psychiater schrijft
medicatie voor die de scheikundige
reactie in de hersenen corrigeren
wat leidt tot een verbetering bij de
patiŽnt. Maar wat zegt de Bijbel
over mogelijke oorzaken voor de-
pressiviteit.
En, nog belangrijker, hoe kunnen
wij volgens de Bijbel bemoedigd
worden en kunnen wij anderen be-
moedigen.
Hoewel depressie als woord niet in
de Bijbel voorkomt, en de psycho-
logie als wetenschap de Bijbel
vreemd is, zijn er toch wel een aan-
tal lijnen te ontdekken.
Verkeerde reactie
Als voorbeeld kunnen we hier Elia
aanhalen die wegvluchtte na de
overwinning op de berg Karmel
over de Baalpriesters. Koningin
Izebel dreigde hem te doden, zodat
de moed hem in de schoenen zonk
(I Kon. 19:1-3).
Elia ging zien op het gevaar, in
plaats van op God, zozeer zelfs dat
hij verlangde te sterven (vers 4).
God ontmoette hem in het zachte
suizen van de wind en wees hem
erop niet te kijken naar de schijn-
baar negatieve omstandigheden,
maar op Hem en te geloven dat Hij
met de trouwe kern van Israel
(7000 man) verder zou gaan
(verzen 9 tot en met 18).
Dit overkomt ons ook van tijd tot
tijd. Soms lijken de problemen zo
groot en worden we er zo door in
beslag genomen dat we ontmoedigd
worden.
Juist dan is het belangrijk dat we
ons richten tot God en niet gaan
proberen de problemen helemaal
zelf op te lossen.
Persoonlijke zonden
Het zij nogmaals benadrukt: per-
soonlijke zonden kunnen
een oor-
zaak zijn.
Indien u zich neerslachtig voelt wil
dat niet automatisch zeggen dat dit
veroorzaakt wordt door het feit dat
u uw zonden niet beleden heeft,
maar het zou een oorzaak kunnen
zijn.
Koning David, toch niet bepaald
Het Nederlandse Supplement van
juli / augustus 2007
© United Church of God Holland: Adres : Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel/fax: 084-8704080
Web: www.ucg-holland.nl. Email: info@ucg-holland.nl. Financieel steunen. Via Bankrekening: 53.83.60.747, UCG-Holland te Gouda
De Kracht van Bemoediging
Weet u welke ziekte wel de ziekte van onze eeuw wordt genoemd.
Dat is depressie, oftewel een extreme gedruktheid van de gemoedsstemming.
Het is misschien niet zo zinvol om naar statistieken te verwijzen, maar volgens sommige
cijfers lijdt twaalf procent van de bevolking eraan.
Mannen en vrouwen, jonge mensen en ouderen, de inwoners van geÔndustrialiseerde
landen en van ontwikkelingslanden, iedereen kan er door worden getroffen. Hoe vaak
heeft u het hoofd laten hangen.
Iedereen maakt wel tijden van ontmoediging door, tijden van neerslachtigheid. Ook
christenen! Ook u en ik.