Het Nederlandse Supplement van

4

Maart/ April 2011

Dood en Opstanding van Christus 

 

Wat is de werkelijke betekenis van de dood en opstanding van Jezus Christus in deze tijd? Op welke dag is Hij gestorven en op welke dagopgestaan? Wat heeft het te maken met ons als Christenen?

Het Pasen nadert en de meeste Christenen zien al uit naar de vrijedagen die erbij horen: Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag. Op deze traditionele feestdagen worden het lijden, de dood en de opstandingvan Jezus Christus herdacht. Hoewel men dat niet zou vermoeden gaat datgepaard met veel heidense rituelenen symbolen die niet in de Bijbelstaan! Voorbeeld hiervan zijn de paaseitjes en paashazen. Een nieuwfenomeen in dit alles zijn de paasbomen. Deze worden versierd met eitjes en afbeeldingen van haasjeshangend aan kleurige lintjes. Ookwordt de paasboom voorzien van verlichting. Al deze sfeer verrijkende attributen hebben niets, maar dan ookecht niets te maken met de bijbelseviering van Pasen. Pasen is afgeleidvan het Hebreeuwse woord Pesach,ook wel Pascha genoemd. Op dezedag, de 14e dag van de eerste maand,werd een lam geslacht. De eerstekeer dat melding van het Paschawordt gemaakt, wordt duidelijk dathet bloed van het lammetje zorgde voor bescherming van het volk tegende langstrekkende Engel des Heren(Exodus 12:614). God zei dat deze dag voor de Israëlieten een gedenkdag zou zijn:“Gij zult hem vieren als een feestvoor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren” (vers 14).De dag waarop de kruisiging vanChristus plaatsvond was de 14e dagvan de eerste maand van Gods kalender, dezelfde dag waarop de lammeren voor het Pascha moesten worden gedood (Leviticus 23:5).Johannes de Doper beaamde datChristus Gods Lam was dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes1:29). Paulus schreef later aan degemeente te Korinthe: “Ook onsPascha is voor ons geslacht, namelijkChristus” (I Korinthiërs 5:7, Statenvertaling). (Zie ook ons supplementvan maartapril 2009.)De 14e dag van de eerste maandvan Gods kalender valt niet altijd opdezelfde wekelijkse dag. Deze dagvarieert tussen 4 wekelijkse dagen enkan vallen op een maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag.Ofschoon Gods gebod om deze 14edag te blijven vieren en gedenkenals een altoosdurende inzetting werddeze Paschadag veranderd in 325 naChr. in vaste dagen: Goede Vrijdag en het zondagse Pasen (voor meer informatie kunt u op wikipedia zoeken ophet onderwerp: Pasen en Quartodecimanen).Dit jaar valt de 14e van de eerstemaand van Gods kalender (de Paschadag) op maandag 18 april.

In 31 na Chr., het jaar dat Christus werd gekruisigd, viel de Paschadagop woensdag(!) 25 april.Christus voorspelde dat Hij driedagen en drie nachten in het graf zouliggen als teken van het feit dat Hijde Messias is (Mattheüs12: 3840). Volgens de meest gangbare christelijke stroming werd Jezus Christusechter gekruisigd en begraven op een vrijdag: Goede Vrijdag. Tussen deze Goede Vrijdag en Paaszondag, tellend vanaf zonsondergang (het moment dat Christus werd begraven),zitten echter maar 1 dag en 2 nachten.

Dit klopt dus niet met hetgeen JezusChristus over Zichzelf heeft geprofeteerd: dit kan maar tot 2 conclusies leiden: ofwel Jezus Christus is niet de beloofde Messias ofwel (en datis de mening die United Church ofGod Holland aanhangt) Jezus Christus is niet op een vrijdag gekruisigden begraven. Niet alleen paaseitje,paashaasjes en paasbomen wijken afvan Gods duidelijke geboden, ook dezondagse Paasdag en Goede Vrijdag zijn niet door God geboden. Leesmeer hierover (ook over de uitleg datde zondagse Paasdag niet de dag iswaarop Jezus Christus is opgestaan)in onze eerdere uitgaven van hetSupplement van maartapril 2007 en maartapril 2009.Zowel Jezus als de apostel Paulus maakten duidelijk dat de viering vanhet Pascha door Christenen moet worden voortgezet. Jezus Zelf steldenieuwe symbolen en gebruikenvoor het Pascha in om Christenen belangrijke waarheden te leren overHemzelf en over Gods voortgaandeplan van behoud.

Betekenis voor Christenen

De dood en de opstanding vanChristus heeft veel te betekenen voor mensen die God roept, met nameware Christenen die hun roeping enbekering serieus nemen.De dood van Christus staat symboolvoor onze doop en de opstandingstaat symbool voor de nieuwheid deslevens na de (volwassen) doop dooronderdompeling.Onze Verlosser moest sterven, omdat dat de enige manier was waarop Godonze zonden zou kunnen vergeven. De Bijbel vertelt ons dat zonde hetovertreden van Gods wet van liefde is (I Johannes 3:4). Wij hebben allen gezondigd en “derven de heerlijkheidGods” (Romeinen 3:23). Wij hebben ieder de doodstraf verdiend voor onze ongehoorzaamheid aan Godsgeboden (Romeinen 5:12; 6:23).Paulus beschreef de grote liefde dieJezus Christus toonde door Zijn leven voor ons te geven (Romeinen 5:68). Allen zouden voor eeuwig verdoemdzijn als niet op een of andere wijze destraf voor onze zonden door een perfecte Plaatsvervanger was ondergaan. Christus, die een volmaakt levenleidde als het smetteloze Lam van God, stierf in onze plaats. Zijn doodwas de enig mogelijke substitutie vande onze. Zijn goddelijke oorsprong maakt Zijnleven onnoemelijk veel meer waarddan al het leven tezamen (Johannes1:118, Fillipenzen 2:6, Kolossenzen 1:1520 ). Door Zijn offer werd voor onze zonden betaald.

Volwassen doop

Van ons wordt verwacht dat wij ons bekeren en ons laten dopen. Maarhoe moeten we ons laten dopen endoor wie? Johannes de Doper koos een plaats waar “veel water” was om hen te dopen die naar hem toe kwamen.

“Doch ook Johannes doopte, te Enonbij Salim, omdat daar veel waterwas, en de mensen kwamen daar enlieten zich dopen” (Johannes 3:23).“Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag deGeest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen” (Mattheüs 3:16).Merk op dat Johannes de Doper eenplaats koos waar “veel water” was.Er staat: “En Jezus kwam op uit hetwater toen Hij werd gedoopt.” Waarom is deze woordkeuze zo belangrijk? Het Griekse woord baptizobetekent “onderdompelen” of “onderdompelen in”.Jezus gaf ons een voorbeeld vanvolledige onderdompeling in eenplaats waar er “genoeg water” wasom dit mogelijk te maken. Alle andere voorbeelden van dopen doorde discipelen van Christus die in deBijbel worden vermeld gebeurde volgens dit patroon. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 8:38: “En hijliet de wagen stilhouden en beidendaalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij dooptehem.”

Er is in de Bijbel geen voorbeeld vaneen andere vorm van waterdoop. Hetsymbool van de doop, als het begraven van de oude mens, vereist eenceremonie die een ware begrafenisvoorstelt. Door de volwassendoopdoor onderdompeling na berouw enbekering van onze zonden gaan ookwij symbolisch dood en begraven wijonze vroegere zondige levenswijze ineen watergraf. Dat is waarom de onderdompeling (symbolische begrafenis) als de juiste wijze voor de doopwordt gezien.“... Of weet gij niet, datwij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?”

(Romeinen 6:3).Alleen een doop door onderdompeling voldoet aan dit symbolischevereiste. Daarom zouden ook wijnaar het voorbeeld van onze Verlosser volledig in water moeten wordenondergedompeld als wij worden gedoopt, zodat wij op symbolische wijze onze oude mens begraven ineen watergraf.Dat is ook de reden waarom de doopbij volle bewustzijn van de waarheidomtrent Christus als Verlosser en Gods Lam en na bekering van zonden dient te geschieden. Een doop die niet op deze basis is gestoeld dienteigenlijk opnieuw plaats te vinden.De doop is een symbolische begrafenisceremonie door Jezus Zelf geboden waardoor wij Zijn dood als offer voor onze zonden aanvaarden.

“Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven,” schreef Paulus, “hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus isgestorven voor onze zonden, naarde Schriften, en Hij is begraven enten derden dage opgewekt, naar de Schriften” (1 Korinthiërs 15:3, 4) .Door de ceremonie van de doopworden wij op symbolische wijzeverenigd met Christus in de dood.

“Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood,zullen wij het ook zijn (met hetgeengelijk is) aan Zijn opstanding; ditweten wij immers, dat onze oudemens medegekruisigd is, opdat aanhet lichaam der zonde zijn kracht zouontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn”

(Romeinen 6:5, 6). Na de doop komen wij weer uit het water om een beter leven te leiden in Christus.

Nieuwheid des levens

Christus stierf in onze plaats opdatwij voor eeuwig met Hem zoudenkunnen leven. Wij kunnen dan niet langer leven volgens onze eigenbegeerten. We worden Gods vrijgekochte bezit: “gekocht en betaald”(I Korinthiërs 6:1920).

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt isdoor de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zoudenwandelen” (Romeinen 6:4).“Zo moet het ook voor u vaststaan,dat gij wèl dood zijt voor de zonde,maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langerals koning heersen in uw sterfelijk

lichaam, zodat gij aan zijn begeertenzoudt gehoorzamen, en stelt uwleden niet langer als wapenen derongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste vanGod, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uwleden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God”“ (verzen 1113).Doop betekent het eind van een levenvan zondige gewoonten en het beginvan een nieuw leven toegewijd aanrechtvaardigheid. “... Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid enwereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning derheerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, Die Zichvoor ons heeft gegeven om ons vrij temaken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken” (Titus 2:1114).De verantwoordelijkheid van eenChristen omvat ook het leiden van een verantwoordelijk leven dat volledig is gebaseerd op Gods woord:

“Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Mattheüs 4:4).Petrus en de apostelen beaamden datzij God meer moesten gehoorzamendan mensen. “Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen”(Handelingen 5:29; vergelijk 2 Korinthiërs 10:35).De leer van de volledige Bijbel zowel het Oude als het Nieuwe Testament is onze gids van het leven geworden. Het Nieuwe Testament legt uit hoe wij het Oude Testament moeten toepassen onder het NieuweVerbond. De nadruk van het Nieuwe Verbond is op de juiste implementatie van de geest van Gods wet.We kunnen niet langer meer leven zoals we maar willen en de instructies van God negeren. Jezus maaktedit overduidelijk: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: ‘Here, Here’, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan,maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: ‘Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?’ En dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooitgekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’” (Mattheüs7:2123). Wij moeten wettelijk ofwel volgens de wet leven, niet wetteloos!De doop is derhalve voor degenendie volwassen genoeg zijn om debetekenis van berouw, bekering en de doop te begrijpen en te geloven.Behalve voor sommigen in hun latetienerjaren zijn de meeste kinderenniet oud en wijs genoeg om te evalueren waarom zij zondigen. Zij zijneenvoudigweg nog niet rijp genoegom hun eigen natuur te begrijpen enwat er verkeerd aan is. Kinderen zijn kostbaar voor God.Jezus nam kleine kinderen in Zijn armen en zegende hen (Marcus 10:13-16). Maar in elk specifiek voorbeeld van de doop dat in de Bijbel wordtvermeld zien wij dat zij die wordengedoopt oud en volwassen genoegwaren om berouw, doop en de ernst van hun beloften te begrijpen. Alleen zij die volwassen genoeg zijn om devruchten van berouw en bekering teproduceren zouden moeten wordengedoopt.Soms kan het dus noodzakelijk ofwenselijk zijn om volwassenenopnieuw te dopen.Vandaag de dag zijn vele mensen gedoopt die nooit hebben begrepenwat zonde is of wat echt berouw impliceert. Ook zij zouden opnieuwmoeten worden gedoopt om de Geestvan God te ontvangen en bekeerd teworden.

Handenoplegging

Bij de doop leggen we ons levenin de handen van God. Maar zelf bezitten wij noch de kracht noch hetgeloof om die verplichting te houden zoals we zouden moeten doen. Wij hebben enorme behoefte aan goddelijke kracht om ons te helpen bij het vervullen van Gods prachtigeroeping. Die sterkte komt als eengave van God:“maar gij zult krachtontvangen, wanneer de heilige Geestover u komt, ...” (Handelingen 1:8).Dit zei Jezus Christus. Ook de apostel Paulus beaamde dit:

“... want God is het, die om zijnwelbehagen zowel het willen als hetwerken in u werkt” (Philippenzen2:13). Hij schreef ook, met grootvertrouwen, “Ik vermag alle dingenin Hem, die mij kracht geeft” (Philippenzen 4:13).

Hoe krijgt men eigenlijk GodsHeilige Geest?

De apostel Petrus geeft het antwoord:

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopenop de naam van Jezus Christus, totvergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38).Maar wat moet er volgens de Bijbeleerst gebeuren?

“Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daaraangekomen, voor hen baden, dat zijde heilige Geest mochten ontvangen.Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest”

(Handelingen 8:1417).Voorbeelden in de Bijbel laten zien dat God normaal gesproken de Heilige Geest geeft aan hen die wordengedoopt wanneer ware dienaren vanChristus voor hen bidden en zij hunhanden op hen leggen (Handelingen 8:1417; 19:5,6). In Hebreeën 6:12 wordt “de handoplegging”vermeld tezamen met de “eerste beginselen van de leer over Christus”die het doctrinaire fundament van de leer van de kerk vormen hetgeen laat zien dat het een procedure isdie wij nog steeds zouden moetenuitoefenen.

Dus na berouw en bekering en devolwassendoop door onderdompelingvolgt de handoplegging.

Doop, maar wanneer?

Hoe spoedig werd Paulus gedooptnadat God hem riep?

“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op,laat u dopen en uw zonden afwassen,onder aanroeping van Zijn naam”

(Handelingen 22:16).Nadat Christus aan Paulus verscheen op de weg naar Damascus, stuurdeHij een mens genaamd Ananias naar Paulus die de woorden van dit vers sprak zodat Paulus zijn gezichtsvermogen zou kunnen terugkrijgen,gedoopt zou worden en vervuldzou worden met de Heilige Geest(Handelingen 9:17,18). Paulus werd onmiddellijk gedoopt.Soms stellen de mensen de doopuit, omdat zij denken dat zij eerstvolmaakt moeten worden. Anderen denken dat zij nog niet genoeghebben geleerd. Maar dergelijke redeneringen zijn onjuist. De Bijbelregistreert vele voorbeelden vanmensen die, toen zij de waarheid vanGod uitgelegd kregen, de noodzaakom gedoopt te worden onmiddellijkinzagen (Handelingen 2:41; 8:12, 2638; 16:30,33; 18:8).Gedoopt worden en de Heilige Geestontvangen zijn het begin van hetnieuwe leven in Christus. Wij zouden zo spoedig mogelijk nadat we onsbekeerd hebben gedoopt moetenworden. Zodra wij begrijpen dat onzevorige manier van leven moet worden veranderd en wij oprecht willenveranderen, moeten wij de hulp vanGod ontvangen om door te gaan. Wij ontvangen die hulp door te wordengedoopt en door handoplegging omZijn Geest te ontvangen.

Advies over de doop

Wie zouden wij om advies moeten vragen voor de doop?

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoegeloven in Hem, van wie zij nietgehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk

geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goedeboodschap brengen” (Romeinen10:1415).Aangezien de doop één van demeeste belangrijke beslissingen is diewij ooit in dit leven kunnen nemen,zouden wij zeker een ware dienaarvan God om advies moeten vragendie trouw al Gods geboden onderwijst en gehoorzaamt en het onderwijs van de Bijbel correct begrijpt.

Gods wil ten ensign van Godsfeestdagen

Men dient zich bij het vieren vanPasen/Pesach/Pascha te verblijdenin de verlossing die Jezus Christusmogelijk heeft gemaakt.Zoeken wat Gods wil is met betrekking tot Gods feestdagen en zich nietinlaten met heidense gebruiken, zeker niet op onbijbelse feestdagen gedurende deze belangrijke herdenking.Door de kracht van de Heilige Geestschrijft God Zijn wetten in onzeharten en ons verstand. Daardoor is het voor ons mogelijk gemaakt omZijn wil te begrijpen en Zijn wettenuit te voeren (Hebreeën 10:1516; Ezechiël 36:2627). Petrus schreef het volgende: “Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel” (1 Petrus 1:1415).Wij zijn door het geloof in Jezus Christus kinderen Gods, medeerfgenamen van Jezus Christus (Romeinen 8:1419) en zijn met Hem bekleed.

“Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed” (Galaten 3:2627).Als ons verstand en ons hart door de Heilige Geest worden vernieuwd,hebben wij “Christus aangedaan.”Paulus beschrijft deze enorme verandering in ons hart en ons verstandals Jezus Christus die in ons leeft. Wij hebben “uitgedaan (begraven in het watergraf) . . . de oude mens met zijn werken” en “aangedaan . . . denieuwe mens.” Wij worden “vernieuwd” in kennis en in de geest vanons verstand. Als kinderen van God worden wij “in Christus” een nieuwschepsel. God zet ons in Zijn eigenfamilie — als Zijn zonen en dochters(2 Korintiërs 6:18).Dat is de symboliek van Christusdood en opstanding: ’we begravenonze oude ik en we staan op metChristus als kinderen Gods om heiligen onberispelijk de resterende tijdvan ons leven door te brengen.God voorziet ons van Zijn heiligeGeest en kracht om ons te helpenslagen.

“Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid,zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander eengrief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. Endoet bij dit alles de liefde aan, als deband der volmaaktheid”

(Kolossenzen 3:1214).God is vastberaden om in ons Zijneigen goddelijke natuur tot standte brengen (2 Petrus 1:4). “Hem [Christus], die geen zonde gekendheeft, heeft Hij voor ons tot zondegemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”

(2 Korintiërs 5:21).Gods plan is om vele zonen endochteren tot heerlijkheid te brengen(Hebreeën 2:8). Heerlijkheid bete_kent een lichaam als dat van Christus vol goddelijke glorie.“Geliefden, nu zijn wij kinderenGods, en het is nog niet geopenbaard,wat wij zijn zullen. Maar wij weten,dat als Hij zal geopenbaard zijn, wijHem gelijk zullen zijn . . .”(1 Johannes 3:2).Kennis van Gods plan voor onszou ons moeten inspireren om onzeharten en motieven te zuiveren en afstand te doen van alle heidense praktijken en wereldse feestdagen.

Bestel voor meer informatie ons gratis boekje:

Gods Plan volgens Zijn HeiligeDagen. Of volg op Internet onzeBijbelcursus Les 8:

 

United Church of God Holland: Adres: Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 0615887801 / Fax: 0848704080 Web: www.ucgholland.nl. Email: info@ucgholland.nl. Financieel steunen? Via Bankrekening: 53.83.60.747 of Giro: 3561825 te name van UCGHolland te Gouda

 

Het Nederlandse Supplement van The Good News

>