Het Nederlandse Supplement van

 

 

 

november/december 2004

 

E.U. in Bijbelse

ProfetieŽn?

 

De profetieŽn in de Bijbel tonen aan dat de toekomstige gebeurtenissen in Europa de helewereld in de nabije toekomst zullen schokken!

Men is grotendeels onbewust van de grote rol, die Europa gaat spelen in de eindtijd.

Ook zal in verband met een religieus conflict een toekomstige leider van Europa het Midden-Oosten binnenvallen en strijd aanbinden met een Islamitische Unie. Waar vinden we Europa in de Bijbel? Is er een nobele rol voor Europa weggelegd?

 

Volgens de Bijbel leven wij nog steeds in het tijdperk van het Romeinse Rijk en er is nog een laatste heropleving van dit rijk op stapel, waarna Christus terugkeert en afrekent met het Beest en de valse profeet (openbaring 19:19-21).

 

 

De leiders van de naties van E.U. hebben inmiddels een gloednieuw Verdrag van Rome ondertekend met daaraan verbonden een grondwet, dat nog door individuele leden bekrachtigd moet worden. De ondertekening heeft plaats gevonden op vrijdag 29 oktober 2004. Wellicht herinnert u zich het oorspronkelijke Verdrag van Rome dat in 1957 getekend werd door zes landen en leidde tot het ontstaan van de EEG (Europese Economische Gemeenschap). De EEG is nu uitgegroeid tot de Europese Unie met 25 lidstaten.

 

De journalist Quentin Peel van de Finantial Times merkte op dat de "plechtige ceremonie in de Italiaanse hoofdstad Rome plaatsvindt, waar ook het oprichtingsverdrag in 1957 werd getekend" (Financial Times, 14 oktober, 2004). De symbolische betekenis zal hen die gelet hebben op de ontwikkeling van gebeurtenissen in Europa de afgelopen vier decennia, niet ontgaan zijn,

Wij moeten niet de Italiaanse rol in de Europese Unie van de laatste vijf jaar onderschatten. Het was onder het "voorzitterschap van Romano Prodi dat de E.U. ťťn enkele munt heeft verworven, een grondwet opgesteld en 10 nieuwe staten" heeft opgenomen (Times, van 17 oktober 2004).

 

ProfetieŽn in de Bijbel wijzen sterk erop dat de stad Rome een beslissende toekomstige rol in een Europese Unie zal spelen. Een unie die in de Bijbel bekend staat onder de naam"het beest van Openbaring". Het boek van Openbaring vertelt ons van een enorm imperium dat totstandkomt in de eindtijd en dat geregeerd zou worden vanuit een stad genaamd "Babylon de Grote" (Openbaring 17:5, 18).

 

Jacobs Benauwdheid

 

Deze toekomstige gebeurtenissen corresponderen ook met de "tijd van Jacobs benauwdheid" dat in het Oude Testament wordt beschreven (Jeremia 30:7). Om Bijbelse profetieŽn werkelijk te begrijpen, moet u de identiteit van de moderne nakomelingen van patriarch Jacob, wiens naam God veranderde in IsraŽl, kennen en waar zij zich vandaag bevinden. Deze kennis, die uit de Bijbel en andere betrouwbare historische bronnen zijn opgesteld, is vervat in onze uitgebreid Engelse kleurenbrochure de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ in Bijbelse ProfetieŽn. (Gelieve uw gratis exemplaar aan te vragen. U kunt ook onze eerder verschenen uitgaven van dit supplement over de 10 verloren stammen van IsraŽl erop naslaan om het verblijf van de tien verloren stammen na te trekken).

 

De oorzaak van deze toekomstige benauwdheid voor met name Amerika en Groot-BrittanniŽ als leiders van de 10 verloren stammen, zal voornamelijk afkomstig zijn uit deze Unie van landen van Europa. Dat is waarom het zo noodzakelijk is om Europese staatszaken vandaag goed waar te nemen en te begrijpen. Wij kunnen ons niet veroorloven om in onwetendheid dit aan ons voorbij te laten gaan.

Wat wij thans in Europa zien gebeuren is waarschijnlijk de geleidelijke verwezenlijking van de noodzakelijke regeringsinfrastructuur. De huidige Europese naties zijn zondermeer voornamelijk democratisch en het ligt niet voor de hand dat ze enige bedreiging voor wereldvrede zouden kunnen vormen.

 

Wat de Bijbel voor Europa voorspelt zal waarschijnlijk voorafgaan aan een zeer ernstige toekomstige crisis van ťťn of andere soort. De strenge economische voorwaarden in Duitsland van de jaren '20 en de vroege jaren '30 hebben ook geleid tot de komst van Hitler, die ongetwijfeld onder de directe invloed stond van een krachtige maar onzichtbare kwade inspirator.

 

Sinistere bron achter de schermen

 

Apostel Paulus vertelt ons dat wij Christenen niet strijden tegen mensen van vlees-en-bloed, maar in plaats daarvan met boze geesten in hoge plaatsen (Efeze 6:12). De Bijbel openbaart dat dit niet Gods wereldis. De onzichtbare heersers zijn gevallen engelen (of demonen) die Satan de duivel dienen, de "god van deze tijd" (2 KorinthiŽrs 4:4).

 

De Bijbel zegt verder dat Satan de gehele wereld (Openbaring 12:9) heeft bedrogen. Het is de duivel die de uiteindelijke totstandkoming van het "het beest" en zijn metgezel "de valse profeet" zal bewerkstelligen. Uit de mond van de draak, het beest en de profeet komen onreine geesten van demonen: En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God (Openbaring 16: 13-14).

Apostel Paulus beschrijft de methoden van Satan als volgt:De "komst van de wetteloze naar de werking des Satans zal zijn met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan (2 Thessalonicenzen 2:910).

Om de rol van Satan de duivel beter te begrijpen, gelieve onze gratis Engels boekje aan te vragen: ďIs there really a DevilĒ?

Wij mogen niet veronderstellen dat gebeurtenissen van een catastrofale aard onze paden niet zullen kruisen. We hebben geleerd van 11 september 2001 dat wehet onverwachte dienen te verwachten. Het boek van Openbaring toont ons dat 11 september 2001, zo afgrijselijk als het was en nog is, uiteindelijk in onbeduidendheid zal verbleken in vergelijking met de geprofeteerde rampen die in de eindtijd staan te gebeuren.

 

Heeft u het boek van Openbaring ooit lezen? Zo niet, dan zou het een hoge prioriteit op uw boekenlijst moeten krijgen. Als u wat hulp en begeleiding nodig hebt in het begrijpen van deze boodschap, raden wij u aan om onze gratis Engelse brochure ďThe book of Revelation Unveiled Ē aan te vragen.

 

Profetische onthullingen van DaniŽl en Openbaring

 

Modern Europa ligt binnen het geografische gebied van het oude Romeinse Rijk, waar de heroplevingen hebben plaatsgevonden. Haar allerlaatste heropleving komt uitgebreid aan bod in het boek van DaniŽl en het boek van Openbaring. Combineren wij deze twee Bijbelse boeken, dan krijgen we een volledig beeld van zowel historische als profetische gebeurtenissen hieromtrent.

 

Droom van Nebukadnessar

 

Profeet DaniŽl, die de droom van Nebukadnessar van een kolossaal

menselijk beeld interpreteerde, sprak van een reeks koninkrijken die

op het wereldtoneel zouden verschijnen. Het Babylonische Rijk moest door drie andere koninkrijken worden opgevolgd. In de geschiedenis zijn deze drie rijken geÔdentificeerd als het Rijk van Meden en Perzen, het Grieks-Macedonische Rijk en tenslotte het Romeinse Rijk (DaniŽl 2:28-40).

 

Zoals DaniŽl geprofeteerd had, bleek het Romeinse Rijk dominanter en langduriger te zijn dan zijn voorgangers. Het zou eeuwenlang blijven bestaan zelfs tot de wederkomst van Christus.

 

Het originele rijk heeft reeds een aantal heroplevingen gehad met ťťn laatste nog te gaan volgens de Bijbel. Deze laatste is nu in de maak.

Iedere keer dat er in Europa een keizer werd gekroond of een leider opstaat in de traditie van de vroegere Caesars is dat een heropleving van het Romeinse Rijk.(Leiders in Europa werden tot Keizer gekroond. De titel Keizer is afgeleid van de naam Caesar. Romaanse uitspraak van Caesar is Kaisar met een K van Karel). Zo werd de kroning van o.aKarel de Grote, Karel de Vijfde en Napoleon tot keizer alsheroplevingen van het Romeinse Rijk beschouwd. Ook Hilter met zijn Romeinse groet en armgebaar, heil Hitler (afgeleid van ave Ceasar ) behoort daarbij.

 

De Bijbel profeteert dat in de laatste heropleving een groep van 10 koningen of nationale leiders een toekomstige unie zullen vormen die bepaalde eindtijdprofetieŽn van de Bijbel in vervulling zal laten gaan. Sommige van deze leiders zullen veel sterker zijn dan anderen.

Het boek van Openbaring voegt meer details toe. "En de tien horens, die gij [ apostel Johannes ] zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur [symbolisch voor een korte tijd] ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.

Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam [bij de tweede komst van Jezus Christus], maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigenĒ. Openbaring 17:1214).

Uiteindelijk zal deze nieuwe machthebber in Europa zelfs oorlog gaan voeren tegen Jezus Christus, het Lam Gods.

 

Confrontatie Islam en het Christendom op komst?

Dit is een actuele vraag die vele gemoederen in Nederland bezighoudt. Uit recente opiniepeilingen sinds de moord op Theo van Gogh blijkt dat bijna 80% van de Nederlanders angstig is voor de Islam. Dreigt er een nieuwe confrontatie tussen de Islam en de Christelijke religies? Eeuwen geleden heeft er ook veel bloedvergieten plaatsgevonden tussen de Islam en het Christendom. Denk alleen maar aan de Kruisvaarders en de oorlogen om Jeruzalem in het bezit te krijgen. Gaat hetzelfde weer gebeuren?

De Bijbel spreekt over twee supermachten die zich in de eindtijd zullen

manifesteren, de koning van het Noorden (Verenigd Europa c.q. heropleving van het heilige Romeinse rijk met als leiders het beest en de valse profeet ) en de koning van het Zuiden (Islamitische unie geleid door een gezalfde ofwel Mahdivan de Islamieten) die uiteindelijk slag zullen leveren rond Jeruzalem. Volgens islamitische overleveringen zal de Mahdi opstaan tegen een valse profeet genaamd Dajjal, wellicht dezelfdevalse profeet die het beest (Romeinse/Europese leider) nabij staat.

DaniŽl 11:40-45 zegt het volgende hierover:Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.

Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom (Turkije), Moab en de keur der Ammonieten (JordaniŽ). En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en LibiŽrs en EthiopiŽrs zullen in zijn gevolg zijn.

Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden (Rusland en China) zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad(Jeruzalem), maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. In DaniŽl 12 lezen we verder dat er een grote verdrukking zal komen: ďTe dien tijde zal MichaŽl opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzenĒ.

In MattheŁs 24: 21-22 lezen we dat in die grote verdrukking de mensheid op het rand staat van een totale vernietiging: ďWant er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekortĒ.

Op dat ogenblik zal Jezus Christus terugkeren om de wereld te behoeden voor een totale vernietiging.

Jezus Christus zal het beest grijpen en met hem de valse profeet en beiden werpen in de poel des vuurs:

ďEn ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandtĒ.

Volgens de Bijbel leven wij nog steeds in het tijdperk van het (Heilige) RomeinseRijk en er is nog een laatste heropleving te gaan, waarna Christus terugkeert en afrekent met het beest en zijn valse profeet.

DaniŽl zegt dat de heiligen van de allerhoogste God, Christus zullen bijstaan (DaniŽl 7:27). Daarbij horen Abraham, Isaak en Jacob;profeten zoals Mozes en Elia; koningen zoals David, alsmede ook alle oprecht bekeerde Christenen sinds de tijd van Christus. Dit is echt goed nieuws dat zal volgen op de catastrofale gebeurtenissen die de inwoners van onze huidige wereld te verduren zullen krijgen.

De vraag is: ďLEVEN WIJ NU IN DEZE EINDTIJDĒ en zou de wederkomst van Christus nabij kunnen zijn?

 

Essentie van lezen en bestuderen

 

Elk artikel over de Europese Unie kan enkel en alleen op een algemene manier de essentiŽle hoogtepunten benadrukken. Wij moeten verder het wereldnieuws blijven volgen en de profetieŽn in de Bijbel erop naslaan.

De United Church of God wil u daarbij graag helpen. Naast deze uitgave van de Good News bestaat er veel aanvullende literatuur om u een dieper inzicht te verschaffen in het plan dat God met de mensheid voor heeft en de uiteindelijke oplossing van alle religieuze conflicten.

Om de diverse aspecten, de facetten en de belangrijke details te kunnen begrijpen, raden wij u aan de volgende Engelse brochures aan te vragen en te lezen†††††††††Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord. Heeft u vragen schrijf ons.


 


V:Is Allah dezelfde God als de God van de Christenen, de God van Abraham, Isaak en Jacob? Zo ja, is de Islam de opvolging op het Jodendom en het Christendom als derde en de laatste religie van God, zoals de Islamieten beweren?

A: De Islamieten beweren inderdaad dat zij de derde en laatste religie zijn van dezelfde God, maar een nader onderzoek geeft aan dat de werkelijkheid heel anders is. De allerhoogste God van de Bijbel is zeer zeker dezelfde God die Jezus Christus aanbad en een Zoon van is. Jezus kwam Hem openbaren en noemde Hem Vader. Deze God geeft Zijn natuur aan mensen (2 Petrus 1:14) en wilt zodoende vele zonen c.q. kinderen tot heerlijkheid brengen in Zijn koninkrijk (HebreeŽn 2:9-10).
Daartoe heeft Hij Zijn Zoon naar aarde gestuurd, die Zijn eigen goddelijkheid opzij heeft gezet (Filippenzen 2:5-8) om voor de mensheid te sterven en Zijn kostbare bloed te vergieten als een lam ter verzoening van de mensheid met Hem (1 Petrus 1:17-19, 1 KorintiŽrs 5:7). Deze God zegt dat er geen enkele naam op aarde aan de mensen gegeven is waardoor iemand behouden kan worden dan de naam van Jezus de Christus (Handelingen 4:11-12).

Indien beiden dezelfde God zijn, dan moet uit de geschriften van de Koran overeenkomsten gevonden worden. Allah is in tegenstelling tot de God van de Christenen een god die geen zonen heeft of wil hebben. Allah ziet Jezus de Messias als een doodgewone profeet, meer niet. InSura 4:171 staat het volgende:Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in ťťn)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.In Sura 9: 30 staat verder:En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vůůr hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

Hier wordt zelfs een vloek uitgesproken over hen die zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Dit terwijl er in 1 Johannes 4 :14-15 staat: ďEn wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in GodĒ.

En als God in iemand blijft en hem leidt dan geldt wat inRomeinen 8:14 staat:ďWant allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen GodsĒ.

Jezus is bovendien volgens de Islamieten NIET gestorven. Het vergieten van het bloed van Christus ter vergeving van de zonde als een Pascha Lamheeft totaal geen betekenis in de Islam.

Sura 4: 157-158 geeft aan.: ďEn om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, AlwijsĒ.M.a.w. Zijn bloed vloeide niet volgens de Koran.

De God van IsraŽl leert ons om vijanden liefte hebben (Lukas 6:27):ďMaar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u hatenĒ.Dit staatin schril contrast met de Jihad in de Koran:

Sura 9: 5 ďWanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is vergevensgezind, genadevolĒ.

Sura 5: 33ďDe vergelding der genen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangenĒ.

Terwijl de God van Christenen Zijn Zoon stuurt om voor alle mensen te sterven en leert vijanden lief te hebben,wordt in de Islam zonen aangespoord om voor Allah te sterven en vijanden te doden en/of te martelen. De Islamieten willen ons doen geloven dat hun Allah dezelfde God is als de God van de Christenen, maar deze korte uiteenzetting geeft al aan hoe ver van elkaar deze twee staan!

 

 


Wilt u meer weten over de ware God?

Vraag de volgende

brochure aan:

 

        ďYou can understand Bible ProphecyĒ en

        ďAre we living in the End TimeĒ?

        Bestaat God?


The Good News

Postbus 58

2800 AB Gouda,

Nederland

 

www.ucg-holland.nl

Email: info@ucg-holland.nl

 

Als u verhuisd bent geef het aan ons door.

 

 

Het Nederlandse Supplement van The Good News†† november/december 2004


© United Church of God Ė Holland: Adres: Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel/fax: 084-8704080

Web:www.ucg-holland.nl. Email: info@ucg-holland.nl. Bankrekeningnummer: 53.83.60.747 tnv UCG-Holland te Gouda